Utfall av utnyttjande av teckningsoptioner i Quartiers Properties som tillförs cirka 27 MSEK

Quartiers Properties AB (publ) ("Quartiers Properties" eller "Bolaget") meddelar (med hänvisning till utgivet pressmeddelande den 5 september 2017) att teckningsperioden för Bolagets teckningsoptioner av serie 1 och 2 nyligen har avslutats. 

  • Quartiers Properties emitterade 792 914 stycken teckningsoptioner av serie 1 och 2 år 2016.
  • En (1) teckningsoption av vardera serien var berättigad till teckning av tio (10) stamaktier för 3,50 kronor per aktie (justerat för genomförd split under 2017).
  • Totalt tecknades 7 709 580 stycken stamaktier med stöd av teckningsoptioner och Bolaget tillförs därmed totalt 26 983 530 SEK innan transaktionskostnader. Det innebär att 770 958 stycken teckningsoptioner av totalt 792 914 teckningsoptioner utnyttjades.
  • Aktiekapitalet ökar med 192 739,50 SEK från 1 120 834,65 SEK till 1 313 574,15 SEK.
  • Antalet aktier i Bolaget ökar från 44 833 386 till 52 542 966 fördelat på 48 462 896 stamaktier och 4 080 070 preferensaktier

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB har agerat finansiell rådgivare i samband med transaktionen och Advokatfirma DLA Piper Sweden KB har agerat legal rådgivare.

Verkställande direktör

Katri Lind
E-post: katri.lind@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 252 58 13

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:

Marcus Johansson Prakt, CFO
E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 018 59 98

Kort om Bolaget

Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Mangold är Bolagets Certified Adviser. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50.

__________________________________________________________________________________________

Denna information är sådan information som Quartiers Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 september 2017 kl. 09:30.

Prenumerera

Dokument & länkar