Q-Med omsättning upp 87 procent

Q-MEDS OMSÄTTNING UPP 87 PROCENT Nyckeltal 2000 * Omsättningen ökade med 87 procent för jämförbara enheter, till 237,2 (126,9*) mkr. Under fjärde kvartalet ökade omsättningen med 103 procent och uppgick till 81,9 (40,3*) mkr. * Resultatet efter finansiella poster ökade med 252 procent, till 44,0 (12,5*) mkr. Resultatet för fjärde kvartalet var 17,6 (2,6) mkr. Ökad satsning på forskning och utveckling till 25 (18*) procent av omsättningen. Belopp i mkr 2000 1999* % Omsättning 237,2 126,9 +87 Bruttoresultat 212,1 111,1 +91 Bruttoresultat, % av 89,4 87,5 omsättning Rörelseresultat 33,7 13,6 +148 Rörelseresultat, % av 14,2 10,7 omsättning Rörelseresultat exklusive 42,3 13,6 +211 Ixion Rörelseresultat exklusive 17,8 10,7 Ixion, % av omsättning Resultat efter finansiella 44,0 12,5 +252 poster Årets nettoresultat 39,3 11,1 +254 Antal anställda vid årets slut 197 110 +79 Vinst per aktie, kr 1:64 0:61 +169 Aktiekurs på balansdagen, kr 192 67 +187 Börsvärde 4.713 1.528 +208 * Resultatposter exkl. Venofer, ett intravenöst järnpreparat som Q-Med hade licensavtal för i Norden fram till 31 dec. 1999. Per Olof Wallström, verkställande direktör, ger följande kommentar: "Q-Med visade under verksamhetsåret 2000 en fortsatt hög och stabil tillväxt. Det var också det första hela året som börsnoterat bolag. Aktiekursen tredubblades jämfört med introduktionskursen i december 1999. Vi är glada för marknadens förtroende för bolaget och dess utveckling. Bolaget står starkare än någonsin, arbetar med hög bruttomarginal och har ett gott momentum. Nyemissionen i samband med börsintroduktionen och vårt positiva kassaflöde ger oss den finansiella styrka som krävs för att göra investeringar i nya marknader och nya produkter. Noteringen har också påtagligt ökat den mediala exponeringen av företaget, vilket bidrar till goda möjligheter att rekrytera högkompetent personal. Q-Med avser fortsätta att aktivt utveckla sina möjligheter och vi tror på en fortsatt stark utveckling." Bilaga: Bokslutskommuniké 2000 För frågor hänvisas till Per Olof Wallström, verkställande direktör, på telefon 018-474 90 00 eller 070-974 90 70. Q-Med AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 ÅRET 2000 I KORTHET Mars: Två nya produkter för ansiktsestetik, PERLANE och RESTYLANE Fine Lines, lanseras. Juni: Registreringsansökan lämnas in i USA för DEFLUX avseende behandling av barn med missbildning i urinblåsan, s.k. reflux. Ansökan erhåller förtur i behandlingen. Juli: Patentansökan för injektionshjälpmedel vid behandling med DEFLUX för ansträngningsinkontinens lämnas in. Juli: Nytt affärsområde bildas, Cellterapi och Inkapsling. Ägandet i det amerikanska bolaget Ixion Biotechnology, Inc. utökas till 59 procent av aktierna. Augusti: Ansökan om att starta kliniska prövningar i USA med RESTYLANE för ansiktsestetik godkänns. Oktober: Ansökan om Europa-godkännande för DUROLANE, avsedd för behandling av förslitna knäleder, lämnas in. Oktober: Det rådgivande organet till USA:s kontrollmyndighet rekommenderar godkännande av DEFLUX för indikationen reflux hos barn. December: Beslut tas att uppföra ytterligare kontors- och laboratorielokaler i Uppsala med en yta om 11.000 kvm, en investering på 130 mkr. Q-Med är ett snabbväxande och lönsamt bio- och medicinteknikföretag som utvecklar, producerar och marknadsför medicinska implantat. Samtliga produkter är baserade på företagets patenterade teknologi avseende framställning av NASHA - Non-Animal Stabilized Hyaluronic Acid. Verksamheten är koncentrerad till de fyra områdena Estetik, Ortopedi, Uro- Gynekologi samt Cellterapi och Inkapsling. Produkterna RESTYLANE, RESTYLANE Fine Lines och PERLANE används för utfyllnad av läppar och ansiktsrynkor och står idag för huvuddelen av försäljningen. Utveckling av MACROLANE för bröstutfyllnad pågår. DUROLANE, Q-Meds produkt för behandling av knäleds-artros, är i klinisk dokumentationsfas. DEFLUX är en produkt godkänd i Europa för behandling av vesikoureteral reflux (missbildning i urinblåsan) hos barn och ansträngningsinkontinens hos kvinnor. Sedan juli 2000 äger Q-Med en majoritetspost i det amerikanska bioteknikbolaget Ixion Biotechnology, Inc., med forskning inom cellterapi för diabetes. Q-Med har idag 200 medarbetare, varav 145 vid företagets produktionsanläggning och huvudkontor i Uppsala, 15 vid Ixion och övriga vid helägda utländska försäljningsbolag. Q-Med aktien är sedan december 1999 noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista. INTÄKTER Q-Med ökade sin försäljning med 87 procent under 2000, till 237,2 (126,9*) mkr. Fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 81,9 (40,3*) mkr, en ökning med 103 procent. Valutakursfluktuationer har påverkat försäljningen positivt med 1,0 mkr jämfört med föregående år. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00630/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00630/bit0002.pdf

Om oss

Q-Med är ett snabbt växande och lönsamt bio-/medicintekniskt företag som utvecklar, producerar och marknadsför medicinska implantat. Verksamheten är koncentrerad till de fyra områdena Estetik, Ortopedi, Uro-Gynekologi samt Cellterapi och Inkapsling.

Dokument & länkar