Kvartalsrapport januari - mars 2003

KVARTALSRAPPORT JANUARI - MARS 2003 · Försäljningen ökade med 24 procent till 141,3 (113,7) mkr. Justerat för förändringar i valutakurser ökade försäljningen med 33 procent. · Rullande 12 månader steg försäljningen med 29 procent till 545,4 (422,5) mkr. · Q-Med avyttrade den nordamerikanska verksamheten avseende estetikprodukterna RESTYLANE®, RESTYLANE® Fine Lines och PERLANETM till Medicis (NYSE: MRX) för MUSD 160. En första betalning om MUSD 58,2, motsvarande 487,2 mkr, erhölls den 10 mars. Reavinsten, efter avdrag för anskaffningskostnader, redovisas som en intäkt om 473,6 mkr. · Rörelseresultatet uppgick, rensat för ovan nämnda intäkt, till 4,7 (12,9) mkr. För Q-Meds största affärsområde, Estetik, ökade rörelseresultatet med 58 procent till 44,8 mkr. · Resultatet efter finansiella poster uppgick till 476,3 (12,9) mkr och kassaflödet till 465,0 (-34,4) mkr. · Vinsten per aktie uppgick till 19,20 (0,44) kr. För frågor hänvisas till VD Bengt Ågerup, telefon 018-474 90 00 eller 070-974 90 25, eller IR- och informationschef Fredrik Hallstan, telefon 070-974 90 15. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/12/20030512BIT00860/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/12/20030512BIT00860/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Q-Med är ett snabbt växande och lönsamt bio-/medicintekniskt företag som utvecklar, producerar och marknadsför medicinska implantat. Verksamheten är koncentrerad till de fyra områdena Estetik, Ortopedi, Uro-Gynekologi samt Cellterapi och Inkapsling.

Dokument & länkar