Stämmokommuniké från årsstämma i Quartiers Properties AB (publ) den 26 maj 2017

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) höll under fredagen den 26 maj 2017 årsstämma för verksamhetsåret 2016 varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställelse av balans- och resultaträkningar samt vinstutdelning

Årsstämman fastställde de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna samt beslutade om vinstutdelning på bolagets befintliga preferensaktier och preferensaktier som kan komma att emitteras med ett totalt maximalt belopp om 6 000 000 kronor. Vinstutdelning ska ske med ett belopp om 24 öre per preferensaktie och kvartal där ordinarie avstämningsdagar för utdelning ska vara den 30 juni 2017, den 29 september 2017, den 29 december 2017, den 29 mars 2018 och den 29 juni 2018 (under förutsättning att dessa datum inträffar före årsstämman 2018). Utbetalning av utdelning ska ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen. Utdelning på preferensaktie som per dagen för stämmans beslut om utdelning ännu inte har emitterats är villkorad av att preferensaktien innan avstämningsdagen har registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Utdelningsbara medel som eventuellt kvarstår efter att utdelning har skett enligt ovan ska balanseras i ny räkning.    

Styrelse och revisor

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Jörgen Cederholm, Andreas Bonnier, Åke Olofsson, Sten Andersen samt Jimmie Hall för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Jörgen Cederholm omvaldes till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade vidare om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Henrik Boman som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman fastställde att styrelsearvode ska utgå med 160 000 kronor till ordföranden och 80 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna, med undantag för styrelseledamot som innehar omfattande konsultuppdrag inom koncernen. Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

Valberedning

Årsstämman beslutade om riktlinjer beträffande valberedningen.  

Bemyndigande

Årsstämmande beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma och inom ramen för bolagsordningens gränser, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier (stamaktier och/eller preferensaktier), teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska vid bestämmandet av antal preferensaktier som ska emitteras beakta att bolaget kan fullgöra sina åtaganden beträffande utdelning på preferensaktier i enlighet med beslutet om vinstutdelning. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. 

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut finns tillgängliga på bolagets hemsida www.quartiersproperties.se.

Verkställande direktör

Katri Lind
E-post: katri.lind@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 252 58 13

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:

Marcus Johansson Prakt, CFO

E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 018 59 98

Kort om Bolaget

Quartiers Properties är ett svenskt fastighetsbolag som verkar på den spanska solkusten. Bolagets affärsidé är att förvärva främst semester- och fritidsrelaterade fastigheter med utvecklingspotential och förädla dessa till en attraktiv standard för att därefter hyra ut fastigheterna i långa hyreskontrakt till hyresgäster/operatörer. Bolaget skall genom dotterbolag äga, utveckla och förvalta fastigheter.

Mangold är Bolagets Mentor och likviditetsgarant. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50.

Denna information är sådan information som Quartiers Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj 2017 kl. 12.30

Prenumerera

Dokument & länkar