• news.cision.com/
  • Quartiers Properties AB/
  • Erbjudandet att teckna preferensaktier med vidhängande teckningsoptioner i Quartiers Properties AB (publ) övertecknades – Handel på NGM Nordic MTF inleds preliminärt den 6 juli 2016

Erbjudandet att teckna preferensaktier med vidhängande teckningsoptioner i Quartiers Properties AB (publ) övertecknades – Handel på NGM Nordic MTF inleds preliminärt den 6 juli 2016

Report this content

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller “Bolaget”) har slutfört erbjudandet till allmänheten och institutionella investerare i Sverige att teckna 230 000 preferensaktier med 460 000 vidhängande teckningsoptioner (”Erbjudandet”). Totalt inkom anmälningar om att teckna preferensaktier motsvarande cirka 23,7 MSEK, varav cirka 3,2 MSEK tecknades genom kvittning av befintliga fordringar. Erbjudandet var garanterat till 100 procent men garanternas åtagande behövde inte tas i anspråk.

Erbjudandet omfattade 230 000 preferensaktier till ett värde om 23 MSEK och erbjöds, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till allmänheten och institutionella investerare i Sverige för 100 SEK per preferensaktie. För en nytecknad, tilldelad och betald preferensaktie i emissionen erhåller varje investerare två teckningsoptioner vederlagsfritt. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en stamaktie till en teckningskurs om 35 SEK under perioden från och med den 5 september 2017 till och med den 26 september 2017.

Antalet anmälningar i Erbjudandet uppgick till cirka 170 stycken.

Preliminär första dag för handel för preferensaktierna på NGM Nordic MTF är den 6 juli 2016. Bolagets Teckningsoptioner avses att tas upp till handel på Mangoldlistan med preliminär första dag för handel under vecka 29.

Katri Lind, VD på Quartiers: ”Vi har idag nått en historisk milstolpe i Bolagets historia och kan med glädje konstatera ett stort intresse för vår första publika kapitalanskaffning. Vi ser nu med spänning fram emot att fortsätta skapa värde för våra aktieägare och att etablera oss som en betydelsefull regional aktör på den spanska solkusten.”

Preliminär tidsplan för Erbjudandet

Avräkningsnotor skickas ut till de som erhållit tilldelning                       28 juni 2016

Likviddag                                                                                                  30 juni 2016

Beräknad första dag för handel på NGM Nordic MTF                             6 juli 2016              

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB (”Mangold”) har agerat finansiell rådgivare i samband med kapitalanskaffningen och listningen. G Grönberg Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare.

Mentor och likviditetsgarant

Bolaget har ingått avtal med Mangold som kommer att agera Mentor och likviditetsgarant för Bolagets preferensaktier på NGM Nordic MTF.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Katri Lind, VD

E-post: katri.lind@quartiersproperties.se Telefon: +46 72 252 58 13

Kort om Bolaget

Quartiers är ett svenskt fastighetsbolag som verkar på den spanska solkusten. Bolagets affärsidé är att förvärva främst semester- och fritidsrelaterade fastigheter med utvecklingspotential och förädla dessa till en attraktiv standard för att därefter hyra ut fastigheterna i långa hyreskontrakt till hyresgäster/operatörer. Bolaget skall genom dotterbolag äga, utveckla och förvalta fastigheter.

Mangold är Bolagets Mentor och likviditetsgarant. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50.

VIKTIG INFORMATION

Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.