Meddelande om stabiliseringsåtgärder i Quartiers Properties AB (publ) under perioden 12-20 juli 2017

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETS­DISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Mangold Fondkommission AB (”MGF”) meddelar att stabiliseringsåtgärder har utförts i Quartiers Properties AB:s (publ) aktier på Nasdaq First North Stockholm.

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av nyemitterade aktier i Bolaget och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Stockholm ("Erbjudandet") har MGF möjlighet att, i egenskap av stabiliseringsansvarig, genomföra transaktioner i syfte att stödja marknadspriset på aktierna på en högre nivå än den som i annat fall hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq First North Stockholm, OTC marknaden eller på annat sätt, och kan komma att genomföras när som helst under perioden som börjar på första dagen för handel i aktierna på Nasdaq First North Stockholm och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. MGF har dock ingen skyldighet att genomföra någon stabilisering och det finns ingen garanti för att stabilisering kommer att genomföras. Om stabilisering påbörjas kan den vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras i syfte att stödja marknadspriset på aktierna till pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet.

Quartiers Properties har utfärdat en option till MGF, vilken kan utnyttjas helt eller delvis, att senast den 20 juli 2017 förvärva högst 914 297 nyemitterade aktier i Bolaget, motsvarande högst 15 procent av antalet nyemitterade aktier i Erbjudandet, till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet 15,00 SEK, för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet.

MGF har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att stabiliseringsåtgärder har utförts, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014, på Nasdaq Stockholm enligt nedan. Kontaktperson på MGF är Charles Wilken, tel: +46 8 5030 1558.

Stabiliseringsinformation

Emittent: Quartiers Properties AB (publ)
Instrument: 
Aktier (ISIN SE0009697204)
Erbjudandestorlek: 
6 095 316 aktier i grunderbjudande, 4 000 000 i övertilldelningsemission samt stabilisering högst 914 297 aktier
Erbjudandepris: 
15,00 SEK per aktier
Ticker: 
QUART
Stabiliseringsansvarig: 
Mangold Fondkommission AB

Stabiliseringstransaktioner
Datum Kvantitet Pris (Högsta) Pris (Lägsta) Pris (Genomsnitt) Valuta Handelsplats
2017-07-12 - - - - SEK First North Stockholm
2017-07-13 170 000 13,80 13,80 13,800 SEK First North Stockholm
2017-07-14 - - - - SEK First North Stockholm
2017-07-17 171 986 13,80 13,50 13,685 SEK First North Stockholm
2017-07-18 4 011 13,50 13,50 13,500 SEK First North Stockholm
2017-07-19 200 14,45 14,45 14,450 SEK First North Stockholm
2017-07-20 10 789 14,85 14,50 14,581 SEK First North Stockholm

Verkställande direktör

Katri Lind
E-post: katri.lind@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 252 58 13

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:

Marcus Johansson Prakt, CFO
E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 018 59 98

Kort om Bolaget

Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Mangold är Bolagets Certified Adviser. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50.

_____________________________________________________________________________________________

Denna information är sådan information som Quartiers Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2017 kl. 20:40.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Quartiers Properties AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Quartiers Properties AB (publ) har skett genom det prospekt som Bolaget tidigare har offentliggjort.

Prenumerera

Dokument & länkar