Ordinarie bolagsstämma i Q-Med AB (publ)

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I Q-MED AB (publ) * Göran Carstedt invaldes i styrelsen * Ingen utdelning * Beslut om fondemission Ordinarie bolagsstämma i Q-Med AB (publ) ägde rum på Eklundshof i Uppsala den 10 maj kl. 17.30. Alla beslut som fattades var enhälliga och i linje med styrelsens förslag. Styrelse och arvode Robert Wikholm, Tomas Billing, Anders Milton, Björn Odlander och Bengt Ågerup omvaldes som ordinarie styrelseledamöter. Göran Carstedt valdes till ny ordinarie styrelseledamot medan tidigare styrelseledamoten Ugo Grondelli hade undanbett sig omval. Göran Carstedt, född 1946, är ekonomie doktor och har under många år verkat i ledande positioner inom Volvo och IKEA, bland annat som verkställande direktör för Volvo Svenska Bil AB och IKEA North America. Idag arbetar han på egen hand med ett flertal svenska och internationella företag och organisationer. Han är också medlem i ett flertal svenska och utländska styrelser. Stämman beslöt att styrelsearvode för 2000 skall utgå med 300.000 kronor att fördelas av styrelsen mellan de ledamöter som inte är anställda i bolaget. Vid det konstituerande styrelsemötet efter stämman valdes Robert Wikholm till styrelseordförande. Vinstdisposition Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inte lämna någon utdelning för verksamhetsåret 1999. Fondemission Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om fondemission innebärande att bolagets aktiekapital ökas från 1.701.822,50 kronor till 24.311.750 kronor genom att 22.609.927,50 kronor överförs från överkursfonden. Ökningen av aktiekapitalet sker genom att varje befintlig akties nominella belopp ändras från 7 öre till 1 krona. Bolagsordningens § 4 ändras så att aktiekapitalet skall utgöra lägst 20.000.000 kronor och högst 80.000.000 kronor. Vidare ändras bolagsordningens § 5 så att akties nominella belopp skall vara 1 krona. Optionsprogram Enligt pressmeddelande utsänt den 4 maj 2000 beslutade styrelsen att dra tillbaka sitt tidigare förslag om optionsprogram riktat till personalen, på grund av att den slutliga värdering av optionerna som tagits fram skulle leda till en orimlig risk. Revisorer Revisorer är alltjämt de av bolagsstämman 1999 valda auktoriserade revisorerna Hans Karlsson och Lennart Jakobsson, båda från KPMG Bohlins. Anföranden vid stämman Vid stämman hölls anföranden av verkställande direktören Per Olof Wallström och Q-Meds grundare Bengt Ågerup. Referat av dessa anföranden skickas som separat pressmeddelande. Uppsala den 11 maj 2000 Q-Med AB (publ) Per Olof Wallström Verkställande direktör För frågor hänvisas till VD Per Olof Wallström, telefon 018-474 90 00 eller 070-974 90 70. Q-Med AB (publ), Seminariegatan 21, 752 28 Uppsala. Org. nr. 556258-6882. Telefon 018-474 90 00. Telefax 018-474 90 01. E-mail: info@q-med.com. Hemsida: www.q-med.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT00080/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT00080/bit0002.pdf

Om oss

Q-Med är ett snabbt växande och lönsamt bio-/medicintekniskt företag som utvecklar, producerar och marknadsför medicinska implantat. Verksamheten är koncentrerad till de fyra områdena Estetik, Ortopedi, Uro-Gynekologi samt Cellterapi och Inkapsling.

Dokument & länkar