Teckningsoptioner i incitamentsprogram överlåtna till ledande befattningshavare

Teckningsoptioner i incitamentsprogram överlåtna till ledande befattningshavare

Extra bolagsstämma i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”Bolaget”) beslutade den 29 juni 2018 att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare inom QuiaPEG-koncernen genom emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget, och godkännande av överlåtelse av sådana optioner. Teckningsoptionerna kunde endast tecknas av bolagets helägda dotterbolag QuiaPEG Pharmaceuticals AB (”Dotterbolaget”) som har rätt och skyldighet att vid ett eller flera tillfällen, överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare inom QuiaPEG-koncernen i enlighet med fördelning som beslutas av styrelsen.

Samtliga teckningsoptioner har tecknats av Dotterbolaget och teckningsoptionerna har registrerats hos Bolagsverket. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer antalet aktier i bolaget att öka med 1 000 000 aktier. Syftet med införandet av Incitamentsprogram P01 2018/2022 är att styrelsen önskar främja Bolagets långsiktiga intressen genom att erbjuda ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner möjlighet att delta i ett incitamentsprogram som ger dem möjlighet att ta del i Bolagets värdeutveckling och är ett led i Bolagets möjlighet att bibehålla ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Detta förväntas ge ett ökat engagemang för verksamheten bland ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Styrelsen gör bedömningen att det är angeläget att ge ledande befattningshavare och nyckelpersoner ökat ägarengagemang vilket förväntas medföra positiv påverkan på Bolagets fortsatta utveckling och därmed vara bra för Bolaget och dess aktieägare.

Dotterbolaget har nu överlåtit totalt 600 000 teckningsoptioner varav Bolagets VD Marcus Bosson har förvärvat 500 000 teckningsoptioner och den nyckelanställda Christian Sund har förvärvat 100 000 teckningsoptioner. Dotterbolaget innehar resterande 400 000 teckningsoptioner vilka kan komma att erbjudas framtida nyckelpersoner.

Överlåtelsepriset har fastställts till 9,9 öre per teckningsoption beräknat enligt ”Black & Scholes”-formeln. Teckningskursen vid utnyttjande av bteckningsoption för tecknande av ny aktie har fastställts till 3,94 kronor per aktie, vilket motsvarar Bolagets akties volymvägda snittkurs under perioden mellan den 18 juni 2018 till och med den 29 juni 2018 multiplicerat med 2,0.

För ytterligare information kontakta: 

Marcus Bosson

Verkställande direktör

Tel: +46 (0) 70 693 12 53

E-mail: marcus.bosson@quiapeg.com                                                    www.quiapeg.com

Denna information är sådan information som QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 september, 2018.

Om oss

Bolagets affärsidé är att återställa förorenade oljor till ursprungligt skick. Genom att kombinera kunskap inom termomekanik och ytkemi erbjuder bolaget unika processer, utrustning och kemikalier till företag i behov av lösningar inom miljöteknik, oljerening och oljeåtervinning.

Prenumerera