Delårsrapport för perioden januari - juni 2018

Första halvåret 2018 i korthet

Koncernen

 • Nettoomsättning för första halvåret 2018 uppgick till 0 KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -4 147 (-2 126) KSEK
 • Villkoren för lån om 3,0 MSEK har omförhandlats med långivarna och sänker räntekostnader, som annars skulle ha uppkommit, med knappt 200 KSEK under 2018.
 • Räntekostnader för perioden uppgick till -283 (-137) KSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -4 430 (-2 263) KSEK
 • Likvida medel i koncernen uppgick till 9 441 (6 726) KSEK

Moderföretaget

 • Rörelseresultatet uppgick till -1 168 (-553) KSEK
 • Under 2018 har QuiaPEG arbetat med att säkra fortsatt finansiering. I slutet av april säkerställde moderföretaget QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB finansiering via en riktad nyemission på 10,5 MSEK till den nederländska investerargruppen Nyenburgh Holding B.V.
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 7 688 (0) KSEK
 • Det noterade företaget bedriver sin nuvarande verksamhet utifrån ägande och förvaltning av dotterföretaget QuiaPEG Pharmaceuticals AB
 • Resultat per genomsnittligt antal aktier för perioden uppgick till -0,05 kr.

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) är moderföretag i en koncern som bedriver verksamhet inom forskning och utveckling samt kommersialisering av läkemedel baserat på en proprietär plattform, Uni-Qleaver®. Bolaget utvecklar förbättrade och patenterbara former av läkemedel under utveckling eller som redan godkänts av läkemedelsmyndigheter. Dessa förfinade och bättre former av läkemedel bygger på en bolagets unika patenterbara teknologiplattform.

Bolagets aktie är noterat på Spotlight Stockmarket (f.d. AktieTorget) sedan 29 mars 2017. Koncernen startade sin nya verksamhetsinriktning efter årsstämman 29 mars 2017 och redovisade siffror i resultaträkningen för 2017 avser den nya koncernens verksamhet från 29 mars till 30 juni. Jämförelsesiffror inom parentes i moderföretaget avser räkenskaper från föregående år.

Andra kvartalet 2018

Koncernen

 •  Nettoomsättning för andra kvartalet 2018 uppgick till 0 (0) KSEK
 •  Rörelseresultatet uppgick till -3 138 (-1 659) KSEK
 •  Räntekostnaderna uppgick till -125 (-137) KSEK
 •  Periodens resultat efter skatt uppgick till -3 263 (-1 796) KSEK

Moderföretaget

 •  Rörelseresultatet uppgick till -951 (-86) KSEK liksom rörelsekostnaderna.
 •  Under andra kvartalet 2017 var den tidigare verksamheten under avveckling

Första halvåret 2018 i korthet

Koncernen

 • Nettoomsättning för första halvåret 2018 uppgick till 0 KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -4 147 (-2 126) KSEK
 • Villkoren för lån om 3,0 MSEK har omförhandlats med långivarna och sänker räntekostnader, som annars skulle ha uppkommit, med knappt 200 KSEK under 2018.
 • Räntekostnader för perioden uppgick till -283 (-137) KSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -4 430 (-2 263) KSEK
 • Likvida medel i koncernen uppgick till 9 441 (6 726) KSEK

Moderföretaget

 • Rörelseresultatet uppgick till -1 168 (-553) KSEK
 • Under 2018 har QuiaPEG arbetat med att säkra fortsatt finansiering. I slutet av april säkerställde moderföretaget QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB finansiering via en riktad nyemission på 10,5 MSEK till den nederländska investerargruppen Nyenburgh Holding B.V.
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 7 688 (0) KSEK
 • Det noterade företaget bedriver sin nuvarande verksamhet utifrån ägande och förvaltning av dotterföretaget QuiaPEG Pharmaceuticals AB
 • Resultat per genomsnittligt antal aktier för perioden uppgick till -0,05 kr.

Verksamhetsåret 2018

Verksamheten har varit inriktad på fortsatt utveckling och patenteringsarbete. Under årets halvår har tre patentansökningar lämnats in och tre patent godkänts varav två i USA och ett i Europa. QuiaPEG har erhållit positiva resultat i ett utvecklingsarbete, som utförs tillsammans med ett globalt medelstort läkemedelsbolag och arbetet fortsätter enligt plan. I mars ingick företaget ett licens- och kommersialiseringsavtal med kinesiska Xiamen SinoPEG Biotech som ger goda förutsättningar för den fortsatta kommersialiseringen.

Under första kvartalet arbetade QuiaPEG med att säkra fortsatt finansiering. I slutet av april säkerställde moderföretaget QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB finansiering via en riktad nyemission på 10,5 MSEK till den nederländska investerargruppen Nyenburgh Holding B.V.

VD kommentar

Samarbetet med vår kinesiska partner SinoPEG har utvecklats väl under perioden. Som tidigare rapporterats inleddes kommersialiseringen av Uni-Qleaver® tillsammans med SinoPEG genom att vi deltog i SinoPEGs utställningsmonter vid branschmässan PEGS (Protein Engineering Summit) i Boston, USA, 30 april – 4 maj. De s.k. leads som genererades vid mässan följs nu upp. Vi har även erhållit ytterligare förfrågningar från potentiella licenstagare och/eller samarbetspartners. Även dessa bearbetas och det är tillfredsställande att notera att intresset för vår teknologiplattform är stort.

QuiaPEGs patentportfölj förstärktes ytterligare under perioden med två beviljade patent i USA och ett i Europa. QuiaPEG börjar nu etablera en betydelsefull patentportfölj med godkända patent både i USA och Europa. För framtida licensaffärer är en stark patentportfölj, med både beviljade patent och ett antal patentansökningar, av stor vikt.  

Utvecklingsarbetet med att förbättra egenskaperna av en aktiv läkemedelssubstans, som tillhandahållits av ett globalt medelstort läkemedelsbolag, har utvecklats väl under perioden och fortskrider enligt plan. Om och när ett eventuellt avtal kan slutas kan vi i dagsläget inte säga något om men vi kommer att kommunicera resultaten framöver när patenteringsarbetet är avslutat.

Arbetet med att använda Uni-Qleaver® på några väl utvalda läkemedelssubstanser i egen regi fortsätter även det. Detta är en del av bolagets uttalade plan att skapa en egen pipeline av läkemedelsprojekt baserade på patenterbara förbättringar av kliniskt validerade och/eller redan existerande läkemedel, så kallade biobetters. Målsättningen är sedan att licensiera ut projekten i ett tidigt skede, pre-klinik, till en partner för fortsatt utveckling och marknadsregistrering.

Under perioden har QuiaPEG, förutom att deltaga vid ovan nämnda konferens, PEGS Summit i Boston, även presenterat bolaget på Avanza-dagen den 23 maj samt träffat ett antal asiatiska bolag för att diskutera eventuella samarbeten/licensaffärer. Under hösten kommer QuiaPEG att deltaga bl.a. vid den årliga Bio-Europe konferensen, som i år går av stapeln i Köpenhamn, och Stora Aktiespardagen i Stockholm. Konferensen i Köpenhamn är en stor och viktig konferens med mycket goda möjligheter att träffa potentiella licenstagare. Vi ser fram emot en spännande höst!

Marcus Bosson

Verkställande direktör

Väsentliga händelser för rapportperioden

 •  Den resterande delen av brygglånet, som upptogs i mars 2017 i samband med det omvända förvärvet av Lucent Oil AB (publ) och bolagets listning på AktieTorget, ca 3 MSEK, omförhandlades till bättre villkor. Bolaget har genom överenskommelse med långivarna omförhandlat villkoren som innebär att återstoden, ca 3 MSEK, ska återbetalas senast den 31 december 2018 istället för den 31 mars. Den årliga räntesatsen, som tidigare var 16,2 %, har förhandlats ner till 12 % på årsbasis.
 •  Bolaget erhöll positiva resultat i ett utvecklingsarbete, som utförs tillsammans med ett globalt medelstort läkemedelsbolag. Syftet med arbetet har varit att med QuiaPEGs patentskyddade, teknologiska plattform som bas utveckla en klyvbar kombination av ett läkemedel (peptid) som skulle ha en ökad halveringstid, dvs färre injektioner men bibehållen klinisk effekt. Resultatet visade på att läkemedlet frisätts från konjugatet på ett kontrollerat sätt över tid.
 •  Ett patent beviljades i USA.
 •  Varumärket Uni-Qleaver® registrerades i EU. 
 •  Ett licens- och kommersialiseringsavtal undertecknades med kinesiska Xiamen SinoPEG Biotech.
 •  En patentansökan avseende frisättningsbar pegylering under varumärket Uni-Qleaver® lämnades in under mars 2018 tillsammans med två andra patentansökningar.
 •  I slutet av april beslutade QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB om en riktad nyemission av aktier och teckningsoptioner till nederländska investerargruppen Nyenburgh Holding B.V. Nyemissionen av aktier innefattade en teckningslikvid om 10,5 MSEK och upp till ytterligare 21 MSEK via ett optionsprogram, för mer information, se nedan under ”Väsentliga händelser efter rapportperioden”. 
 •  QuiaPEG påbörjade kommersialiseringen av Uni-Qleaver® tillsammans med SinoPEG genom att delta i SinoPEGs utställningsmonter vid branschmässan PEGS (Protein Engineering Summit) i Boston, USA, 30 april – 4 maj. Resultatet från mässan var mycket positivt med ett noterbart intresse för Uni-Qleaver® och dess möjligheter. Förutom förbokade möten med bl.a. ett större läkemedelsbolag hölls även ett antal möten med framförallt nordamerikanska biotech-bolag som kan vara potentiella licenstagare.
 •  Bolagets första patent för Europa beviljades.
 •  Vid ordinarie bolagsstämma den 23 juni beslutades att till ordinarie ledamöter välja omval av Marcus Bosson, Jonas Jarvius, Marek Kwiatkowski, Lars Linzander och Anders Vedin samt nyval av Christian Krog-Jensen och Steen Kroyer. Till styrelsesuppleant omvaldes Johan von Kantzow. Steen Kroyer utsågs till styrelsens ordförande.
 •  Vid extra bolagsstämma den 29 juni beslutades om att införa ett incitamentsprogram genom emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget QuiaPEG Pharmaceuticals AB samt att godkänna överlåtelse av sådana teckningsoptioner till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i bolaget eller dess dotterbolag.

KOMMENTARER TILL UTVECKLING AV KONCERNENS RESULTAT OCH STÄLLNING

Under årets sex första månader 2018 har arbetet inom utvecklingsprojekten fortsatt i samma takt som planerats. Aktiverat eget arbete uppgick till 1 257 KSEK och aktiverade patentutgifter har aktiverats med 2 232 KSEK tillsammans 3 489 (608) KSEK.

Rörelsens kostnader uppgick till 7 637 KSEK varav personalkostnaderna var 2 707 KSEK.

Räntekostnader för lån uppgick till 283 KSEK vilket var 146 KSEK mer än motsvarande period 2017 eftersom låneperioden är sex månader 2018 jämfört med 2,5 månader föregående år.

Periodens resultat blev -4 430 (-2 233) KSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 247 KSEK. Lånet från Almi Företagspartner AB påbörjades i mars att amorteras ned och lånet har minskat med 185 KSEK till 2 315 KSEK. Efter nyemissionen på 10 500 KSEK uppgick periodens kassaflöde till 3 578 KSEK.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Den 20 juli registrerades emission av teckningsoptioner i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB. Vid styrelsemöte i bolaget den 26 april 2018 beslutade styrelsen i QuiaPEG, baserat på sitt bemyndigande, om emission av 6 000 000 teckningsoptioner utan vederlag till den holländska investerargruppen Nyenburgh Holding B.V. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av 1 aktie i QuiaPEG med ett kvotvärde om 0,9 kronor, innebärande att aktiekapitalet kan ökas med högst 5 400 000 kronor vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna genom teckning av högst 6 000 000 nya aktier. Teckningsoptionerna får nyttjas för teckning av aktier i Bolaget under perioden från och med dagen för utgivande av teckningsoptionerna till och med den 30 april 2021. Teckningskursen per aktie uppgår till 3,50 kronor.
 • I augusti beviljades ytterligare ett patent i USA.

Denna information är sådan information som QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) är skyldig att offentligöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2018. 

Om oss

Bolagets affärsidé är att återställa förorenade oljor till ursprungligt skick. Genom att kombinera kunskap inom termomekanik och ytkemi erbjuder bolaget unika processer, utrustning och kemikalier till företag i behov av lösningar inom miljöteknik, oljerening och oljeåtervinning.

Prenumerera