Pyrosequencings PTP system med hög processkapacitet förstärker Tysklands nationella plattform för genotypning

PYROSEQUENCINGS PTPTMSYSTEM MED HÖG PROCESSKAPACITET FÖRSTÄRKER TYSKLANDS NATIONELLA PLATTFORM FÖR GENOTYPNING - Fjärde systemet med hög kapacitet sålt i år inom tillämpad genomik - Uppsala den 12 december 2001 -- Pyrosequencing AB (Stockholm: PYRO A), som utvecklar, tillverkar och marknadsför system för DNA-sekvensering inom tillämpad genetisk analys, tillkännager i dag en försäljning av ett kundanpassat system med hög processkapacitet till Max Delbrück Center for Molecular Medicine (MDC), i Berlin, Tyskland. MDC:s Gene Mapping Center (GMC) och dess avdelning för molekylär genetik kommer att använda Pyrosequencings system med 384 mikrobrunnar för att analysera SNPs (single nucleotide polymorphisms) inom sitt forskningsprogram rörande genetiken bakom komplexa sjukdomar. Detta är det fjärde systemet med hög processkapacitet, som Pyrosequencing sålt sedan det nya systemet Preferred Technology Program (PTPtm) introducerades tidigare under året, vilket är ett bevis för en stark inmarsch på marknaden. Företaget är fortfarande marknadsledare i fråga om system för medelhög processkapacitet med över 120 kunder, som köpt PSQtm96 System. "Vi utvärderade flera olika teknologier för SNP-analys, men valde PTPtm därför att vi nått mycket goda resultat med Pyrosequencings PSQ 96 System. Vårt behov av att analysera många prover ökar och PTP är en mer kostnadseffektiv lösning, som bygger på samma teknologi." säger Peter Nürnberg, chef för GMC och för avdelningen för molekylär genetik vid MDC. "Det är lätt att använda och ger oss viktig sekvensinformation kring SNPs, som i princip bekräftar våra resultat. Pyrosequencing är mycket mer än bara en typningsmetod för SNPs. Det finns en stor, ännu ej realiserad, potential hos teknologin som vi gärna vill utnyttja." Under ledning av dr Nürnberg har Gene Mapping Center vid MDC även avtalat med Pyrosequencing om ett samarbete inom utveckling av nya applikationer och metoder för genotypning, som ytterliggare kan höja effektiviteten hos PTP. Utöver sitt arbete vid MDC samordnar Peter Nürnberg också den tyska nationella plattformen för genotypning med tre anläggningar i Berlin, München och Kiel, som tillhandahåller kostnadseffektiva SNP-analyser till akademiska institutioner. "Vår framgång som leverantör av SNP-teknologi för hög processkapacitet växer snabbt", kommenterar Erik Walldén, VD för Pyrosequencing AB. "Efter att ha introducerat Preferred Technology Program för bara nio månader sedan har vi redan en stark kommersiell kund som är i gång och MDC är nu den tredje stora akademiska institutionen som köper systemet. Värdet av vår teknologi för SNP-genotypning och sekvensering har fått hög acceptans. Nya tillämpningar utvecklas hela tiden och våra kunder inom tillämpad genetisk analys inser nu mervärdet hos vår teknologi." tillägger han. PTPtm erbjuder en helt automatiserad process för analys av mycket stora volymer av prover och utnyttjar robotteknik för provprepareringen. Pyrosequencing introducerade systemet på marknaden tidigare i år. Det bygger på analysplattor med 384 mikrobrunnar och klarar upp till 100 000 SNP-analyser per dag. Pyrosequencing presenterade sitt PSQ 96 System, företagets första produkt för DNA-sekvensering, i februari år 2000 och är redan marknadsledande både när det gäller antalet sålda system och bredden på sin kundbas. PSQ 96 System är utformat för medelhög provgenomströmning och erbjuder en kostnadseffektiv skalbar lösning för analys av genetiska variationer (SNP-analys) samt andra typer av sekvensanalys. Gene Mapping Center vid Max Delbrück Center for Molecular Medicine Gene Mapping Center är ett specialiserat laboratorium för snabb genotypning och genmappning för både monogena och komplexa sjukdomar. Hittills har genmappningen baserats på mycket informativa mikrosatellitmarkörer (STR). GMC har genomfört ett stort antal s.k. "whole genome scans" med över 50 monogena mänskliga arvsanlag. Sammanlagt sju kompletta genom har analyserats för komplexa sjukdomar. Den årliga kapaciteten ligger kring 2 miljoner högkvalitativa STR- genotypningar och beräknas vara dubbelt så hög nästa år. Efterhand som mappning av s.k. Linkage Disequilibrium (LD) och anknytningsstudier får större vikt vid analysen av komplexa sjukdomar förstärker man sin kapacitet för gentypning av genetiska variationer med hög processkapacitet. GMC finansieras i huvudsak med anslag från det tyska ministeriet för utbildning och forskning. Centret har medverkat sedan januari 1997 i den tyska delen av Human Genome Project och är sedan 2001 en av kärninstitutionerna inom det nationella nätverket för genomforskning. Ytterligare medel tillskjuts från en strategisk fond för projektet "genetics of complex diseases", via Helmholtz Society of National Research Centres. Laboratoriet står öppet för mappningsprojekt som bedrivs av andra grupper i Tyskland och i andra länder. Dataanalysen får omfattande stöd av en avancerad avdelning för bioinformatik. Om Pyrosequencing AB Pyrosequencing AB utvecklar, tillverkar och säljer kompletta system för snabb, tillämpad genetisk analys, baserade på företagets patenterade teknologi Pyrosequencingtm, en lättanvänd teknik för DNA-sekvensering. Pyrosequencing är ledande på marknaden för tillämpad genomik och har sålt över 120 system till stora läkemedelsbolag, bioteknikföretag och ansedda forskningsinstitutioner över hela världen. . Pyrosequencing AB bildade tidigare i år en affärsenhet för molekylär diagnostik, med syftet att etablera företagets teknologi som en standardplattform för klinisk genetisk analys. Affärsenheten för molekylär diagnostik drar nytta av Pyrosequencings ledande position i världen inom området tillämpad genetisk analys och bygger en global strategi för diagnostiska tillämpningar. Den omfattar utvecklingen av kliniskt värdefulla metoder genom samarbeten med akademiska och kommersiella partners på områden som sjukdomsdiagnostik, prognostisk diagnostik och farmakogenomik. Pyrosequencingtm är en teknologi som är brett tillämpbar för analys av SNPs (single nucleotide polymorphisms), liksom för identifiering och kvantifiering av korta DNA-sekvenser vid typning av bakterier och virus. Företagets produkter omfattar det bänkbaserade PSQtm96 System och systemet PTPtm med hög processkapacitet samt tillhörande mjukvaror och reagenskit. Bland Pyrosequencings kunder märks AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Merck, the National Institutes of Health (NIH) i USA, the Harvard Center for Cancer Prevention, Karolinska Institutet, Biogen, Oxagen Ltd. och DuPont Agriculture. Företagets web-adress är www.pyrosequencing.com FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA Pyrosequencing AB Erik Walldén Theresa McNeely, Sr. Director Vd och koncernchef Investor and Public Relations erik.wallden@pyrosequencing.com theresa.mcneely@pyrosequencing.com Tel: 018 - 56 59 02 eller 070 - 326 Tel: +1 877 797 6767 98 70 Max Delbrück Center for Molecular Medicine Dr. Peter Nürnberg Gene Mapping Center & Department of Molecular Genetics penuern@mdc-berlin.de Tel: +49 30 9406 3510 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/12/20011212BIT00990/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/12/20011212BIT00990/bit0001.pdf

Dokument & länkar