Quartiers Properties är godkända för handel på Nasdaq First North Stockholm med första handelsdag den 21 juni 2017

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) har fått sin ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North godkänd. Första dag för handel med stamaktierna på Nasdaq First North är den 21 juni 2017. 

Quartiers stamaktier med ISIN-kod SE0009697204 och Bolagets preferensaktier med ISIN-kod SE0009697212 har godkänts för handel på Nasdaq First North. Stamaktierna kommer från och med den 21 juni 2017 att handlas på Nasdaq First North under kortnamnet QUART.

Nasdaqs beslut är villkorat att ingenting inträffar i Bolaget före första dag för handel som skulle kunna föranleda en annan bedömning av Nasdaq.

Bolaget avser att ansöka om avlistning av dess preferensaktier från NGM Nordic MTF för att också flytta dem till Nasdaq First North. Bolaget avser vidare att inom kort offentliggöra första dag för handel för preferensaktierna på Nasdaq First North.

Verkställande direktör

Katri Lind
E-post: katri.lind@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 252 58 13

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:

Marcus Johansson Prakt, CFO

E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 018 59 98

Kort om Bolaget

Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Mangold är Bolagets Mentor och Certified Adviser. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50.

_____________________________________________________________________________________________

Denna information är sådan information som Quartiers Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2017 kl. 17:25.

Prenumerera

Dokument & länkar