Aktieägarna i Q-Med AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 6 november 2000 kl. 10.00 på Advokatfirman Vin

Aktieägarna i Q-Med AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 6 november 2000 kl. 10.00 på Advokatfirman Vinges kontor på Smålandsgatan 20 i Stockholm Registrering kan ske från kl. 9.30 och senast kl. 10.00, då preliminär röstlängd fastställs. Anmälan om deltagande Aktieägare som önskar deltaga skall - dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 27 oktober 2000, - dels anmäla sig hos bolaget senast måndagen den 30 oktober 2000 kl. 12.00. Detta kan göras till Kristin Ermanbriks, antingen skriftligen under adress Q-Med AB, Seminariegatan 21, 752 28 Uppsala eller per telefon 018- 474 90 00 eller per telefax 018-474 90 97 eller med e-post: anmalan@q- med.com. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att äga rätt att deltaga i stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 27 oktober 2000. Begäran om omregistrering bör ske i god tid före nämnda datum. Ärenden som skall behandlas på bolagsstämman 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning för stämman. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av handlingar enligt aktiebolagslagens 5 kap 3 § och 4 kap 4 §. 7. Styrelsens förslag till beslut om att uppta ett förlagslån genom utgivande av ett skuldebrev förenat med avskiljbara optionsrätter. (se nedan) 8. Styrelsens förslag till beslut om att ställa ut personaloptioner och att uppta ett förlagslån genom utgivande av ett skuldebrev förenat med avskiljbara optionsrätter. (se nedan) 9. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier. (se nedan) 10.Stämmans avslutande. Förslag till beslut om att uppta ett förlagslån genom utgivande av skuldebrev förenat med avskiljbara optionsrätter (punkt 7) Styrelsen föreslår att bolaget skall upptaga ett förlagslån om nominellt högst 10.000 kronor genom utgivande av högst ett skuldebrev om nominellt 10.000 kronor förenat med sammanlagt högst 150.000 avskiljbara optionsrätter till nyteckning, varvid varje optionsrätt ger rätt att teckna en ny aktie å nominellt en krona i bolaget. Skuldebrevet skall löpa med en årlig ränta om 5,3 % under löptiden från och med den 14 november 2000 till och med förfallodagen den 28 december 2000 och emitteras till nominellt belopp. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för optionsrätterna kan ske under tiden från och med den 15 maj 2004 till och med den 30 september 2004. Lösenkursen skall uppgå till 200 % av den genomsnittliga noterade betalkursen för bolagets aktie under tiden från och med den 23 oktober 2000 till och med den 3 november 2000. Om aktier nytecknas för samtliga optionsrätter kan bolagets aktiekapital ökas med 150.000 kronor motsvarande cirka 0,6 % av det totala aktiekapitalet och antalet röster efter full utspädning. Det totala antalet utestående optionsrätter motsvarar vid full teckning cirka 3,7 % av det totala aktiekapitalet och antalet röster efter full utspädning. Emissionen av förlagslånet med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till det helägda dotterbolaget Qvestor AB (Dotterbolaget) med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att erbjuda en begränsad grupp ledande befattningshavare i Q-Med AB att förvärva de avskiljbara optionsrätterna till nyteckning av aktier ("optionsrätterna") på marknadsmässiga villkor. Stämman föreslås godkänna Dotterbolagets vidareöverlåtelse av optionsrätterna enligt ovan. Ledande befattningshavare kommer att erbjudas att förvärva optionsrätter till individuellt bestämt antal, dock maximalt 30.000 optionsrätter vardera. Någon garanterad lägsta nivå föreslås inte. De optionsrätter som inte förvärvas enligt erbjudandet skall Dotterbolaget behålla för försäljning på marknadsmässiga villkor till personer som senare erhåller tillsvidareanställning i ledande befattning inom Q-Medkoncernen. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser att bolaget bör främja dess långsiktiga intressen genom att uppmuntra ledande befattningshavare i bolaget till ett ägarintresse däri. Såväl ovanstående beslut som beslutet enligt punkt 8 nedan omfattas av lag (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag m.m., och är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Förslag till beslut om att ställa ut personaloptioner och att uppta ett förlagslån genom utgivande av skuldebrev förenat med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier (punkt 8) Styrelsen föreslår att bolaget skall ställa ut högst 120.000 personaloptioner till medarbetare i ledande ställning i och rådgivare knutna till Q-Medkoncernens verksamhet i USA, varvid varje personaloption berättigar till förvärv av en aktie i bolaget. Utställande av personaloptioner skall ske under perioden fram till och med den 15 december 2000. Personaloptionerna kan utnyttjas under en period av sju år från utställandet, varvid respektive innehavare äger rätt att utnyttja 25 % av innehavet från och med det datum som infaller ett år efter utställandet och ytterligare 25 % vid vart och ett av de tre kommande årsdatumen. Icke utnyttjade personaloptioner förverkas för det fall innehavaren upphör att vara medarbetare i ledande ställning i eller rådgivare till Q-Medkoncernen. För att täcka den finansiella risken för Q-Med föreslår styrelsen att bolaget skall upptaga ett förlagslån om nominellt högst 10.000 kronor genom utgivande av högst ett skuldebrev om nominellt 10.000 kronor förenat med sammanlagt högst 150.000 avskiljbara optionsrätter till nyteckning, varvid varje optionsrätt ger rätt att teckna en ny aktie å nominellt en krona i bolaget. Skuldebrevet skall löpa med en årlig ränta om 5,3 % under löptiden från och med den 14 november 2000 till och med förfallodagen den 28 december 2000 och emitteras till nominellt belopp. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för optionsrätterna kan ske från och med dagen för registrering hos Patent- och registreringsverket till och med den 31 december 2007. Lösenkursen uppgår till den genomsnittliga noterade betalkursen för bolagets aktie under tiden från och med den 23 oktober 2000 till och med den 3 november 2000. Om aktier nytecknas för samtliga optionsrätter kan bolagets aktiekapital ökas med 150.000 kronor motsvarande cirka 0,6 % av det totala aktiekapitalet och antalet röster efter full utspädning. Det totala antalet utestående optionsrätter (inklusive emission enligt punkt 7 ovan) motsvarar vid full teckning cirka 4,3 % av det totala aktiekapitalet och antalet röster efter full utspädning. Emissionen av förlagslånet med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till det helägda dotterbolaget Qvestor AB med rätt och skyldighet för Qvestor att till nominellt belopp vidareöverlåta förlagslånet med optionsrätterna till det av Q-Med helägda dotterbolaget Q-Med of Scandinavia, Inc., vilket bolag skall ombesörja leverans av aktier tecknade med stöd av optionsrätterna till innehavare av personaloptioner i enlighet med villkoren för dessa. Stämman föreslås godkänna vidareöverlåtelser enligt ovan. Medarbetare i ledande ställning i och rådgivare knutna till Q- Medkoncernens verksamhet i USA kommer envar att tilldelas maximalt 50.000 personaloptioner. Tilldelning sker efter individuell bedömning. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser att bolaget bör främja dess långsiktiga intressen genom att uppmuntra medarbetare och rådgivare knutna till Q-Medkoncernens verksamhet i USA till ett ägarintresse i bolaget. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier i samband med eventuellt företagsförvärv (punkt 9) Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma att vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst totalt 1.280.000 aktier motsvarande cirka 5 % av bolagets aktiekapital. Emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt mot såväl kontant betalning som mot betalning genom apport. Anledningen till möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra företagsförvärv mot betalning i egna aktier samt att säkerställa bolagets kapitalbehov. Avskrift av årsredovisning och revisionsberättelse för 1999 med anteckning om vinstdispositionsbeslut, styrelsens redogörelse enligt 5 kap 3 § och 4 kap 4 § aktiebolagslagen och revisorernas yttrande däröver, samt styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7, 8 och 9 kommer från och med måndagen den 30 oktober 2000 att finnas tillgängliga hos bolaget, adress Seminariegatan 21, Uppsala och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Uppsala i oktober 2000 Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/20/20001020BIT00530/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/20/20001020BIT00530/bit0002.pdf

Dokument & länkar