Kvartalsrapport januari - september 2002

Report this content

KVARTALSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2002 · Fortsatt stark tillväxt, försäljningen ökade med 43 procent till 369,5 (257,5) mkr · Rullande 12 månader steg försäljningen med 45 procent till 492,2 (339,4) mkr · Rörelseresultatet uppgick till 26,1 (12,7) mkr · God tillväxt inom områdena Estetik och Uro-Gynekologi. Försäljningen steg med 31 respektive 476 procent jämfört med föregående år · Klinisk studie med MACROLANE® påbörjad [REMOVED GRAPHICS] Q-Med är ett snabbväxande och lönsamt bioteknologiskt/medicintekniskt företag som utvecklar, producerar och marknadsför medicinska implantat. Samtliga produkter är baserade på företagets patenterade teknologi avseende framställning av NASHA - Non-Animal Stabilized Hyaluronic Acid. Verksamheten är koncentrerad till de fyra områdena Estetik, Ortopedi, Uro-Gynekologi samt Cellterapi och Inkapsling. Produkterna RESTYLANE, RESTYLANE Fine Lines och PERLANE används för utfyllnad av läppar och ansiktsrynkor och står idag för huvuddelen av försäljningen. Utveckling av MACROLANE för kroppskonturering, t ex bröstutfyllnad, pågår. DUROLANE, Q-Meds produkt för behandling av knäledsartros, är godkänd i Europa sedan maj 2001. DEFLUX är en produkt godkänd i Europa och i USA för behandling av vesikoureteral reflux (missbildning i urinblåsan) hos barn. ZUIDEX för behandling av ansträngningsinkontinens hos kvinnor säljs i Europa sedan juli 2002. Sedan juli 2000 äger Q-Med en majoritetspost i det amerikanska bioteknikbolaget Ixion Biotechnology, Inc., med forskning inom cellterapi för diabetes samt oxalatkontroll. Q- Med har idag 350 medarbetare, varav cirka 240 vid företagets produktionsanläggning och huvudkontor i Uppsala, 20 vid Ixion och övriga vid helägda utländska försäljningsbolag. Q-Med aktien noterades i december 1999 på Stockholmsbörsens O-lista. INTÄKTER Koncernens omsättning steg under perioden med 43 procent till 369,5 (257,5) mkr. Justerat för Nuova ICT, som förvärvades 2001, var tillväxten under perioden 35 procent. Tredje kvartalet uppgick omsättningen till 116,1 (83,5) mkr, en ökning med 39 procent. Omräknat till rullande 12 månader uppgick omsättningen till 492,2 (339,4) mkr, en ökning med 45 procent. Valutakursfluktuationer har medfört en negativ effekt på försäljningen under perioden på 5,4 mkr. Nettoomsättning per produktområde jan - sept juli - sept jan - okt - dec sept (mkr) 2002 2001 +/- % 2002 2001 +/- % 2001 2001/200 2 Estetik 330,1 251,6 +31 99,1 81,1 +22 371,2 449,7 Ortopedi 5,4 0,0 - 2,5 0,0 - 0,0 5,4 Uro-Gyn. 34,0 5,9 +476 14,5 2,4 +504 9,0 37,1 Övrigt 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 Summa 369,5 257,5 +43 116,1 83,5 +39 380,2 492,2 Nettoomsättning per geografiskt område jan - sept juli - jan - dec okt - sept sept (mkr) 2002 2001 +/- % 2002 2001 +/- % 2001 2001/2002 Norden 11,6 11,0 +5 2,9 3,4 -15 16,1 16,7 Övr. 196,1 136,3 +44 57,4 43,6 +32 201,8 261,6 Europa Nord- och 73,2 46,1 +59 28,7 13,2 +117 65,4 92,5 Sydamerika Övriga 88,6 64,1 +38 27,1 23,3 +16 96,9 121,4 världen Summa 369,5 257,5 +43 116, 83,5 +39 380,2 492,2 1 AFFÄRSOMRÅDE ESTETIK Försäljningen uppgick under perioden till 330,1 (251,6) mkr, varav 99,1 (81,1) mkr under tredje kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till 113,9 (80,2) mkr, varav 32,5 (21,3) mkr under tredje kvartalet. Jämfört med föregående år ökade försäljningen med 31 procent för perioden och 22 procent under det tredje kvartalet. Justerat för den försäljning av licensprodukter som tillkom 1 oktober 2001 i samband med förvärvet av Nuova ICT uppgick försäljningen under årets första nio månader till 308,3 mkr och försäljningstillväxten till 23 procent. Tillväxten under tredje kvartalet var stark i framförallt Nord- och sydamerika med en uppgång på 117 procent. I Europa är Q-Med marknadsledande och tillväxten är god. FDAs (Food and Drug Administration) granskning av den registreringsansökan för RESTYLANE®, som lämnades in i juni 2002, fortskrider enligt plan. Dokumentationen som Q-Med lämnat in bygger bl. a på en klinisk studie där RESTYLANE® jämförts med den konkurrerande produkten Zyplast med avseeende på effekt och säkerhet, vilket tidigare meddelats. Inom området Estetik arbetar Q-Med med att utveckla en ny produkt, MACROLANE®, för kroppskonturering. En klinisk studie har påbörjats. Den första patienten planeras behandlas i slutet av innevarande år. Studien ska pågå i två år, men en första delrapport beräknas under 2003. Resultaten kommer att ligga till grund för beslut om fortsatta kliniska studier och för en CE-ansökan. AFFÄRSOMRÅDE HOSPITAL HEALTHCARE Under perioden slogs produktområdena Ortopedi och Uro-Gynekologi samman och bildade affärsområdet Hospital Healthcare. Affärsområdets kunder finns primärt inom sjukvården. Vissa synergieffekter, inom framförallt säljorganisationerna, förväntas uppstå mellan områdena Ortopedi och Uro- Gynekologi. Ortopedi Försäljningen uppgick under perioden till 5,4 (0,0) mkr, varav 2,5 (0,0) mkr under tredje kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till -1,1 (-19,5) mkr, inklusive den engångsintäkt på 21,7 mkr som Q-Med erhöll i enlighet med ett avtal om exklusiv förhandlingsrätt. Exklusiviteten upphörde att gälla under andra kvartalet 2002. Under tredje kvartalet isolerat uppgick rörelseresultatet till -6,9 (-7,9) mkr. Resultatet har huvudsakligen påverkats av kostnader för dels den marknadsorganisation som byggs upp och dels för det kliniska programmet för DUROLANE®. Den i våras avslutade studien på knäartros, där DUROLANE® jämfördes med koksalt, tillställdes FDA i juni. Rapporten visade att man i gruppen med enbart knäartros kunde se signifikanta behandlingseffekter till fördel för DUROLANE®. Denna effektskillnad neutraliserades dock då hela studiematerialet analyserades, vilket berodde på ett för stort antal avhopp bland patienter med generell artros. I en annan klinisk studie kunde även påvisas en närvarotid av produkten i leden om 6 - 8 veckor. Dessa omständigheter har delgivits FDA vid ett möte där FDA rekommenderade en kompletterande sex-veckors-studie på patienter med endast knäartros som grund för en ansökan om försäljning i USA. Denna studie planeras att genomföras under nästa år. DUROLANE® prövas även vid höftledsartros med preliminärt positiva behandlingsresultat. Uro-Gynekologi Försäljningen uppgick till 34,0 (5,9) mkr, varav 14,5 (2,4) mkr under tredje kvartalet. Jämfört med föregående år uppgick försäljningstillväxten till 476 procent för perioden och 504 procent under tredje kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till -61,6 (-20,4) mkr, varav -17,1 (-6,7) mkr under tredje kvartalet. Rörelseresultatet har i huvudsak påverkats av kostnader för uppbyggnad av en säljorganisation i USA och Europa, samt av kostnader för kliniska program och ökad produktionskapacitet för DEFLUX®, ZUIDEXTM och IMPLACERTM. Försäljningen av DEFLUX®, som används för behandling av reflux hos barn, steg under det tredje kvartalet i USA med 92 procent jämfört med andra kvartalet 2002. Efter rekryteringen av fyra specialistsäljare för DEFLUX® i USA som slutfördes i januari, fortsätter nu arbetet med att utbilda fler läkare. Drygt 60 procent av de sjukhus och läkare i USA som arbetar med behandling av reflux hos barn har prövat DEFLUX®. Försäljningsutvecklingen av DEFLUX® i Europa fortsätter vara positiv. Lanseringen av ZUIDEXTM, Q-Meds produkt för behandling av ansträngnings- inkontinens, har påbörjats i Europa. Även när det gäller ZUIDEXTM är utbildning en viktig faktor för fortsatt framgång, varför stora satsningar görs på detta område. ZUIDEXTM är godkänt i Europa sedan 1999. I april 2002 blev injektionshjälpmedlet IMPLACERTM, som används i samband med behandlingen, godkänt i Europa. Därmed kunde den multicenterstudie som planerats i Europa startas i början av det tredje kvartalet. I studien, som pågår under 12 månader, kommer 150 patienter att behandlas vid 15 kliniker i 5 länder. Till grund för registreringsansökan i USA planeras även en multicenterstudie i USA. AFFÄRSOMRÅDE CELLTERAPI OCH INKAPSLING Inom området Cellterapi och Inkapsling bedriver Q-Med sin verksamhet genom det amerikanska bolaget Ixion Biotechnology Inc. Rörelseresultatet för perioden ligger på samma nivå som föregående år. En viss omfördelning mellan projekten har gjorts varvid resurser har styrts om från stamcellsforskning till projekt avseende oxalat, vilket förväntas leda till betydande kostnadsminskningar. Det pågår för närvarande en översyn av bägge projekten, där behovet av en framtida finansiering utreds. Beslut om Q-Meds fortsatta engagemang i Ixion kommer att tas under innevarande år. Rörelseresultat per produktområde jan - sept juli-sept jan - dec (mkr) 2002 2001 +/- % 2002 2001 +/- 2001 % Estetik 113,9 80,2 +42 32,5 21,3 +53 122,1 Uro-Gynekologi -61,6 -20,4 -202 -17,1 -6,7 -155 -32,4 Ortopedi -1,1 -19,5 +94 -6,9 -7,9 +13 -28,3 Cellterapi och -25,1 -27,6 +9 -7,3 -10,2 +28 -37,7 Inkapsling Summa 26,1 12,7 +106 1,2 -3,5 - 23,7 KOSTNADER OCH RESULTAT Q-Meds bruttomarginal uppgick under årets första nio månader till 89 (89) procent. Under tredje kvartalet uppgick bruttomarginalen till 88 (88) procent. Försäljningskostnaderna ökade under perioden med 63 procent och uppgick till 178,5 (109,5) mkr, vilket motsvarar 48 procent av omsättningen. Försäljningskostnaderna för tredje kvartalet steg med 79 procent och uppgick till 61,2 (34,2) mkr, vilket motsvarar 53 procent av omsättningen. Inom Estetik uppgår försäljningskostnaderna till 38 procent av omsättningen. Det är således satsningar inom områdena Ortopedi och Uro- Gynekologi, för den senare främst etableringen i USA, som är orsak till de högre försäljningskostnaderna under perioden jämfört med föregående år. Kostnaderna för forskning och utveckling uppgick till 32 (35) procent av omsättningen under perioden. Under tredje kvartalet uppgick dessa kostnader till 29 (42) procent av omsättningen. I forskningskostnaderna ingår även Ixions kostnader. Avskrivningar har belastat resultatet med 18,7 (8,7) mkr, varav 6,4 (3,1) mkr under tredje kvartalet. Av dessa kostnader utgör 5,1 (0,6) mkr goodwill, varav 1,7 mkr belöper på tredje kvartalet. Goodwillavskrivningen redovisas på raderna för försäljningskostnader respektive forskningskostnader, beroende på dess art och ursprung. Bland övriga rörelseintäkter redovisas den intäkt om 21,7 mkr som Q-Med erhöll från en eventuell partner för försäljning och distribution av DUROLANE®. I övrigt består övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader huvudsakligen av valutakurseffekter avseende kundfordringar och leverantörsskulder. Bland övriga rörelseintäkter ingår dessutom erhållna forskningsbidrag till Ixion, vilka uppgick till 7,4 (2,4) mkr, varav 3,2 (0,8) mkr under tredje kvartalet. Rörelseresultatet för de första nio månaderna 2002 uppgick till 26,1 (12,7) mkr, vilket ger en rörelsemarginal på 7 (5) procent. Rörelseresultatet justerat för engångsintäkten uppgick till 4,4 (12,7) mkr. Under tredje kvartalet uppgick rörelseresultatet till 1,2 (-3,5) mkr, vilket ger en rörelsemarginal på 0 (-4) procent. Finansnettot uppgick till -6,4 (8,8) mkr för perioden, varav -1,5 (3,0) mkr under kvartal tre. Uppbokade valutaeffekter påverkade finansnettot med -5,1 mkr för hela perioden. Den beräknade skattekostnaden var 6,3 (5,5) mkr, därav 0,4 (0,0) mkr under tredje kvartalet. Periodens resultat 2002 uppgick till 18,8 (22,5) mkr, vilket ger en nettomarginal på 5 (9) procent. Resultatet för tredje kvartalet uppgick till 0,8 (2,0) mkr, med en nettomarginal på 1 (2) procent. INVESTERINGAR OCH KASSAFLÖDE Slutlig inflyttning i de nya kontors- och laboratorielokalerna skedde den 14 oktober. Under perioden investerades 64,4 (37,8) mkr i byggnader, varav 12,3 (11,6) mkr under kvartal tre. Den totala investeringen i fastigheten beräknas uppgå till cirka 130 mkr, varav 64,1 mkr investerades under 2001. Löpande investeringar i maskiner och inventarier uppgick under perioden till 5,0 (16,2) mkr, varav 2,8 (3,7) mkr under tredje kvartalet. I mars erlades betalning för tidigare uppbokad och skuldförd tilläggsköpeskilling om 5,4 mkr för aktierna i Nuova ICT. Möjlighet till tilläggsköpeskilling finns avseende räkenskapsåren 2002 och 2003. Per årsskiftet 2001/2002 har Q-Med Italy och Nuova ICT fusionerats och namnändrats till Q-Med ICT S.r.l. Inlösen av optionsprogram i januari har givit ett tillskott till eget kapital på 2,9 mkr. Moderbolaget tog i maj ett lån på 50 mkr. Q-Meds kassaflöde från den löpande verksamheten blev 26,3 (12,0) mkr för perioden, varav 15,2 (-8,9) mkr för kvartal tre. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick totalt till -103,6 (-112,4) mkr, varav -19,0 (-63,7) mkr under tredje kvartalet. Sammantaget var kassaflödet negativt, -37,3 (-49,4) mkr. MODERBOLAGET Nettoomsättningen i moderbolaget Q-Med AB var de första nio månaderna 256,4 (195,7) mkr, varav 81,4 (65,8) mkr härrör från tredje kvartalet. Resultatet efter finansiella poster uppgick för perioden till 54,2 (35,7) mkr, varav 22,1 (8,5) mkr under kvartal tre. PERSONAL Q-Med fortsätter att nyanställa och rekryterade under perioden 84 medarbetare. Antalet anställda uppgick den 30 september till 350 (237) personer, varav 238 (172) i Sverige. Under 2002 fortsätter rekryteringarna inom produktion, forskning & utveckling samt inom dotterbolagens försäljningsorganisationer. UTSIKTER FÖR HELÅRET 2002 För 2002 förväntas fortsatt stark tillväxt. Bruttomarginalen skall fortsätta ligga runt 90 procent. Satsningen på nya produkter och marknader kommer att fortsätta och detta innebär att kostnaderna för främst marknadsuppbyggnad, kliniska prövningar och registrering kommer att öka. Expansionen sker under fortsatt lönsamhet. Tidigare given prognos ligger således fast. Uppsala den 24 oktober 2002 Q-Med AB (publ) Bengt Ågerup Verkställande direktör För frågor hänvisas till VD Bengt Ågerup, telefon 018-474 90 00 eller 070-974 90 25, eller IR- och informationschef Johan Hähnel, telefon 070-231 08 07. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av företagets revisorer. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i senaste årsredovisningen har använts vid upprättandet av kvartalsrapporten. Bolagets redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. Rapport över perioden januari-december 2002 kommer att lämnas den 13 februari 2003. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00430/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00430/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar