Ratos delårsrapport januari-september 2001

D E L Å R S R A P P O R T jan - sept 2001 HÖR VD ARNE KARLSSON KOMMENTERA RAPPORTEN PÅ www.ratos.se / Aktieägarservice 020-370 371 · Resultat före skatt 2 129 Mkr (1 775) · Vinst per aktie 25,49 kr (21,32) · Totalavkastning för Ratos-aktien +10 % · Förvärv av 25 % i Dynal Biotech · Sweden On Line avyttrat Viktiga händelser Erbjudandet från Lindab Intressenter att förvärva Lindab fullföljdes under perioden. I samband med fullföljandet ökade Ratos sin ägarandel i Lindab Intressenter från 43 % till 49 %. Tilläggsinvesteringen uppgick till 133 Mkr och totalt har Ratos investerat 1 066 Mkr i Lindab Intressenter. I juli träffade Ratos överenskommelse om förvärv av 25 % av det norska biotech-bolaget Dynal Biotech och affären fullföljdes den 16 oktober. Köpeskillingen för Ratos ägarandel uppgick till 242 MNOK. Investeringen genomfördes tillsammans med Nordic Capital. Företaget är världsledande inom forskning, utveckling och tillverkning av magnetiska och icke- magnetiska små helt sfäriska polymerpartiklar och marknadsför ett brett produktsortiment baserat på sin teknologi. Dynal Biotech omsatte under år 2000 353 Mkr och uppvisar god lönsamhet. Dynal Biotech konsolideras i Ratos fr o m den 1 oktober 2001. Under perioden har innehavet i Sweden On Line sålts till Telenor. Köpeskillingen för hela bolaget uppgick till 195 Mkr. Ratos ägarandel uppgick till 50 %. Affären innebar att Ratos gjorde en exitförlust om 28 Mkr. Innehavet i Svedala utgörande 2 300 000 aktier avyttrades i samband med att samtliga villkor för Metsos erbjudande var uppfyllda. Försäljningen innebar att Ratos gjorde en reavinst på 184 Mkr. Beslutet på Ratos ordinarie bolagsstämma den 5 april i år att nedsätta Ratos aktiekapital med 8 222 500 kr, motsvarande 657 800 aktier, vann i september laga kraft. Efter nedsättningen uppgår antalet aktier till 80 662 626, varav återköpta aktier ägda av Ratos den 30 september 2001 uppgår till 1 704 400. Resultat Koncernens resultat före skatt uppgick till 2 129 Mkr (1 775). I resultatet ingår resultat och resultatandelar från innehaven med 188 Mkr. I resultatandelar i intressebolagen ingår goodwillavskrivningar för respektive bolag. Sammanlagd goodwillavskrivning i koncernen och intressebolagen uppgick under perioden till 169 Mkr (84). För mer detaljerad information om resultatutvecklingen i bolagen hänvisas till tabellen på sid 16. Innehaven i Hilton, Telelogic och Telia Overseas redovisas inte som intressebolag. Den globala konjunkturen har under det tredje kvartalet fortsatt att försvagas, med en märkbart negativ effekt under andra halvan av september efter terrordåden i USA. Liksom tidigare under året har dock bilden för Ratos innehav varit blandad. Vissa branscher och geografiska marknader har upplevt en, i några fall dramatisk, efterfrågeminskning, medan andra sektorer stannat upp på en hög nivå eller, i vissa fall, t o m uppvisat en god tillväxt. Sammantaget har utvecklingen för Ratos innehav varit positiv. Under årets första nio månader ökade det sammanlagda EBITA-resultatet pro forma (resultatet före finansnetto, skatt, jämförelsestörande poster och goodwillavskrivningar, exkl. Alecta-medel erhållna under 2000) för de dotter- och intressebolag som Ratos ägde den 30 september 2001 med ca 22 %. Med hänsyn tagen till Ratos olika ägarandelar i innehaven ökade EBITA- resultatet pro forma med ca 7 %. Stora resultatförbättringar av EBITA-resultatet jämfört med samma period föregående år har rapporterats från Arcorus, Camfil, Dahl, Hilding Anders, HL Display och Telia Overseas. Även Capona hade en positiv EBITA-utveckling. Oförändrad positiv EBITA-nivå rapporterades från DIAB, Esselte (före jämförelsestörande poster) och Haendig. Lindabs EBITA-resultat var under första halvåret sämre än föregående år, men för det tredje kvartalet nåddes ett något bättre resultat än motsvarande period i fjol. Lindab Intressenter konsoliderades i Ratos fr o m den 1 juli 2001. Fortfarande positiva men försvagade EBITA-resultat jämfört med motsvarande period förra året redovisas från Atle Industri, Gadelius, Haglöfs, Intervect och Superfos. DataVis, Exceed, Kronans Droghandel, Martinsson, Programmera, Q-Labs och Telelogic uppvisar förlust, i några fall delvis till följd av pågående åtgärdsprogram. Den stora förändring av Ratos portföljsammansättning som successivt genomförts under året har medfört att de årsjämförelser som ovan redovisas inte återspeglas i koncernens redovisade resultaträkning. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/13/20011113BIT00150/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/13/20011113BIT00150/bit0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag och noteras på Attract 40-listan på Stockholmsbörsen. Det redovisade substansvärdet uppgår till knappt 9 miljarder kronor.

Dokument & länkar