Kommuniké från årsstämma i Quartiers Properties AB (publ) den 26 juni 2020

Report this content

Quartiers Properties AB (publ) höll under fredagen den 26 juni 2020 årsstämma för verksamhetsåret 2019 varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställelse av balans- och resultaträkningar samt vinstutdelning på preferensaktier

Årsstämman fastställde de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna samt beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att de disponibla vinstmedlen i moderbolaget om 255 974 309 kronor skulle balanseras i ny räkning.

Styrelse och revisor

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

Årsstämman omvalde Jörgen Cederholm, Sten Andersen, Jimmie Hall och Anderas Bonnier till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Jörgen Cederholm omvaldes till styrelsens ordförande. Vidare omvalde årsstämman det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Henrik Boman som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma

Årsstämman fastställde att styrelsearvode ska utgå med 290 000 kronor till ordföranden och 150 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna. Vidare ska styrelsen ha rätt att besluta om att utbetala marknadsmässig och skälig ersättning till styrelseledamot (personligen eller via bolag) för utfört konsultarbete som inte omfattas av sedvanligt styrelsearbete. Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.  

Valberedning 

Årsstämman beslutade om valberedningens sammansättning och riktlinjer. 

Bemyndigande

Årsstämmande beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma och inom ramen för bolagsordningens gränser, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av stamaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Emission av teckningsoptioner ska enbart kunna ske i samband med att stamaktier emitteras, dvs. som en del av en s k unit eller motsvarande. Beslut om emissioner med stöd av bemyndigandet får medföra en ökning av bolagets aktiekapital med maximalt 15 procent, beräknat utifrån aktiekapitalets storlek första gången bemyndigandet tas i anspråk. Vid riktade kontantemissioner ska emissionskursen fastställas på ett marknadsmässigt sätt.

Utbyteserbjudande till preferensaktieägare

Stämman beslutade om ett utbyteserbjudande till samtliga preferensaktieägare i bolaget innefattande inlösen av preferensaktier mot erhållande, per inlöst preferensaktie, av en stamaktie samt en vederlagsfri teckningsoption av serie 2020/2021 (TO 3) och en vederlagsfri teckningsoption serie 2020/2022 (TO 4). Bolagsstämmans beslut innefattar (i) minskning av Bolagets aktiekapital genom indragning av preferensaktier, varvid aktiekapitalet kan minskas med högst 251 537,3 SEK genom indragning av högst samtliga 10 061 492 preferensaktier i Bolaget, samt (ii) riktade emissioner av stamaktier och teckningsoptioner till de preferensaktieägare som accepterar erbjudandet. De riktade emissionerna innebär att högst 10 061 492 stamaktier kan emitteras, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 251 537,3 SEK samt att högst 10 061 492 teckningsoptioner av serie 2020/2021 (TO 3) kan emitteras, innebärande en ökning av aktiekapitalet - vid utnyttjande av teckningsoptionerna - med högst 251 537,3 SEKoch högst 10 061 492 teckningsoptioner av serie 2020/2022 (TO 4) kan emitteras, innebärande en ökning av aktiekapitalet - vid utnyttjande av teckningsoptionerna - med högst 251 537,3 SEK. För varje indragen preferensaktie erhålls ett belopp om 4 kronor. Rätten att få preferensaktie indragen förutsätter att preferensaktieägaren tecknar stamaktie för hela beloppet. Teckningskursen för varje stamaktie av serie uppgår till 4 kronor. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Anmälnings- och teckningstiden löper under perioden från och med den 28 juli 2020 till och med den 28 augusti 2020. Styrelsen äger rätt att förlänga anmälnings- och teckningstiden. Erbjudandet omfattas av prospekt som kommer att offentliggöras innan anmälnings- och teckningstiden.

Ändringar av bolagsordning

Med anledning av lagändringar beslutade årsstämman om ändringar av bolagsordningen. 

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut finns tillgängliga på bolagets hemsida www.quartiersproperties.se.

Vid eventuella frågor vänligen kontakta:

Quartiers Properties 

Marcus Johansson Prakt, VD
E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72-018 5998
 

Kort om Bolaget
Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag i toppskiktet avseende design och kvalitet med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Mangold är Bolagets Certified Adviser. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50 eller e-post ca@mangold.se.

Prenumerera

Dokument & länkar