Delårsrapport 1/1 – 30/6 2019

1/1 – 30/6 2019

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 782,3 KSEK (708,9 KSEK), en ökning med
73,4 KSEK jämfört mot föregående år.

Resultatet efter skatt under perioden uppgick till -5175,4 KSEK (-4494,8 KSEK), en försämring med
680,6 KSEK jämfört mot föregående år.

Resultatet per aktie under perioden uppgick till -0,26 SEK (-0,56 SEK) och antalet aktier vid periodens utgång uppgick till 24.555.476 st (7.970.289 st).

1/4 – 30/6 2019

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 439,8 KSEK (212,6 KSEK), en ökning med
227,2 KSEK jämfört mot föregående år.

Resultatet efter skatt under perioden uppgick till -2430,9 KSEK (-2356,8 KSEK), en försämring med
74,1 KSEK jämfört mot föregående år.

Resultatet per aktie under perioden uppgick till -0,10 SEK (-0,30 SEK) och antalet aktier vid periodens utgång uppgick till 24.555.476 st (7.970.289 st).

 Händelser under 1 april - 30 juni

 • Raybased förstärkte sin organisation och tillsatte Michael Odälv som chef för affärs-utveckling. Michael har lång erfarenhet av ledande positioner, bland annat som Vice VD och Global Säljchef på Kvaser och VD på Arccore.
 • Raybased Proptech AB bildades som ett dotterbolag till Raybased AB. Techstars initiala investering i Raybased Proptech AB förväntas därmed genomföras inom kort. Techstars kommer aktivt att bidra till Raybaseds tillväxt på flera olika plan, såsom experter på att kommersialisera företag, genom kapitalanskaffning och som ingång på den nordamerikanska marknaden.
 • Raybased tecknade stort Proptech-avtal med Castellum. Ordern gällde Raybaseds nya tjänst: METERING as a Service. Avtalet mellan Raybased och Castellum innebär att en hel arbetsprocess hos Castellum digitaliseras. Affären gäller i första skedet sex fastigheter i Castellums bestånd av totalt ca 650 fastigheter. Avtalet löper över fem år, därefter som ett tillsvidareavtal. Det samlade ordervärdet för de första sex fastigheterna under kontraktsperioden är 750.000 SEK. Castellum har uttryckt en avsikt att löpande ansluta fler fastigheter i sitt bestånd.
 • Raybased tecknade Proptech-avtal med Corem Property Group. Affären gäller en fastighet i Corems bestånd. Ordervärdet är på ca 200.000 SEK och affären är den första mellan parterna. Med detta avtal lanseras Raybaseds Proptech-tjänst nummer två – ”AIR QUALITY as a Service”. Genom att med tjänsten ”AIR QUALITY as a Service” digitalt övervaka fastighetens luftkvalitet och trådlöst styra ventilations-spjällen fördelas frisk luft mellan rummen utifrån var personer befinner sig. Det innebär att luftflödet minimeras där syrenivån är hög och ingen befinner sig medan luftflödet maximeras där många perssoner vistas och syreförbrukningen är hög. Detta leder till rätt inomhusklimat och lägre energi-förbrukning.
 • Brofund Group blir Raybaseds största enskilde ägare. Brofund innehar 2,36 miljoner aktier, vilket motsvarar 9,6 procent av Bolaget. Brofund är ett privat investmentbolag, som bland annat är huvudägare i Slättö Förvaltning.    

Väsentliga händelser efter perioden

 • Raybaseds VD Jonas Almquist köpte den 22 juli 400.000 aktier i bolaget. Aktierna köptes till kursen 1,20 SEK per aktie och affären uppgick totalt till 480 000 SEK. Affären genomfördes utanför marknadsplats. VD innehar nu 1,15 miljoner aktier, vilket motsvarar 4,7 procent av Bolaget.
 • Raybased genomförde den13/8 en extra bolagsstämma, vilket som gav styrelsen fullmakt att uppta konvertibellån på 10 MSEK.
 • Den 19/8 genomförde Raybased en riktad nyemission av ett tvåårigt konvertibellån till Brofund Group om 5,0 miljoner kronor till 5,0 procent ränta. Konverteringskursen är 1,85 kronor. “Vi ser stora möjligheter för Raybased att hjälpa fastighetsbranschen med digitalisering och en omställning till smartare hus. För oss som ägare är det viktigt att se till att bolaget får den finansiering som behövs för att realisera sin vision om en mer hållbar framtid”, säger Johan Karlsson, vd på Brofund.
 • Den 28/8 genomförde Raybased en riktad nyemission av ett tvåårigt konvertibellån till Grundstenen, dotterbolag till Kvarnvreten Fastighets AB om 5,0 miljoner kronor till 5,0 procent ränta. Konverteringskursen är 1,85 kronor. ”Kvarnvreten och Västmanlands Fastighetsskötsel har varit verksamma i fastighetsbranschen i över 50 år. Vi ser att Raybased har lösningarna på många av de utmaningar som fastighetsbranschen har idag. Jag tänker främst på digitalisering, minskade CO2 utsläpp och rätt inomhusklimat,” säger Erik Magnusson VD, Kvarnvreten Fastighets AB.

VD ord 

Det viktigaste som skett under kvartal 2 och efter perioden är:  

 •  Raybaseds första försäljning av våra nya tjänster, METERING as a Service och AIR QUALITY as a Service. 
 • Raybased attraherar ”smart kapital”. Vid den fulltecknade konvertibelemissionen som stängdes i veckan så får bolaget in ägare som utöver kapital tillför kontaktnät, affärssamarbete och långsiktig stabilitet.

Under kvartal 2 har Raybased tagit flera steg i riktning mot en skalbar lönsam affärsmodell. Under kvartal 1 påbörjade vi arbetet med att ta steget från att sälja teknisk hård- och mjukvara till att bli en tjänsteleverantör som erbjuder tydliga lösningar på ett tydligt definierat problem. Redan under kvartal 2 signerade vi avtal med två av de största fastighetsbolagen i Sverige, Castellum samt Corem Property Group.

Utöver målet att en service från Raybased skall vara attraktiv, generera löpande kassaflöden så skall den vara skalbar. Enkelt uttryckt så skall Raybased kunna öka försäljningsvolymen väsentligt utan att kostnaderna stiger i motsvarande takt. Ökade volymer skapar då ökad lönsamhet. Under kvartalet så har Raybased i samarbete med Castellum och Raybaseds underentreprenörer för el- och installationsarbeten utvecklat en ”lean” standardiserad process för tjänsten METERING as a Service.

Fokus för processen är kundnöjdhet, kostnadseffektivitet och kvalitet. Vi är övertygade om att denna process kommer att vara en klar konkurrensfördel på marknaden samtidigt som både skalbarheten och lönsamheten stärks.

Under kommande kvartal kommer vi ha ett tydligt försäljningsfokus på vår mest utvecklade tjänst – ”METERING as a Service”. Affärsutvecklingsmässigt så fortsätter vi arbetet att vidareutveckla våra övriga tjänster – ”as a Service” lösningar. 

Under innevarande vecka så har Raybased stängt en konvertibelemission på 10 Mkr. Denna förstärkning av likviditeten skapar möjlighet att öka försäljningen av tjänster där kassaflödena ligger spridda över tid. Det allra viktigaste är dock att Raybased får in aktiva ägare med omfattande affärsverksamhet inom fastighetsbranschen. Detta skapar konkreta affärsmöjligheter samt att vi med deras input ytterligare kan vässa våra tjänsteerbjudanden.

Konvertibelinvesteringarna är gjorda efter en noggrann analys med förväntan om en stark tillväxt och god kursutveckling för Raybased i en starkt växande marknad. Vi är övertygade om att vi är på rätt väg och ser fram mot att kunna uppfylla våra ägares förväntningar.

Övriga uppgifter

Kvartalsrapporten avges av VD Jonas Almquist

Frågor beträffande rapporten besvaras av: VD, Jonas Almquist, Tel: 0702 - 583 888
samt styrelseordförande, Lennart Olving, Tel: 0703 -194 800

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer

Kvartalsrapport 3 kommer att publiceras den 29 november 2019 på Spotlights hemsida;
www.spotlightstockmarket.com samt på Bolagets hemsida www.raybased.com. 

Denna information är sådan information som Raybased AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss- bruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
30 augusti 2019

Om oss

Raybased Holding AB (publ) är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.

Prenumerera

Dokument & länkar