Kallelse till extra bolagsstämma i QuickBit eu AB (publ)

Aktieägarna i Quickbit eu AB (publ) kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 6 november 2018, kl.10:00. Extra bolagsstämman kommer att hållas i bolagets lokaler på Kungsgatan 8, 2 trappor, i Stockholm. 

Rätt att deltaga på stämman

Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 18 oktober 2018, dels senast den 31 oktober 2018 skriftligen anmäla sin avsikt att delta i extra bolagsstämman till Quickbit eu AB (publ), Box 7779, 103 96 Stockholm eller via e-post  till investor@quickbit.eu eller per telefon 08-559 206 60. Fullmaktsformulär finns tillgängligt för nedladdning på https://blog.quickbit.eu.

Förslag till dagordning

  1. 1.         Stämman öppnas
  2. 2.         Val av ordförande vid stämman
  3. 3.         Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. 4.         Val av en eller två justeringsmän 
  5. 5.         Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. 6.         Godkännande av dagordning
  7. 7.         Förslag till beslut om godkännande av villkorsändring för teckningsoptioner
  8. 8.         Val till styrelsen 
  9. 9.         Stämmans avslutande

______________________________

Förslag till beslut 

Punkt 7

Styrelsen har den 26 september 2018, villkorat av bolagsstämmans godkännande, beslutat om förlängning av teckningstiden för de teckningsoptioner som emitterades enligt beslut av styrelsen den 24 november 2017. Beslutet innebär att teckningsoptionerna kan utnyttjas för aktieteckning till och med den 31 maj 2019. Teckningskursen är oförändrat 3,20 kronor. Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut.

Punkt 8

Bolagets större aktieägare föreslår att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleant och att Sven-Erik Hattenhauer och Johan Lund utses till nya ledamöter i bolaget. Reinhold Konnander har meddelat att han avgår ur styrelsen. Styrelsen kommer härefter att bestå av Anders Lindell, Sven-Erik Hattenhauer och Johan Lund med Bengt Lagergren som styrelsens ordförande.

Upplysningar och antal aktier och röster

Styrelsen och VD ska om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation. 

Bolaget har 58 341 250 aktier och röster.

_______________________

Styrelsen i Quickbit eu AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Eriksson, VD, QuickBit, jorgen.eriksson@quickbit.eu, 070-681 2777

Om oss

QuickBit eu AB (publ) är ett svenskt, publikt fintechbolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain för den global marknaden. QuickBit ger sina kunder möjlighet att använda kryptovaluta för snabb, enkel och säker e-handel och erbjuder e-handlare blockchain-säkrade lösningar som minimerar risken för bedrägerier. Bolaget grundades av internationellt verksamma svenska entreprenörer med bred erfarenhet av innovativa lösningar till den globala finansindustrin. QuickBit är en snabbväxande startup med visionen att bli det naturliga valet för e-handlare som vill kunna erbjuda kryptovaluta som ett säkert betalningsmedel.

Prenumerera