Ordinarie bolagsstämma i Q-Med AB (publ)

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I Q-MED AB (publ) · Pia Rudengren och Åsa Rödén, nya styrelseledamöter · Ingen utdelning för verksamhetsåret 2002 · Nomineringskommitté utsedd · Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av högst 2.481.350 egna aktier · Bemyndigande för styrelsen om överlåtelse av högst 2.481.350 egna aktier · Bemyndigandet för styrelsen att nyemittera högst 1.280.000 aktier förnyades Ordinarie bolagsstämma i Q-Med AB (publ) ägde rum den 12 maj 2003, kl.17.00 i Q-Meds lokaler, Fyrisvallsgatan 7 i Uppsala. Styrelse och arvode Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma välja in Pia Rudengren och Åsa Rödén som nya styrelseledamöter samt att omvälja Håkan Edström, Göran Carstedt, Anders Milton, Björn Odlander och Bengt Ågerup till styrelseledamöter i bolaget. Stämman beslutade vidare att styrelsearvode för perioden 2003/2004 skall utgå med totalt 560.000 kronor att fördelas enligt styrelsens beslut. Bengt Ågerup uppbär inte styrelsearvode. Vid det konstituerande styrelsemötet efter stämman utsågs Göran Carstedt till styrelseordförande. Vinstdisposition Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inte lämna någon utdelning för verksamhetsåret 2002 Inrättande av nomineringskommitté Bolagsstämman valde en nomineringskommitté bestående av de tre ledamöterna Tomas Billing (ordf.), Anki Forsberg och Bengt Ågerup. Stämman beslutade vidare att arvode till kommittén skall utgå med totalt 60.000 kronor att fördelas enligt kommitténs beslut. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att längst intill bolagets ordinarie bolagsstämma under år 2004 och vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om förvärv av högst 2.481.350 egna aktier, motsvarande 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får endast ske på Stockholmsbörsen, till ett pris inom det på Stockholmsbörsen vid var tid registrerade kursintervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov samt att kunna finansiera förvärv av verksamhet genom betalning med egna aktier. Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier Bolagsstämman gav styrelsen bemyndigande att längst intill bolagets ordinarie bolagsstämma under år 2004 och vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om överlåtelse av högst 2.481.350 egna aktier, motsvarande 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse får ske på annat sätt än på börs, innefattande rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning kan ske med annat än pengar. Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov samt att kunna finansiera förvärv av verksamhet genom betalning med egna aktier. Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier i samband med eventuellt företagsförvärv mm Bolagsstämman beslutade att, på samma sätt som tidigare extra bolagsstämma i november 2000 och ordinarie bolagsstämma 2001 respektive 2002, bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst totalt 1.280.000 aktier motsvarande för närvarande ca 5 procent av bolagets aktiekapital. Emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt mot såväl kontant betalning som mot betalning genom apport. Anledningen till möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa beredskap inför eventuellt företagsförvärv samt att säkerställa bolagets kapitalbehov. Revisorer Till revisorer för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämman 2007 valdes Stefan Kylebäck och Björn Ohlsson, båda Ernst & Young AB. Arvode till revisorerna beslutades, för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, utgå enligt räkning. Q-Med AB (publ) Bengt Ågerup Verkställande direktör För frågor hänvisas till VD Bengt Ågerup, telefon 018-474 90 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/12/20030512BIT01160/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/12/20030512BIT01160/wkr0002.pdf

Om oss

Q-Med är ett snabbt växande och lönsamt bio-/medicintekniskt företag som utvecklar, producerar och marknadsför medicinska implantat. Verksamheten är koncentrerad till de fyra områdena Estetik, Ortopedi, Uro-Gynekologi samt Cellterapi och Inkapsling.

Dokument & länkar