DataVis förvärvar IT-konsulten Systemintegration

DataVis förvärvar IT-konsulten Systemintegration DataVis går samman med IT-konsulten Systemintegration. Ytterligare ett steg tas därmed i strategin att etablera DataVis som en rikstäckande totalleverantör av IT-tjänster. Genom samgåendet skapas en bred och stark leverantör av IT-tjänster med nära 300 anställda och kontor på 11 orter i Sverige och ett kontor i Köpenhamn. Systemintegration som grundades 1994 är specialiserat på att utveckla och integrera komplexa system speciellt inom telekommunikationsområdet. Bolaget har idag drygt 60 anställda varav 56 konsulter och bedriver verksamhet i Göteborg, Linköping, Karlskrona, Malmö, Trollhättan och Stockholm. Under räkenskapsåret 99/00 uppgick koncernens omsättning till drygt 36 Mkr och rörelseresultatet var 7,8 Mkr. Koncernens omsättning ökade med nära 70 procent från 98/99 och förväntas öka i samma takt under innevarande år. DataVis-koncernen, med drygt 230 anställda, är verksam inom de fem affärsområdena Systemutveckling och Internettjänster, Affärssystem, Teknik och Drift, Utbildning samt Produkter. Koncernen har sedan länge ett starkt fäste i norra Sverige men har under senare år expanderat även i södra Sverige. Internetverksamheten inom dotterbolaget O2 har under året öppnat kontor även i Köpenhamn. Förvärvet av Systemintegration sker dels med nyemitterade aktier i DataVis dels genom en kontant köpeskilling. Det totala värdet av affären uppgår till ca 90 Mkr. Därutöver äger säljarna rätt att erhålla en rörlig tilläggsköpeskilling baserad på resultatutfallet för innevarande år. Eventuell tilläggsköpeskilling erläggs kontant. Idealisk partner Systemintegrations grundare och huvudägare Mats Hansen och Johan Örtenblad kommer att kvarstå i sina nuvarande befattningar och ingå i DataVis- koncernens ledningsgrupp. - Vi ser DataVis som en idealisk partner eftersom vi kompletterar varandra både geografiskt och kompetensmässigt, säger Johan Örtenblad. Genom samgåendet får vi ännu större möjlighet att möta våra kunders ökande efterfrågan av kvalificerade konsulttjänster. Med förvärvet av Systemintegration har ett första steg tagits i den tillväxtstrategi som DataVis lade fast i början av 2000. Under de närmsta åren förväntas koncernen att fortsätta växa såväl organiskt som genom ytterligare förvärv. Starkt fokus telekom I samband med förvärvet av Systemintegration kommer DataVis ledningsgrupp att utökas. Ny i ledningsgruppen blir Sven Lundmark (fn VD för DataVis Teknik och Strategi AB i Stockholm) som har utsetts till tf Koncernchef. Tidigare koncernchef Gert Söderberg kommer framöver att verka som arbetande styrelseledamot med särskild inriktning på företagsförvärv och olika utvecklings- och strategiprojekt. - Genom samgåendet med Systemintegration tillförs DataVis ytterligare drygt 50 kvalificerade konsulter. Dessutom erhåller vi ett nytt verksamhetsområde med fokus på det strategiskt viktiga telekommunikations- området, säger Sven Lundmark. Att vi genom en integration av de två bolagen får en större geografisk spridning är en fördel för alla de av våra kunder som har sin verksamhet spridd i landet. I januari 2000 investerade Ratos AB 250 Mkr i DataVis. Syftet bakom inves- teringen är att gemensamt med övriga ägare och ledning utveckla DataVis till en rikstäckande totalleverantör av IT-tjänster. Ambitionen är att börsnotera DataVis-koncernen inom två till tre år. För ytterligare information: Sven Lundmark, tf Koncernchef, DataVis, 0709-95 10 60 Johan Örtenblad, Koncernchef, Systemintegration, 0705-75 50 77 Anna-Karin Eliasson, Informationschef, Ratos, 070-399 62 39 www.datavis.se www.sysint.se www.ratos.se Ratos är ett börsnoterat Private Equity-bolag. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Värdet av Ratos tillgångar uppgår till över 10 miljarder kronor. Bland Ratos innehav finns ACE, Camfil, Capona, Dahl, DataVis, Esselte, Scandic Hotels, Superfos, Telelogic och Telia Overseas. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/15/20000615BIT00180/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/15/20000615BIT00180/bit0002.pdf

Om oss

Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag och noteras på Attract 40-listan på Stockholmsbörsen. Det redovisade substansvärdet uppgår till knappt 9 miljarder kronor.

Dokument & länkar