Bokslutskommuniké 2017

2017.01.01 - 2017.12.31
Raybased AB

2017.10.01 - 2017.12.31, KVARTAL 4

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 902,4 KSEK (66,5 KSEK), en ökning med 835,9 KSEK jämfört mot föregående år.

Resultatet efter skatt under perioden uppgick till -1647,4 KSEK (-2355,1 KSEK), en förbättring med 707,7 KSEK jämfört mot föregående år.

Resultatet per aktie under perioden uppgick till -0,21 SEK (-0,39 SEK) och antalet aktier uppgick till 7.956.960 st (6.028.000 st). 

2017.01.01 - 2017.12.31, HELÅR

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1943,4 KSEK (975,6 KSEK), en ökning med 967,8 KSEK jämfört mot föregående år.

Resultatet efter skatt under perioden uppgick till -8105,2 KSEK (-5756,6 KSEK), en försämring med 2348,6 KSEK jämfört mot föregående år.

Resultatet per aktie under perioden uppgick till -1,02 SEK (-0,95 SEK) och antalet aktier uppgick till 7.956.960 st (6.028.000 st).


VD Ord

Raybased har under 2017 haft väsentliga framgångar och etablerat viktiga kundrelationer med många av Sveriges större fastighetsägare. Viktiga relationer har också skapats med samarbetspartners såväl inom teknik- som inom marknadssidan. Bland våra större installationer under året märks ett sjukhus och Vasakronans kontor i Göteborg. Även följdaffärer har börjat komma igång vilket är ett gott betyg på vår produkt. Bland Raybaseds kunder finns nu fyra av Sveriges sex största fastighetsbolag.

Det fjärde kvartalet 2017 innebar en ökande fakturering och är det bästa kvartalet hittills i bolagets historia. Gjorda installationer ger förutsättningar för väsentliga följdaffärer under 2018. Genom att bolagets konfigurationsverktyg färdigställts har marknadsaktiviteterna, avseende Raybaseds produkter, hos våra samarbetspartners ökat kraftigt och vi förväntar oss att detta skall ge fortsatta avtryck i resultaträkningen. Ett antal kunddialoger har också inletts som följd av dessa kanaler. Ytterligare samarbeten på marknadssidan med etablerade aktörer är under diskussion och kommer att presenteras efterhand. Förutom den egna säljstyrkan förväntas en stor del av bolagets försäljning redan inom kort gå genom våra samarbetspartners.

Under året har utvecklingsarbetet fortsatt som tidigare och Raybaseds system är nu, liksom konfigurations- och installationsverktyg, färdiga i sina grundversioner. Ytterligare funktionalitet kommer att utvecklas under 2018 vilket kommer att ge ökade möjligheter på marknaden. Raybaseds system utgör en mycket generell plattform till vilken alla elektriska laster inom Raybaseds marknadssegment kan integreras. Detta innebär också kundspecifika utvecklingsprojekt, som framöver kommer att resultera i nya möjligheter. I de utvärderingar som gjorts av
Raybased installationer har stora vinster kunnat påvisas i minskad energiförbrukning, rationellare fastighetsförvaltning, förbättrad arbetsmiljö och enkel installation.

Raybaseds LoRa-produkt (Long Range) har också fått ett genombrott under 2017 och förväntas snabbt kunna ta marknadsandelar. Produkten möjliggör fjärravIäsning av t ex vattenmätare vilket ger möjlighet till effektivisering och stora kostnadsfördelar. I Göteborg finns nu ett antal enheter installerade. Marknaden, bara i Sverige, för denna teknik är 100 000-tals enheter.

Eftersom Raybaseds teknologi är banbrytande har den också väckt internationell uppmärksamhet såväl inom EU som i USA. En fas 2 ansökan har skickats in till Horizon-programmet strax efter årsskiftet. Ett godkännande av denna ansökan ger upp till 2.5 MEuro. Våra partners inom Horizon-projektet är bland annat bolagen Serneke, Space M2, Bravida och Microsoft. I USA förs nu dialog om testinstallationer som kan bli aktuella under 2018. Dialoger pågår även med flera större tillverkare av komponenter.

Styrelsen ser mycket positivt på möjligheterna för en fortsatt omsättningstillväxt under 2018.

Viktiga händelser efter 2017

Raybased lämnade in sin Fas 2 ansökan till EU:s ramprogram ”Horizon 2020 SME-Instrumentet”. Vid ett godkännande kan bolaget få upp till 2,4 miljoner Euro i stöd för att ytterligare utveckla både sitt erbjudande och accelerera marknadsexpansionen i Europa.

I enlighet med Q3 rapporten så ökade intäkterna väsentligt under Q4 jämfört med Q3 - 2017.

Viktiga händelser under 2017

Under första kvartalet lämnade Raybased in en ansökan till EU:s ramprogram ”Horizon 2020 SME-Instrumentet”. Programmet har som mål att stödja små och medelstora företag. i syfte att överbrygga klyftan mellan deras forsknings- och utvecklingsinsatser och marknaden. Processen framöver är en 2-stegs raket där slutmålet är 2.5 miljoner Euro.

Raybased genomförde den första installationen med serieproducerade enheter. Kunden var Netport Science Park i Karlshamn. Installationen ingår i ett större internationellt projekt ”Smart-FI”, som har som mål att skapa en plattform för datahantering i ”smarta städer”.

Raybased fick en order från Tuve bygg. Det är Raybaseds hittills största order. Ordern avsåg renovering av delar i ett sjukhus, där Raybased system skall användas för styrning och optimering av belysning, spara energi, digitalisera förvaltningen och förbättra inomhusmiljön. Raybased fick senare en tilläggsorder från Tuve bygg. Ordern var en komplettering av den tidigare beställning som avsåg renoveringen av ett sjukhus.Raybased erhöll ytterligare en order från Bravida. Ordern berör belysningsstyrning i en skola som ska byggas i Grästorps kommun. Installationen avser energioptimering och förbättrad inomhusmiljö.

Raybased slöt ett återförsäljaravtal med teknikkonsultföretaget Mutual Benefits AB. Avtalet ger Mutual Benefits rätt att sälja Raybaseds system på den svenska fastighetsmarknaden.

Raybased fick ordrar på totalt sex stycken villainstallationer.

Raybased fick en order från Fastighetsägarna, med uppdrag att bygga ett showroom i Fastighetsägarnas hus i Stockholm med Raybaseds trådlösa system.

Raybased fick sin ansökan till EU-programmet Horizon 2020 godkänd. Det innebar ett finansiellt stöd på 50 000 euro för att gå vidare i ansökningsprocessen. Vid ett godkännande av nästa fas kan Raybased få upp till 2,5 miljoner euro i stöd.

Raybased genomförande en företrädesemission av 1 928 960 aktier samt 1 928 960 teckningsoptioner. Efter registreringen uppgår det totala antalet aktier i Raybased till 7 956 960 aktier och aktiekapitalet till 1 193 544,00 SEK.

Raybased erhöll sin första order av Örnsbergs El, Tele & Data AB för digitalisering av lokaler i Stockholm.

Raybased fick ytterligare en order av NetPort Science Park som avser att digitalisera styrning och övervakning i NetPorts kontor.

Raybased fick två beställningar från AMF Fastigheter för att automatisera upphämtningen av mätardata från elmätare i en fastighet i Stockholm.

Raybased inledde ett samarbete med Serneke Fastighet AB. Parterna har som långsiktigt mål att tillsammans identifiera projekt där affärsnytta kan påvisas med Raybaseds digitaliseringslösningar.

Raybased inledde ett samarbete med Microsoft kring Internet of Things för Smarta Byggnader.

Raybased Online 1.0 blev färdigutvecklat. Verktyget samlar in data från ett stort antal möjliga datakällor och transporterar denna till Microsoft Azure för vidare behandling och presentation.

Första applikationen av Raybased Online gjordes på ett sjukhus, Raybaseds hittills största installation. Sammanställning av energiförbrukningen, visade en minskning av energianvändningen på uppemot 75%. Detta enbart som en effekt av Raybaseds installerade system.

Centrum för hållbar utveckling (CHU) på Högskolan Väst har tillsammans med Raybased, på förskolan Vitsippan genomfört ett forskningsprojekt om energibesparing.
Forskningsprojektet syftade till en fördjupad kunskap om brukarnas upplevelser av såväl implementering som användande av Raybaseds energisparsystem i den dagliga verksamheten på förskolan.
Rapporten visade att Raybaseds energisparsystem mottogs mycket positivt av såväl den pedagogiska- som servicepersonalen. Rapporten visar även en minskad energiförbrukning med 21% jämfört med motsvarande period före installationen. Ytterligare besparingar kommer att uppnås allteftersom systemet intrimmas.

Raybased fick en första order från Vasakronan för trådlös temperaturstyrning. Ordern omfattade en större fastighet i Göteborgs centrum med kontors- och butiksytor fördelat på 7 våningar. Projektet innebär att Raybaseds system skall mäta temperatur, luftfuktighet och närvaro samt styra värme och kyla i samverkan med det SCADA system som idag finns i denna fastighet.

Jonny Sandberg lämnade sin plats i bolagets styrelse. Jan R Nilsson adjungerades till styrelsen inför val vid kommande årsstämma. Jan har närmast under ca 12 år varit VD för Verisure i Danmark och dessförinnan VD för Verisure i såväl Norge som BeNeLux-området. Jan är Civilingenjör i maskinteknik.

Raybaseds ”Configuration Tool” lanserades i en extern version för Raybaseds partners. Detta gör det möjligt för Raybaseds samarbetspartners att installera och konfigurera Raybaseds system utan medverkan av personal från Raybased. Den första utbildningen i “Configuration Tool” hölls den 27 november och först ut på plan var Bravida AB, som redan tidigare har installerat Raybaseds produkter i olika installationer. De är därför vana att handskas med våra produkter i olika typer av installationer. Det är ett naturligt steg att Bravida nu får möjlighet att konfigurera installationerna på plats hos kund. Initialt kommer tre Bravida kontor att utbildas.

Raybased fick sin andra order från Castellum som avsåg fjärravläsning av ett antal vattenmätare. Raybaseds system gör det möjligt för Castellum att på ett kostnadseffektivt sätt, trådlöst fjärravläsa sin vatten- och energiförbrukning i sina fastigheter.
Enbart Castellums behov bara i Göteborg är ca 300 enheter.

Övrig fakta 

Bokslutskommunikén avges av VD Lennart Olving efter bemyndigande från styrelsen.

Frågor beträffande rapporten besvaras av Lennart Olving, 0725 - 48 66 88

Någon utdelning föreslås ej.

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Årsredovisning för 2017 kommer att publiceras den 2 februari 2018 på AktieTorgets hemsida;

www.aktietorget.se samt på bolagets hemsida; www.raybased.com

Den fullständiga årsredovisningen kommer att hållas tillgänglig i tryckt form för allmänheten 2 veckor innan årsstämman.

Ordinarie årsstämma hålls i Trollhättan den 2 mars 2018, kl. 14:00.

Finansiella rapporter för 2018 beräknas föreligga:

Delårsrapport ett: 2018-05-31

Halvårsrapport: 2018-08-31

Delårsrapport tre: 2018-11-30

Preliminär bokslutskommuniké för 2018 beräknas föreligga den 28 februari 2019.

Denna information är sådan information som Raybased AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 januari 2018.

Om oss

Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.

Prenumerera