Anföranden vid Q-Meds bolagsstämma

ANFÖRANDEN VID Q-MEDS BOLAGSSTÄMMA Huvudpunkter vid VD Per Olof Wallströms anförande vid Q-Meds bolagsstämma den 10 maj: * Redogörelse för bolagets arbete med etablering i USA. "RESTYLANE blir vår första produkt i USA. Den amerikanska estetikmarknaden är världens största och har dessutom en betydande tillväxt. Det marknadssegment som vi verkar inom ökade med 85 procent under förra året." PERLANE och RESTYLANE FINE LINES godkända i Kanada. Huvudpunkter vid vVD Bengt Ågerups anförande: * Redogörelse för Q-Meds teknologi. "Vår NASHA-teknologi utgör en unik möjlighet att snabbt komma ut med nya produkter inom en mängd olika områden. Vi har behandlat över 250.000 personer med NASHA vilket utgör en fantastisk säkerhetsbas för framtida applikationer." * "Cellterapi är ett för Q-Med nytt, spännande område där forskning bedrivs i samarbete med Ixion Biotechnology i Florida. Förhoppningen är att kunna bota insulinkrävande diabetes av Typ 1. Lyckade försök har hittills utförts på möss." Vid ordinarie bolagsstämma i Q-Med AB (publ) den 10 maj hölls anföranden av verkställande direktören Per Olof Wallström och Q-Meds grundare och vice VD Bengt Ågerup. I sitt anförande redogjorde Per Olof Wallström för bolagets utveckling under 1999, bolagets övergripande syfte och mål samt de mål som finns för respektive affärsområde och där intensivt arbete nu pågår inom ett antal olika produktprojekt. ESTETIK - globalisering Inom område Estetik lanserades i mars två ansiktsestetiska produkter, PERLANE och RESTYLANE FINE LINES, i Europa. Produkterna har tagits emot över förväntan positivt. Den 1 maj erhölls godkännande även i Kanada, där lansering sker innan sommaren. Vad gäller RESTYLANE ansökte Q-Med om registrering i Japan i maj 1999 och en lansering av produkten är planerad till slutet av detta år. För närvarande pågår bildandet av ett dotterbolag i Japan. Redan idag sker viss försäljning direkt till läkare. Intresset är mycket stort från denna marknad, som beräknas uppgå till minst 150 miljoner kronor per år. I april erhöll Bengt Ågerup pris för sina insatser vid en stor estetikmässa i Tokyo. USA-etablering Q-Med skall genomföra kliniska studier för godkännande av RESTYLANE i USA. Registreringsansökan beräknas inlämnas 2001 och lanseringen är planerad till 2002. Inför lanseringen pågår nu arbete med att kartlägga den amerikanska marknaden. Denna marknad utgör minst hälften av den totala världsmarknaden för ansiktsestetiska produkter. Enligt American Society for Aesthetic Plastic Surgery utfördes i USA under 1999 nästan 1 miljon hudinjektioner för behandling av rynkor och läppar, en ökning med 85 procent jämfört med året innan. Hälften av behandlingarna skedde med kollagen och hälften med botulinumtoxin. Per Olof Wallström redogjorde också för tankarna kring etableringsstrategin: "En nyckelfaktor för Q-Meds fortsatta tillväxt är säkerställandet av lämpliga kanaler för marknadsföring och distribution av NASHA-produkterna. Inom estetikområdet är huvudstrategin att bilda dotterbolag på de större marknaderna och ta fullt ansvar för försäljning och marknadsföring gentemot främst dermatologer och plastikkirurger. Beträffande den amerikanska marknaden pågår utvärdering av olika alternativ för etablering, inklusive partnerskap." ORTOPEDI - i dokumentationsfas Målen för Ortopedi under 2000 är att få DUROLANE godkänd för försäljning i Europa samt att lämna in ansökan i Japan. Den säkerhetsstudie som ligger till grund för ansökan om Europa-godkännande pågår enligt plan och kommer att vara avslutad före sommaren. "33 miljoner människor i de sju största läkemedelsmarknaderna lider av artros. Det är alltså ett enormt problem. I pengar uppgår marknaden för hyaluronsyrapreparat idag till ungefär 5 miljarder kronor och ökar kraftigt. Vi avser dokumentera att vår produkt är bättre än de som finns på marknaden idag och hoppas mycket på DUROLANE inför framtiden" sade Per Olof Wallström. Vidare planerar Q-Med att skriva avtal med en strategisk partner innan årets slut, gällande distribution och marknadsföring av DUROLANE. URO-GYNEKOLOGI - i startgroparna Q-Meds affärsområde Urologi har bytt namn till Uro-Gynekologi för att bättre reflektera att den största produkten, DEFLUX för ansträngningsinkontinens, till allra största delen vänder sig till kvinnor. Ambitionen med produkten är att behandlingen skall kunna göras av kvinnans egen gynekolog, istället för att som idag vara uppbunden av sjukhusens specialistavdelningar. "För att öppna upp och öka marknaden är det nödvändigt att förenkla behandlingen. Vi har en prototyp framme för ett nytt injektionshjälpmedel som nu patentsöks. Vi kommer att kliniskt testa detta nya hjälpmedel med DEFLUX under året" sade Per Olof Wallström. I sitt anförande redogjorde Q-Meds grundare och huvudägare Bengt Ågerup för Q-Meds NASHA-teknologi. Vidare förklarade han Q-Meds explorativa område, cellterapi, där forskning bedrivs i samarbete med Ixion Biotechnology, Inc i Florida. NASHA Alla Q-Meds produkter är baserade på företagets unika NASHA (Non-Animal Stabilized Hyaluronic Acid)-teknologi. "Hyaluronsyra är ett naturligt ämne, identiskt för alla levande varelser, vilket finns huvudsakligen i huden men även i t.ex. muskler, skelett och ledvätska. Funktionen i huden är att tillsammans med vatten skapa volym medan funktionen i leder och muskler är som smörjmedel och stötdämpare" berättade Bengt Ågerup. NASHA framställs med icke-animalisk råvara, vilket har två fördelar jämfört med animalisk råvara. Den ena är att produkten får hög renhetsgrad och inte innehåller eventuellt förekommande virus av animaliskt ursprung. Den andra är att de allergiska reaktioner som kan uppstå från föroreningar i produkter av animaliskt ursprung elimineras. Stabiliseringen av HA är en förutsättning för den långa durationen. NASHA bryts ned väsentligt långsammare än naturligt förekommande HA, vilken omsätts hela tiden i kroppen. Q-Meds NASHA-teknologi är patenterad fram till 2015. I och med att samma teknologi används för alla produkter utgör detta en unik möjlighet att snabbt komma ut med nya produkter inom en mängd olika områden. Idag har över 250.000 personer behandlats med NASHA vilket ger Q-Med en fantastisk säkerhetsbas för framtida applikationer. CELLTERAPI För närvarande utvärderar Q-Med i samarbete med ett amerikanskt bioteknologiskt företag, Ixion Biotechnology, Inc., användningen av NASHA för att ge skydd och utvecklingsmiljö för progenitorstamceller i samband med implantation av dessa celler i värdorganismer. Dessa stamceller differentieras till cellöar i laboratoriet och har förmåga att producera insulin efter implantation. Inneslutningen i NASHA avses främja cellernas tillväxt så att dessa celler kan börja styra upptaget av glukos hos insulinberoende diabetiker. Försök har utförts på möss med positivt resultat och nyligen publicerats i tidningen Nature Medicine. "Cellterapi är ett för Q-Med väldigt spännande område där vi ser att vår NASHA-gel kan användas som inkapslingsmedium och därigenom förhindra att kroppen reagerar negativt på de celler som innesluts" sade Bengt Ågerup. Uppsala den 11 maj 2000 Q-Med AB (publ) Per Olof Wallström Verkställande direktör För frågor hänvisas till VD Per Olof Wallström, telefon 018-474 90 00 eller 070-974 90 70. Q-Med AB (publ), Seminariegatan 21, 752 28 Uppsala. Org. nr. 556258-6882. Telefon 018-474 90 00. Telefax 018-474 90 01. E-mail: info@q-med.com. Hemsida: www.q-med.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT00100/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT00100/bit0002.pdf

Om oss

Q-Med är ett snabbt växande och lönsamt bio-/medicintekniskt företag som utvecklar, producerar och marknadsför medicinska implantat. Verksamheten är koncentrerad till de fyra områdena Estetik, Ortopedi, Uro-Gynekologi samt Cellterapi och Inkapsling.

Dokument & länkar