Bokslutskommuniké 2002

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 · Försäljningen ökade under året med 36 procent till 517,8 (380,2) mkr. Under fjärde kvartalet ökade omsättningen med 21 procent och uppgick till 148,3 (122,7) mkr. · Det koncernmässiga övervärdet hänförligt till de immateriella tillgångarna i Ixion Biotechnology Inc. skrevs ner med 37,0 mkr. · Rörelseresultatet exklusive resultatpåverkande poster hänförliga till Ixion uppgick 2002 till 71,6 (55,2) mkr och rörelsemarginalen till 14 (15) procent. Under fjärde kvartalet uppgick motsvarande rörelseresultat till 26,8 (19,5) mkr. Rörelseresultatet inklusive Ixion uppgick 2002 till 9,5 (23,7). · Q-Med koncernen avyttrar den nordamerikanska verksamheten avseende estetikprodukterna RESTYLANE, RESTYLANE Fine Lines och PERLANE till Medicis för MUSD 160. För frågor hänvisas till Bengt Ågerup, verkställande direktör, på telefon 018-474 90 00 eller 070-974 90 25, eller till Johan Hähnel, IR och Informationschef, på telefon 070-231 08 07. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/10/20030210BIT00500/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/10/20030210BIT00500/wkr0002.pdf

Om oss

Q-Med är ett snabbt växande och lönsamt bio-/medicintekniskt företag som utvecklar, producerar och marknadsför medicinska implantat. Verksamheten är koncentrerad till de fyra områdena Estetik, Ortopedi, Uro-Gynekologi samt Cellterapi och Inkapsling.

Dokument & länkar