Kommuniké från årsstämma i Quartiers Properties AB (publ) den 30 maj 2018

Report this content

Quartiers Properties AB (publ) höll under onsdagen den 30 maj 2018 årsstämma för verksamhetsåret 2017 varvid följande huvudsakliga beslut fattades. 

Fastställelse av balans- och resultaträkningar samt vinstutdelning på preferensaktier

Årsstämman fastställde de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna samt beslutade om vinstutdelning på bolagets befintliga preferensaktier och preferensaktier som kan komma att emitteras med ett totalt maximalt belopp om 12 000 000 kronor. Resterande belopp, dvs. 250 125 892 kronor, ska balanseras i ny räkning. Vinstutdelning ska ske med ett belopp om 24 öre per preferensaktie och kvartal där ordinarie avstämningsdagar för utdelning ska vara den 29 juni 2018, den 28 september 2018, den 28 december 2018, den 29 mars 2019 och den 28 juni 2019 (under förutsättning att dessa datum inträffar före årsstämman 2019). Utbetalning av utdelning ska ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen. Utdelning på preferensaktie som per dagen för stämmans beslut om utdelning ännu inte har emitterats är villkorad av att preferensaktien innan avstämningsdagen har registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Utdelningsbara medel som eventuellt kvarstår efter att utdelning har skett enligt ovan ska balanseras i ny räkning. 

Styrelse och revisor

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Jörgen Cederholm, Lars Åke Olofsson, Sten Andersen och Jimmie Hallför tiden intill slutet av nästa årsstämma. Jörgen Cederholm omvaldes till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade vidare om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Henrik Boman som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 

Årsstämman fastställde att styrelsearvode ska utgå med 160 000 kronor till ordföranden och 80 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna, med undantag för styrelseledamot som innehar omfattande konsultuppdrag inom koncernen. Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning. 

Valberedning 

Årsstämman beslutade om valberedningens sammansättning och riktlinjer. 

Bemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma och inom ramen för bolagsordningens gränser, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier (stamaktier och/eller preferensaktier), teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska vid bestämmandet av antal preferensaktier som ska emitteras beakta att bolaget kan fullgöra sina åtaganden beträffande utdelning på preferensaktier i enlighet med beslutet om vinstutdelning. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Det noteras att styrelsen beslutat att inte utnyttja detta bemyndigande mer än att det medför en ökning av aktiekapitalet med maximalt 15 %. Vidare kommer inga teckningsoptioner eller konvertibler emitteras. Vid riktade kontantemissioner ska emissionskursen fastställas på ett marknadsmässigt sätt.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut finns tillgängliga på bolagets hemsida www.quartiersproperties.se.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Quartiers Properties 

Marcus Johansson Prakt, tf. verkställande direktör
E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 018 59 98

Jörgen Cederholm, ordförande
E-post: jorgen.cederholm@quartiersproperties.se
Telefon: +46 70 290 19 00

Kort om Bolaget
Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Mangold är Bolagets Certified Adviser. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50.

Prenumerera

Dokument & länkar