Förslag till optionsprogram dras tillbaka

Förslag till optionsprogram dras tillbaka * Styrelsens förslag inför bolagsstämman den 10 maj gällande beslut om teckningsoptioner till främst personalen omfattande 500.000 nya aktier (motsvarande 2,0% av aktie-kapitalet efter full utspädning) dras tillbaka på grund av att extrema kursrörelser lett till att den värdering av optionerna som tagits fram skulle innebära en orimlig risk. Ordinarie bolagsstämma i Q-Med AB (publ) äger rum på Eklundshof i Uppsala den 10 maj kl. 17.30. I kallelsen till bolagsstämman, vilken tidigare utsänts, var en av beslutspunkterna styrelsens förslag till optionsprogram. Förslaget omfattade 500.000 teckningsoptioner, där teckning av optionerna föreslogs ske under tiden fr.o.m den 1 juli 2001 t.o.m den 30 juni 2005. Lösenkursen skulle fastställas till marknads- mässigt belopp beräknat med hjälp av Black & Scholes värderingsmodell som viss andel av den genom-snittliga noterade betalkursen för bolagets aktie under tiden från och med den 25 april 2000 till och med den 9 maj 2000. Maximalt skulle bolagets aktiekapital kunna ökas med 500.000 kronor motsvarande 2,0% efter full utspädning. Emissionen var avsedd att riktas, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till anställda i Q-Med koncernen i Sverige och utomlands, samt nyvalda styrelseledamöter. Skälet till förslaget om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt var att styrelsen anser att bolaget bör främja dess långsiktiga intressen genom att uppmuntra anställda i Q-Med koncernen till ett ägarintresse i bolaget. I samband med arbetet med den slutliga värderingen av optionerna har framkommit att den volatilitet som skulle behöva vägas in i lösenpriset av optionerna är så hög, att lösenpriset skulle blivit orimligt högt. Den höga volatilitetsfaktorn beror dels på att Q-Med aktien varit noterad under en relativt kort tid, dels att det under denna tid skett extrema kursrörelser. Styrelsens inställning är alltjämt en positiv syn på optionsprogram riktade till personalen. Sedan 1997 har tre optionsprogram genomförts, vilka gjort huvuddelen av Q-Meds personal till optionsinnehavare i bolaget. Dessa optionsprogram omfattar 875.000 aktier, vilket vid full teckning motsvarar 3,5% av kapital och röster. Mot bakgrund av det orimligt höga lösenpris som skulle blivit följden av det förslag som lades fram i kallelsen till bolagsstämman, har styrelsen beslutat om att dra tillbaka förslaget. Uppsala den 4 maj 2000 Q-Med AB (publ) Per Olof Wallström, Verkställande direktör För frågor hänvisas till VD Per Olof Wallström, telefon 018-474 90 00 eller 070-974 90 70. Q-Med AB (publ), Seminariegatan 21, 752 28 Uppsala. Org. nr. 556258-6882. Telefon 018-474 90 00. Telefax 018-474 90 01. E-mail: info@q-med.com. Hemsida: www.q-med.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT00980/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT00980/bit0002.pdf

Om oss

Q-Med är ett snabbt växande och lönsamt bio-/medicintekniskt företag som utvecklar, producerar och marknadsför medicinska implantat. Verksamheten är koncentrerad till de fyra områdena Estetik, Ortopedi, Uro-Gynekologi samt Cellterapi och Inkapsling.

Dokument & länkar