Halvårsrapport - 2018

Översikt för koncernen

Perioden 1 januari – 30 juni

Totala intäkter uppgick till: 12,5 (11,1) MSEK 
Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till: 1,2 (-0,1) MSEK 
Resultatet före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till: 1,2 (-0,1) MSEK 
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -0,6 (-1,2) MSEK 
Resultatet efter skatt uppgick till: -1,0 (-1,4) MSEK 

Perioden 1 april – 30 juni

Totala intäkter uppgick till: 6,2 (5,6) MSEK 
Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till: 1,1 (-0,3) MSEK
Resultatet före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till: 1,1 (-0,3) MSEK
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: 0,6 (-0,9) MSEK
Resultatet efter skatt uppgick till: 0,2 (-1,0) MSEK

Väsentliga händelser under rapportperioden

Perioden 1 januari – 30 juni

Totala intäkterna ökar med 13 % jämfört med föregående år.

De månatliga abonnemangsintäkterna vid utgången av juni 2018 uppgår till 1 467 TSEK, vilket är en ökning med 13 % jämfört med juni 2017. 

Abonnemangsintäkternas andel av nettoomsättningen under perioden uppgår till 70 %.

Perioden 1 april – 30 juni

Totala intäkterna ökar med 10 % jämfört med föregående år.

De månatliga abonnemangsintäkterna har ökat med 19 TSEK under kvartalet.

Abonnemangsintäkternas andel av nettoomsättningen under perioden uppgår till 69 %.

Nya QBank-kunder kan som exempel nämnas Storytel, Löwengrip Beauty, Hjärt- Lungfonden samt ett ledande bilmärke med huvudsäte i Japan.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

VD har ordet 

Under mitt första halvår som VD konstaterar jag att vi successivt har förbättrat bolagets arbetssätt, lönsamhet och kassaflöden. Marketing Technology och Digital Asset Management får en ökad betydelse hos företag och organisationer, vår SaaS-lösning QBank efterfrågas därför allt mer av krävande och ambitiösa kunder. Deras behov ökar att kunna automatisera och effektivisera hantering av bilder, filmer, marknadsmaterial och kommunikation i allt fler olika typer av kanaler.   

De månatliga abonnemangsintäkterna vid utgången av perioden uppgår till 1 467 TSEK, vilket är en ökning med 58 TSEK sedan årsskiftet.  Andelen abonnemang står för 70 % 
av nettoomsättningen under perioden.

Vår utfasning av systemen Exigus DAM, Exigus PIM samt QBank version 2 går enligt plan. Att slippa utveckla och underhålla flera olika system och gamla versioner sänker våra utvecklingskostnader och ger bättre möjligheter att fokusera på och utveckla våra kärnerbjudanden med högt värde för våra kunder.   

Vi har ett tydligt fokus på tillväxt och lönsamhet. Andra kvartalets kraftiga lönsamhetsförbättring är mycket glädjande. Även om bolagets lönsamhet har förbättrats under perioden och vi nu har en mer ansvarsfull kostnadsstruktur så är vi inte nöjda ännu. Bolagets förbättrade kassaflöden innebär minskat behov av externa finansieringslösningar. Kopplat till avslutat samarbete med extern finansieringspart har en engångskostnad om 345 KSEK belastat andra kvartalet. Kostnaden redovisas bland finansiella poster.

Vi fortsätter utveckla våra affärer med ledande Nordiska DAM-kunder och även internationella kunder tillsammans med partners där vi kan göra väsentlig skillnad.   

Den 20 september genomför vi DAM Day i Stockholm igen. Flera av våra kunder såsom tex COOP Norge, och Polygon kommer berätta om de verksamhetsförbättringar man uppnått genom implementering av QBank. Välkomna med anmälan via vår hemsida om ni vill ta del av det senaste inom Digital Asset Management och bolagets framtida utveckling! 

Stockholm den 30 aug 2018.

Jonas Bergh

VD QBNK Holding AB


Finansiell utveckling

Intäkter och kostnader

Koncernens abonnemangsintäkter under första halvåret 2018 uppgår till 8,8 (8,0) MSEK och de projektrelaterade intäkterna uppgår för samma period till 3,7 (2,7) MSEK. Övriga intäkter uppgår till 0 (0,4) MSEK.

En engångsnedskrivning av koncerngoodwillposten relaterat till aktieförvärvet av Exigus AB uppgående till 0,8 MSEK har genomförts under första halvåret 2018. 

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för perioden uppgår till -0,6 (-1,2) MSEK vilket är en förbättring med 0,6 MSEK jämfört med föregående år. Detta trots den engångsnedskrivning som beskrivs ovan.

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens likvida medel uppgick den 30 juni 2018 till 1 708 (959) TSEK. Soliditeten uppgick till 37 (47) %. Koncernens egna kapital uppgick till 3 785 (8 034) TSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 1 253 (-466) TSEK.

Aktiekapitalet uppgår till 822 000 SEK. Antalet utestående aktier är 6 850 000.

Investeringar

Koncernen har under det första halvåret 2018 inte gjort några investeringar i anläggningstillgångar.

Aktier

Teckningsoptioner

Utgivna teckningsoptioner uppgår till motsvarande 1 205 000 stycken aktier varav 800 000 stycken optioner med lösenkurs 13 kr samt 405 000 stycken optioner med lösenkurs 7 kronor. Årsstämman 2018 har beviljat ett mandat om att emittera ytterligare 800 000 teckningsoptioner till två nyckelpersoner i bolaget.   

Förändring i utestående antal aktier

Ingående antal 2017-01-01      6 850 000   
Ingående antal 2018-01-01      6 850 000  
Utgående antal 2018-06-30      6 850 000   

DE 10 STÖRSTA ÄGARNA 

Uppgifterna nedan är hämtade från bolagets aktiebok per den 29 juni 2018. 

Ägare Antal aktier
Fredrik Grevelius 1 108 950 st.
Försäkringsbolaget Avanza Pension 794 218 st.
Nordnet Pensionsförsäkring 663 568 st.
Humle Kapitalförvaltning AB 561 968 st.
Cormac Invest AB 494 445 st.
BK Julius Baer  302 100 st.
Ludvig Thureson 312 088 st.
Sven Grevelius 250 000 st.
Tre Liljor Sverige AB 244 403 st.
Fredrik Törgren 242 299 st.

Jonas Bergh, VD 
Tel: 070-679 34 00 
e-post: jonas.bergh@qbank.se 
www.qbankdam.com

QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag, organisationer och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management (DAM). Bolaget är specialiserat på hantering av stora filer som bilder, filmer, presentationer och marknadsmaterial samt integration med andra system och lösningar.

Om oss

Vår affärsidé är att erbjuda företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Vi är specialiserade på smart hantering av filer och information samt integration med andra system och lösningar.

Prenumerera

Dokument & länkar