Dela

Om oss

Ragn-Sells är Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Läs mer på www.ragnsells.se

Citat

- Med selektiv separering av tungmetaller ur vätskor blir det möjligt att avgifta kretslopp samtidigt som problem kan omvandlas till resurser. För att realisera den cirkulära ekonomin krävs helt nya innovativa lösningar inom flera områden; bland annat vattenrening, flygaskor och industrislammer. Vi tror att Chromaforas teknik är en viktig pusselbit eftersom den löser kärnproblematiken vid återvinning – kostnadseffektiv och specifik separation
Anders Kihl, Utvecklingschef Ragn-Sells
- Vi tar nu ytterligare steg och undersöker förutsättningarna att utvinna rena fosforprodukter ur askan efter samförbränning av avloppsslam och avfall
Anders Kihl, Utvecklingschef Ragn-Sells
Vi som återvinningsföretag måste ständigt prova nya grepp tillsammans med våra kunder för att nå högt uppställda miljömål. Utfallet bestäms i hög grad av varje medborgares engagemang och förståelse av nyttan med återvinning, vilket vi hoppas främja med en konstnärlig och informativ inramning av den dagliga källsorteringen,
Johan Börje, marknadschef
- De är en otrolig resurs. Även om det också är krävande att handleda dessa unga medarbetare så ger det fantastiskt mycket tillbaka
David Schelin, vd
- För oss är det uppfodrande att erbjuda såväl våra nuvarande medarbetare utmaningar som utvecklar, som att attrahera nyutbildade att satsa på vår bransch och helst då vårt företag. Vi arbetar stegvis med att stärka vårt employerbranding
Kristina Eklund Nielsen, ansvarig strategisk kompetensutvecking
- Ragn-Sells är ett familjeägt bolag - i tredje generationen. Vår bransch är het i en värld som efterfrågar konkreta miljölösningar för att kunna svara upp mot högt uppsatta hållbarhetsmål. Det är med stolthet vi ser hur vårt varumärke lockar så duktiga studenter att söka vårt traineeprogram. Nästa år är planen att lyfta traineeprogrammet till en koncernangelägenhet
Mats Tronelius, HR-direktör
Cirkulär ekonomi har seglat upp som ett nytt tankesätt, som svarar mot utmaningen att skapa värde och tillväxt utan att öka den globala resursförbrukningen. Modellen lyfter fram affärsmöjligheter i cirkulära kretslopp, där nya affärsmodeller och teknikutveckling tar sikte på att ge råvaror och energi längre livslängd än idag.
Johan Börje
Det känns jättebra att vi nu kan bredda vårt erbjudande inom fastighetsnära insamling då intresset för textilinsamling är stort. Myrornas storlek och långa erfarenhet är en garant för att avsättningen både bidrar till klimatnytta och en övergång från förbränning till medmänsklig värme, konstaterar Anna Bengtsson, affärsutvecklare på Ragn-Sells.
Anna Bengtsson, Affärsutvecklare
- Vi hoppas att framtida regelverk på området utformas så att krav ställs på fosforutvinning vid slamförbränning. Utan tydliga nationella riktlinjer för slamförbränning finns en stor risk att slam förbränns utan tanke på att fosforn skulle kunna återföras till lantbruket.
Anders Kihl, Affärsområdeschef Entreprenad
- Genom detta projekt har vi nu bevisat att det är tekniskt möjligt att utvinna ren fosfor på ett kostnadseffektivt sätt.
Anders Kihl, Affärsområdeschef Entreprenad
Detta är ett viktigt projekt som Ragn-Sells värderar högt. Vi är branschledande på återvinning och möter våra kunders behov inom de flesta av dagens återvinningsutmaningar. Vår verksamhet är alltmer kunskapsintensiv och vi lägger stor kraft vid att utveckla nya metoder som ytterligare bidrar till ett hållbart samhälle. Vi är mycket glada att Vinnova väljer att saminvestera med oss i innovation mot ökad hållbarhet
David Schelin, vd Ragn-Sells Sverige
- Kretsloppstänkandet står i centrum för vår verksamhet, och därför vill vi vara en del av den grupp av företag som driver på utvecklingen mot en cirkulär ekonomi.
David Schelin, VD Ragn-Sells Sverige
Ragn-Sells har som branschledande aktör en unik möjlighet att bidra tillutvecklingen mot en cirkulär ekonomi genom att stödja skiftet och se avfall som en resurs.
Jamie Butterworth, VD Ellen MacArthur Foundation
- Att komplettera vår verksamhet med en deponi i det expansiva Mellansverige är av stor betydelse för våra möjligheter att erbjuda konkurrenskraftiga tjänster. Dessutom stärker vi vår ställning som ledande bränsleleverantör i Mälardalen.
David Schelin, vd för Ragn-Sells Sverige
- Stockholmsregionen växer kraftigt och E.ONs ambition är att utveckla hållbar el och fjärrvärme i den expansiva huvudstadsregionen.
Karin Jarl-Månsson, VD för E:ON Försäljning
- Affären och samarbetet med Ragn-Sells ger oss möjlighet att utveckla och ytterligare förbättra vår verksamhet i Norrköping.
Stefan Håkansson, VD på E:ON Värme
Det känns oerhört hedrande att Ragn-Sells gett oss detta förtroende. Vi kommer arbeta med gemensamma nyckeltal för att minska koldioxidutsläppen och öka utnyttjandegraden av fordonen genom att se till att produktion och körrutter för Ragn-Sells fordonspark i Sverige planeras och genomförs så effektivt som möjligt
Henric Sundin, vd för Volvo Truck Center Sweden AB
Att se över hur vi arbetar med vår fordonsflotta är ett led i vår miljöstrategi. Vi har en ambition att höja miljöstandarden, öka utnyttjandegraden samt produktionsoptimera hela vår fordonsflotta. Upplägget att Volvo Truck Center tar över ansvaret för fordonsadministrationen kommer också att positivt påverka vår balansräkning och att vi kan fokusera på vår kärnverksamhet
Per-Eric Bjurenborg, Fordons- och Produktionsutrustningschef, Ragn-Sells AB
Det här är en bekräftelse av Ragn-Sells ledande position inom kontroll av oljeavskiljare. Det känns fantastiskt roligt att vi, som första kontrollorgan i Sverige, erhållit denna ackreditering från den statliga myndigheten SWEDAC
Manfred Lavicka
För att vi i Sverige ska kunna nå målen med både ökad återanvändning och materialåtervinning av textilier ser vi att infrastrukturen för insamlingen måste komma närmare konsumenterna. Vi vill även testa om det är möjligt att särskilja ett flöde för de textilier som i framtiden ska gå direkt till materialåtervinning
Anna Bengtsson, Affärsutvecklare Ragn-Sells AB
Vi tror att vi genom en mer fastighetsnära insamling av textilier kan öka mängden textilier som samlas in till återanvändning, då insamlingskärlen kommer närmare privatpersonerna
Emma Eneborg, Hållbarhetschef Myrorna
Vi har fått in positiva kommentarer kring projektet och även önskemål om fastighetsnära insamling i fler av våra bostadsområden
Anna Wassberg, Utemiljöansvarig KBAB
För att vi i Sverige ska kunna nå målen med både ökad återanvändning och materialåtervinning av textilier ser vi att infrastrukturen för insamlingen måste komma närmare konsumenterna. Vi vill även testa om det är möjligt att särskilja ett flöde för de textilier som i framtiden ska gå direkt till materialåtervinning
Anna Bengtsson, Affärsutvecklare Ragn-Sells AB
Vi tror att vi genom en mer fastighetsnära insamling av textilier kan öka mängden textilier som samlas in till återanvändning, då insamlingskärlen kommer närmare privatpersonerna
Emma Enebog, Hållbarhetschef Myrorna
Vi har fått in positiva kommentarer kring projektet och även önskemål om fastighetsnära insamling i fler av våra bostadsområden
Anna Wassberg, Utemiljöansvarig KBAB
Det ska bli oerhört spännande att fortsätta utveckla Sveriges främsta återvinningsföretag. Mitt fokus kommer att ligga på att ta fram konkurrenskraftiga och hållbara erbjudanden till våra kunder samtidigt som vi säkerställer en stark lönsamhetsutveckling
David Schelin, vd
Med David som vd hoppas jag bygga vidare på vår långa tradition av kundservice och miljönyttiga tjänster
Erik Sellberg, ordförande Ragn-Sells
En av de stora utmaningarna är att utsläppen från tung trafik fortsätter att öka. Vi har alla ett stort ansvar att göra något åt detta och vi vill visa att det är möjligt. Kan vi så kan alla andra
Göran Bergander, VD Ragn-Sells AB
Vår vision är gröna transporter och vi genomför nu ett flertal fälttester för att prova oss fram till en optimal mix av bränsletyper och fordon. Det är principen ”många bäckar små” som gäller, det vill säga optimering på varje länk i kedjan
Tove Olsson, Kvalitets- och Miljöchef Ragn-Sells AB
Med finansieringen av detta projekt visar vi inom Ragn-Sells att vi menar allvar med vår satsning på förorenade jordar. Särskilt glad är jag att en av våra kunder, Stabsuecia i Södra Vi, deltar i projektet. Deras medverkan ger möjlighet till tillämpad forskning
Anders Kihl
På Ragn-Sells anläggning i Högbytorp kan vi utveckla nya metoder. Vi kan testa mot verkligheten i samspel med industrin
Jurate Kumpiene