Handel med teckningsoptioner i Quartiers Properties AB (publ) inleds på Mangoldlistan den 22 juli 2016

Report this content

Styrelsen i Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) har idag beslutat om första dag för handel med de teckningsoptioner benämnda Teckningsoptioner 2016/2017 (”TO”) som emitterades i samband med Bolagets nyligen genomförda preferensaktieemission. Första dag för handel på Mangoldlistan blir den 22 juli 2016. Varje TO berättigar till nyteckning av en stamaktie till en teckningskurs om 35 SEK. Teckningsperioden för nyteckning av stamaktier med stöd av TO löper under tiden från och med den 5 september 2017 till och med den 26 september 2017. ISIN-koden för TO är: SE0008348338.

Villkoren för TO finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.quartiersproperties.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Katri Lind, VD

E-post: katri.lind@quartiersproperties.se Telefon: +46 72 252 58 13

Kort om Bolaget

Quartiers är ett svenskt fastighetsbolag som verkar på den spanska solkusten. Bolagets affärsidé är att förvärva främst semester- och fritidsrelaterade fastigheter med utvecklingspotential och förädla dessa till en attraktiv standard för att därefter hyra ut fastigheterna i långa hyreskontrakt till hyresgäster/operatörer. Bolaget skall genom dotterbolag äga, utveckla och förvalta fastigheter.

Mangold är Bolagets Mentor och likviditetsgarant. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Quartiers Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2016 kl.11:52.