Ratos och 3i lägger gemensamt kontantbud på Atle

Ratos och 3i lägger gemensamt kontantbud om 8,3 miljarder kronor på Atle och delar på portföljen Ratos blir därmed ett renodlat Private Equity-bolag Ratos och Europas ledande Private Equity-bolag, 3i, bildar ett gemensamt bolag för att kontant förvärva Atle. Budet innebär ett pris per Atle-aktie på 153 kronor, motsvarande ett värde om cirka 8,3 miljarder kronor. Budet är, bland annat, villkorat av att Atle därutöver delar ut Studsvik till sina aktieägare. Atles styrelse har enhälligt rekommenderat Atles aktieägare att acceptera budet. Det formella pressmeddelandet avseende erbjudandet bifogas som bilaga till detta pressmeddelande. Ratos och 3i lägger ett gemensamt bud på samtliga aktier i det börsnoterade Private Equity-bolaget Atle. Budet genomförs via det till lika delar ägda svenska bolaget Woodrose Invest AB, som bildats för att genomföra affären. Styrelsen i Atle har idag offentliggjort sin enhälliga rekommendation till sina aktieägare att acceptera erbjudandet. Budet motsvarar 153 kronor per aktie och är, bland annat, villkorat av att Studsvik dessförinnan delas ut till Atles aktieägare. Styrelsen i Atle kommer på Atles bolagsstämma, som beräknas hållas den 19 april, att lämna ett förslag om utdelning av Studsvik till sina aktieägare. Atles innehav i Studsvik har ett bokfört värde om 9 kronor per aktie, som tillsammans med kontanterbjudandet om 153 kronor per aktie ger 162 kronor per Atle-aktie. Detta motsvarar 25,8 procent över genomsnittskursen för Atle-aktien de senaste 30 dagarna omedelbart före budet. I det fall kontantutdelning för verksamhetsåret 2000 kommer att utbetalas till Atles aktieägare, minskas kontanterbjudandet med motsvarande belopp. Bakgrund och motiv Affären är ett naturligt steg i Ratos strategi att bli ett renodlat och ledande svenskt Private Equity-bolag. Målet är att 100 procent av tillgångarna ska utgöra Aktiva Innehav, varav 60-90 procent onoterade bolag. Det är Ratos övertygelse att de värdeskapande möjligheterna är störst i onoterade bolag. Genom att vara ett av Sveriges ledande Private Equity- bolag med inriktning på stora och medelstora bolag är Ratos ett attraktivt placeringsalternativ för alla som vill ta del av värdeskapandet i onoterade bolag. Ratos kommer i ännu högre grad än tidigare att utgöra ett alternativ för investering i en företagskategori, som annars skulle vara utom räckhåll för den mindre investeraren. - Affären gör att vi snabbt och kraftfullt ökar andelen investerat kapital i onoterade bolag i vår portfölj, säger Arne Karlsson, VD för Ratos. Vi förvärvar ett antal intressanta bolag där utsikterna att skapa ytterligare värden är goda. Detta ökar ytterligare våra aktieägares möjligheter att få en god avkastning på sin investering i Ratos. Atles portfölj av investeringar består av över 100 små och medelstora onoterade bolag inom olika sektorer, huvudsakligen inom svenskt näringsliv. Flera av Atles investeringar passar väl in i Ratos portfölj vad avser storlek, inriktning och mognad. Ratos strategi är att investera och bli huvudägare i ett begränsat antal medelstora och stora bolag. Genom att lägga ett gemensamt bud med 3i kan Ratos förvärva de innehav från Atles portfölj som bäst passar Ratos strategi medan 3i kan förvärva ett större antal bolag till sin nystartade svenska verksamhet. Ratos och 3i avser att dela på innehaven enligt en värdemässig proportion om cirka 40:60. Ratos förvärvar ensamt ett helägt innehav samt ett börsnoterat innehav. Därutöver förvärvar Ratos, tillsammans med 3i, 10 innehav där Ratos ägarandel kommer att variera mellan 28 och 50 procent. Dessa 12 investeringar motsvarar ett värde för Ratos om sammanlagt cirka 2,8 miljarder kronor. 3i tar över 75 investeringar, framförallt minoritetsinnehav. Den kvarvarande portföljen om 19 hel- och delägda bolag kommer att ägas gemensamt av Ratos och 3i. Ratos investering i Atle uppgår till cirka 3,2 miljarder kronor. Om budet accepteras och förvärvet kan genomföras, kommer Ratos portfölj att innehålla 25 Aktiva innehav. Följande nya innehav kommer då att ingå bland Ratos Aktiva innehav: Företag Ratos ägarandel, % Alimak + Hek International 50 Arcorus (fd. Hägglunds 49 Drives + GS Hydro) DIAB 48 Gadelius KK 50 Haendig 49 Hilding Anders 28 Kronans Droghandel 49 Martinsson Gruppen 50 Programmera 46 Sweden On Line 50 Haglöfs 100 HL Display AB 29 Samarbete med 3i 3i, som bildades 1945 i Storbritannien, har idag 38 kontor på tre kontinenter. 3i:s börsvärde är idag cirka 117 miljarder kronor. 3i är Europas ledande Private Equity-bolag med cirka 2 800 innehav inom olika branscher över hela Europa. Genom samarbetet med 3i får Ratos en samarbetspartner med en stor kunskaps- och erfarenhetsbank samt ett internationellt nätverk, vilket kan utnyttjas även för framtida samarbeten och globala exits. Finansiering Ratos och 3i har lämnat ovillkorade finansieringsåtaganden till Woodrose Invest AB. Ratos kommer huvudsakligen att finansiera förvärvet genom att avveckla delar av Kapitalförvaltningen. Inga Aktiva innehav kommer att säljas för att finansiera Atle-köpet. Tidplan Ett prospekt innehållande mer detaljerad information om erbjudandet beräknas distribueras till aktieägarna i Atle i början av mars. Anmälningsperioden för erbjudandet förväntas börja i mitten av mars och löpa fram till strax efter Atles bolagsstämma, som är avsedd att hållas den 19 april 2001. Mer information - Mer information om innehaven i Atle finns på bolagets hemsida www.atle.se - Det formella pressmeddelandet avseende erbjudandet bifogas som bilaga till detta pressmeddelande. För ytterligare information var vänlig kontakta: Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00 Clara Bolinder-Lundberg, Informationschef Ratos, 08-700 17 49 Ratos Ratos är ett börsnoterat Private Equity-bolag. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Värdet av Ratos tillgångar uppgår till ca 10 miljarder kronor. Bland Ratos innehav finns Camfil, Capona, Dahl, DataVis, Esselte, Exceed, Q-Labs, Scandic Hotels, Superfos, Telelogic och Telia Overseas. 3i 3i är Europas ledande Private Equity-bolag med 38 kontor på tre kontinenter. 3i bidrar med kapital, kompetens och nätverk till en kreativ utveckling av företag globalt. 3i:s investeringsstrategi innebär investeringar i allt från start-ups till buy-outs och buy-ins i företag med hög tillväxtpotential och kompetent ledning. 3i är noterat på London- börsen och marknadsvärdet är cirka 117 miljarder kronor. Pressmeddelande 19 februari 2001 RATOS OCH 3i LÄMNAR REKOMMENDERAT KONTANTBUD PÅ ATLE · 153 kronor kontant. Ratos och 3i erbjuder - genom sitt gemensamägda bolag Woodrose - 153 kronor kontant per Atleaktie. Erbjudandet är villkorat av att Atles aktieägare erhåller Atles ägarandel i Studsvik i form av utdelning, se vidare nedan. Om kontantutdelning för verksamhetsåret 2000 kommer att utbetalas till Atles aktieägare, minskas kontantbeloppet med motsvarande belopp. · Styrelsens rekommendation. Styrelsen för Atle har enhälligt beslutat rekommendera aktieägarna att acceptera Erbjudandet. Styrelsens bedömning stöds av ett utlåtande från Atles finansiella rådgivare, Carnegie. Aktieägare som kontrollerar 16.659.506 aktier, motsvarande 30,5 procent av aktierna i Atle, har åtagit sig att acceptera Erbjudandet. · Utdelning av Studsvik. Erbjudandet är, bland annat, villkorat av att Atles ägarandel i Studsvik delas ut till Atles aktieägare. Ett förslag om sådan utdelning kommer att lämnas av styrelsen till Atles ordinarie bolagsstämma, som är avsedd att hållas den 19 april 2001. Styrelsen i Atle rekommenderar Atles aktieägare att rösta i enlighet med styrelsens förslag om sådan utdelning. · Utöver 153 kronor kontant behålls Studsvik. Detta innebär att aktieägarna i Atle för varje aktie i Atle erhåller 153 kronor i enlighet med Erbjudandet och, som ett resultat av utdelningen av Studsvik, Atles ägarandel i Studsvik. Före utdelningen kommer Atle att tillföra Studsvik ett kapitaltillskott, uppgående till 5 kronor per Atleaktie. Det bokförda värdet av Studsvik i Atle AB per den 31 december 2000, tillsammans med kapitaltillskottet, uppgår till 9 kronor per aktie. Summan av erbjudet kontantbelopp och det bokförda värdet av Studsvik är 162 kronor per aktie, vilket är 25,8 procent högre än genomsnittskursen för Atleaktien under de senaste 30 dagarna före offentliggörandet av Erbjudandet. Styrelsen för Atle har meddelat att man avser att notera Studsvikaktien så snart som möjligt. Atles aktieägare kommer att behålla förmånen av en eventuell framtida värdetillväxt i Studsvik, även om ingen garanti kan lämnas avseende till vilken kurs aktien i Studsvik i framtiden kommer att handlas. · Atles verksamhet. Efter fullföljt erbjudande kommer Atles sammanlagda portfölj av drygt 100 investeringar att delas upp mellan Ratos och 3i. Majoriteten av Atles anställda kommer att övergå till 3i och utgöra kärnan i 3i:s investeringsverksamhet i Sverige. · Kontanterbjudande om 8,3 miljarder kronor. Kontanterbjudandet till Atles aktieägare uppgår till totalt 8,3 miljarder kronor. · Anmälningsperiod. Anmälningsperioden förväntas pågå från mitten av mars till strax efter Atles bolagsstämma, med beräknad likviddag omkring den 3 maj 2001. · Styrelserna för Ratos AB (publ) ("Ratos") och 3i Group plc ("3i") har beslutat att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Atle AB (publ) ("Atle") ("Erbjudandet"), genom ett för ändamålet bildat och till lika delar ägt svenskt bolag, Woodrose Invest AB ("Woodrose"). För varje aktie i Atle erbjuds 153 kronor kontant, med avdrag för den kontantutdelning som betalas ut till aktieägare i Atle för verksamhetsåret 2000. Courtage utgår ej. Erbjudandet innebär att aktieägarna i Atle behåller Atles investering i Studsvik, se vidare Villkor för Erbjudandet. Ratos och 3i har lämnat ovillkorade finansieringsåtaganden till Woodrose för att möjliggöra kontantbetalningen till Atles aktieägare enligt Erbjudandet. Varken Woodrose eller 3i äger aktier i Atle. Ratos äger 19.700 aktier i Atle. Bakgrund och motiv till erbjudandet Ratos är ett private equity-bolag som är noterat på O-listan vid OM Stockholmsbörsen. Ratos affärsidé är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt utövande av ägarrollen i portföljbolagen. Investeringsstrategin fokuserar på medelstora och stora bolag, där Ratos ägarandel i normalfallet uppgår till 20-50 procent. Bland Ratos investeringar märks Camfil, Capona, Dahl, DataVis, Esselte, Exceed, Q-labs, Scandic Hotels, Superfos, Telelogic och Telia Overseas. Koncernens resultat före skatt uppgick till 1.775 miljoner kronor för de första nio månaderna 2000. Substansvärdet uppgick till 9.807 miljoner kronor den 30 september 2000. Ratos marknadsvärde var cirka 6.750 miljoner kronor den 15 februari 2001. Affären är ett naturligt steg i Ratos strategi att bli ett renodlat och ledande svenskt private equity-bolag. Målet är 100 procent av tillgångarna ska utgöra Aktiva Innehav, varav 60-90 procent i onoterade bolag. Det är Ratos övertygelse att de värdeskapande möjligheterna är störst i onoterade bolag. Genom att vara ett av Sveriges ledande private equity- bolag med inriktning på stora och medelstora bolag är Ratos ett attraktivt placeringsalternativ för alla som vill ta del av värdeskapandet i onoterade bolag. Ratos kommer i ännu högre grad än tidigare att utgöra ett alternativ för investering i en företagskategori, som annars skulle vara utom räckhåll för den mindre investeraren. 3i är Europas ledande riskkapitalbolag med 38 kontor på tre kontinenter. Huvudkontoret är beläget i London och bolagets aktier är noterade på Londonbörsen. 3i:s marknadsvärde är cirka 8,1 miljarder pund (117 miljarder kronor). 3i aktien ingår i index FTSE 100 och MSCI Europa Index. 3i investerar i ett brett spektrum av affärsmöjligheter, från nystartade bolag till utköp från börsen och "buy-ins" i bolag, med fokus på verksamheter med hög tillväxtpotential och kompetent ledning. 3i:s senaste publicerade räkenskaper är oreviderade räkenskaper för sexmånadersperioden fram till 30 september 2000. Per 30 september hade 3i ett eget kapital uppgående till 6.197 miljoner pund (89 miljarder kronor). För denna period uppnådde 3i en total avkastning (intäkter och kapital) på 1.040 miljoner pund (15 miljarder kronor). 3i:s reviderade räkenskaper vid verksamhetsårets slut den 31 mars 2000, visade ett eget kapital uppgående till 5.174 miljoner pund (74 miljarder kronor) och en total avkastning (intäkter och kapital) för året på 1.579 miljoner pund (23 miljarder kronor). 3i:s strategi i kontinentala Europa är att genom selektiva förvärv utveckla sitt europeiska nätverk. Denna transaktion möjliggör för 3i att förvärva en intressant portfölj bestående av investeringar i onoterade bolag och att rekrytera en grupp svenska medarbetare med lång erfarenhet inom private equity. Affären gör att 3i:s nyligen etablerade kontor i Stockholm på en gång når upp till en kritisk massa. Atle innehar i dagsläget drygt 100 portföljbolag. Efter budets fullföljande, är avsikten att dela Atles portföljinvesteringar mellan Ratos och 3i, i en ungefärlig värdemässig relation 40:60. Ratos förvärvar ett helägt innehav samt ett noterat innehav. Vidare kommer Ratos och 3i att gemensamt äga 10 större investeringar. 3i kommer att överta 75 investeringar (huvudsakligen minoritetsinnehav). Den återstående portföljen bestående av 19 investeringar kommer att ägas gemensamt av Ratos och 3i. Det är intentionen att huvuddelen av Atles anställda kommer att erbjudas anställning hos 3i, en anställd kommer att erbjudas anställning hos Ratos och ett mindre antal personer kommer att arbeta med de gemensamt ägda tillgångarna. Villkor för Erbjudandet Följande villkor gäller för Erbjudandet: § att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Woodrose blir ägare till aktier i Atle representerande mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Atle; § att aktieägarna i Atle vid ordinarie bolagsstämman 2001 beslutar i enlighet med Atles styrelses förslag att dela ut Atles ägarandel i Studsvik-verksamheten ("Studsvik") till Atles aktieägare och att det därefter fastställs att de aktier som representerar Atles ägarandel i Studsvik har avregistrerats från Atle ABs VP-konto senast den 27 april 2001 eller det senare datum som Woodrose medger; § att Atles kapitaltillskott till Studsvik under 2001 ej överstiger 275 miljoner kronor, motsvarande 5 kronor per aktie i Atle; § att aktieägarna i Atle vid ordinarie bolagsstämman 2001 beslutar om att upphäva bestämmelse om rösträttsbegränsning i Atles bolagsordning; § att alla erforderliga tillstånd för att fullfölja Erbjudandet, inklusive godkännande från vederbörliga konkurrensmyndigheter, erhållits från berörda myndigheter i Sverige, EU och andra länder på villkor som inte helt eller delvis omöjliggör förvärvet; och § att förvärvet inte helt eller delvis omöjliggörs till följd av lag eller annan författning, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller annan liknande omständighet i Sverige eller i annat land, vilket har inträffat eller förväntas inträffa, eller till följd av annan omständighet utanför Woodroses kontroll. § Rätt till förlängning Woodrose förbehåller sig rätten att förlänga Erbjudandet samt att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid. Preliminär tidsplan Ett prospekt innehållande mer detaljerad information om Erbjudandet beräknas distribueras till aktieägarna i Atle i början av mars 2001. Anmälningsperioden för Erbjudandet förväntas börja i mitten av mars och löpa fram till strax efter Atles bolagsstämma, som är avsedd att hållas den 19 april 2001 (före denna tidpunkt kommer inte villkoret angående utdelningen av Studsvik kunna uppfyllas). Likviddag för Erbjudandet kommer att inträda efter det att bekräftelse om att Atles ägarandel har avregistrerats från Atle ABs VP-konto. Detta förväntas ske omkring den 3 maj 2001. Arne Karlsson, VD för Ratos, kommenterade: "Affären gör att vi snabbt och kraftfullt ökar andelen investerat kapital i onoterade bolag i vår portfölj. Vi förvärvar ett antal intressanta bolag där utsikterna att skapa ytterligare värden är goda. Detta ökar ytterligare våra aktieägares möjligheter att få en god avkastning på sin investering i Ratos." Brian Larcombe, koncerncehef för 3i, kommenterade : "Vi har under en tid utvärderat möjligheter att etablera oss på den svenska marknaden. Med den här affären får vi förstklassiga medarbetare, marknadsposition och en intressant portfölj. Vi ser fram emot att välkomna Atles medarbetare till 3i." Lars Gårdö, VD för Atle, kommenterade: "Vi känner både Ratos och 3i väl och jag är övertygad om att den här uppgörelsen är synnerligen attraktiv för Atle och dess aktieägare, liksom för de anställda och våra portföljbolag." Stockholm och London den 19 februari 2001 ArosMaizels är rådgivare till Ratos och 3i i samband med erbjudandet. Presskonferens En presskonferens kommer att hållas idag kl 10.00 i Salénhuset, sal Olympia, Norrlandsgatan 15 i Stockholm. För ytterligare information, vänligen kontakta Ratos: Arne Karlsson, VD + 46 (0)8 700 17 00 3i London: Brian Larcombe, + 44 (0) 20 7928 koncernchef 3131 3i Stockholm: Alan MacKay, VD + 46 (0)8 679 75 3i Nordic 20 Atle: Lars Gårdö, VD + 46 (0)8 506 101 11 Ytterligare information För ytterligare information, vänligen se pressmeddelanden från Ratos och 3i, daterade den 19 februari 2001, tillgängliga på www.ratos.se och www.3i.com. Vidare hänvisas till Atles bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2000, tillgänglig på www.atle.se, utgiven den 19 februari 2001 och 3i:s sexmånadersrapport fram till den 30 september 2000, utgiven den 23 november 2000. Ratos bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2000 publiceras den 22 februari 2001. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT00020/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT00020/bit0002.pdf Bilaga http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT00020/bit0003.pdf

Om oss

Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag och noteras på Attract 40-listan på Stockholmsbörsen. Det redovisade substansvärdet uppgår till knappt 9 miljarder kronor.