Återbetalning från Telia Overseas

Efter tidigare beslut om nedsättning av aktiekapitalet i Telia Overseas har idag utbetalning skett till ägarna motsvarande totalt 3 105 Mkr. För Ratos, med en ägarandel om ca 9% av kapitalet, motsvarar utbetalningen 272 Mkr.

Ratos har investerat 328 Mkr i Telia Overseas sedan starten 1996. Bolagets affärsidé är att förvärva, utveckla och försälja telekomlicenser, främst avseende mobiltelefoni och kommunikationsnät i utvecklingsländer. Under 2001 såldes andelarna i Si. Mobil i Slovenien och Tess i Brasilien. Försäljningarna resulterade tillsammans i en reavinst om 314 Mkr. Kvar finns idag i Telia Overseas engagemang i Hongkong, Namibia, Sri Lanka och Uganda samt innehavet i indiska Bharti Mobile som är under avyttring.För ytterligare information:

Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00


Kommande informationstillfällen från Ratos 2002:
Delårsrapport jan-juni 26 augusti
Delårsrapport jan-sept 13 november


Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det redovisade substansvärdet uppgår till knappt 9 miljarder kronor. Innehaven i Ratos är Arcorus, Atle Industri, Camfil, Capona, Dahl, DataVis, DIAB, Dynal Biotech, Gadelius, Haendig, Haglöfs, Hilding Anders, HL Display, Industri Kapital, Intervect, Lindab, Martinsson, Q-Labs, Superfos, Telia Overseas och Yarrow.

Om oss

Ratos är ett investeringsbolag som utvecklar onoterade medelstora bolag med bas i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar utveckling i bolagen. Ratos är börsnoterat och investerar kapital från egen balansräkning och har därmed en flexibel ägarhorisont. Ratos 12 bolag är indelade i tre affärsområden; Construction & Services, Consumer & Technology och Industry. Totalt sysselsätter bolagen cirka 12 300 medarbetare.

Prenumerera