Delårsrapport 1/1 – 31/3, 2019

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 342,5 KSEK (496,3 KSEK), en minskning med 153,8 KSEK jämfört mot föregående år. 

Resultatet efter skatt under perioden uppgick till -2744,5 KSEK (-2138,0 KSEK), en försämring med 606,5 KSEK jämfört mot föregående år. 

Resultatet per aktie under perioden uppgick till -0,18 SEK (-0,27 SEK) och antalet aktier vid periodens utgång uppgick till 24.555.476 st (7.970.289 st). 

Händelser under 1 januari - 30 mars

Raybased lanserade ett nytt kraftfullt konfigurationsverktyg. Nu blir det enklare och går ännu snabbare att skapa ett idealt inomhusklimat, sänka energikostnaderna och minska CO2 utsläppen.

Raybaseds radioteknik blev godkänd i USA och Kanada. Raybased har låtit Intertek genomföra omfattande prov av den radioteknik som används för Smart Controller och Multisensor. Provningen har avslutats med godkänt resultat enligt gällande internationella standarder och med de speciella krav som gäller i USA och Kanada.

Raybased genomförde den första installationen med Raybaseds komponenter hos National Homes i Toronto, Canada. Installationen består av ett antal sensorer och controllers, som ska registrera temperaturer i National Homes huvudkontor.

Raybased genomförde en garanterad företrädesemission.

Raybased fick en order av Profi fastigheter. Med Raybaseds system får Profi en enkel väg framåt att automatisera avläsningen av samtliga mätare i sitt bestånd.

Raybased valde ny styrelse. Omvalda blev Lars Elmberg, Lennart Olving och Klas Gustafsson. Nyvalda blev Ulrika Steiner och Sverker Littorin.

Väsentliga händelser efter perioden

Raybased förstärkte sin organisation och tillsatte Michael Odälv som chef för affärsutveckling.
Michael har lång erfarenhet av ledande positioner, bland annat som Vice VD och Global Säljchef på
Kvaser och VD på Arccore. I dessa roller har han bland annat ansvarat för dotterbolag i USA, Kina
och Tyskland samt startat upp nya dotterbolag i Indien och Hong Kong. Erfarenheter som blir värdefulla vid Raybaseds etablering internationellt.

Raybased Proptech AB bildades som ett dotterbolag till Raybased AB i enlighet med den extra bolagsstämmans beslut den 30 oktober 2018. Techstars initiala investering i Raybased Proptech AB förväntas därmed genomföras inom kort. Techstars kommer aktivt att bidra till Raybaseds tillväxt på flera olika plan, såsom experter på att kommersialisera företag, genom kapitalanskaffning och som ingång på den nordamerikanska marknaden.

Raybased tecknade stort Proptech-avtal med Castellum. Orden gällde Raybaseds nya tjänst: METERING as a Service. Avtalet mellan Raybased och Castellum innebär att en hel arbetsprocess hos Castellum digitaliseras. Affären gäller i första skedet sex fastigheter i Castellums bestånd av totalt ca 650 fastigheter. Avtalet påbörjas omgående, löper över fem år och sedan som ett tillsvidareavtal. Det samlade ordervärdet för de första sex fastigheterna under kontraktsperioden är 750,000 SEK. Castellum har uttryckt en avsikt att löpande ansluta fler fastigheter i sitt bestånd.

Raybased tecknade Proptech-avtal med Corem Property Group. Affären gäller en fastighet i Corems bestånd där Kunskapsskolan driver sin verksamhet i Katrineholm och omfattar en lösningsleverans från Raybased. Ordervärdet är på ca 200,000 SEK och affären är den första mellan parterna. Arbetet påbörjas omgående. Med detta avtal lanseras Raybaseds Proptech-tjänst nummer två – ”AIR QUALITY as a Service”. Genom att med tjänsten ”AIR QUALITY as a Service” digitalt övervaka skolans luftkvalitet och trådlöst styra ventilations-spjällen fördelas frisk luft mellan klassrummen utifrån var eleverna befinner sig. Det innebär att luftflödet minimeras där syrenivån är hög och ingen befinner sig medan luftflödet maximeras där lektion pågår och syreförbrukningen är hög. Detta leder till rätt inomhusklimat och låg energiförbrukning.

VD ord Q1 – 2019

Kvartal 1 har varit intensivt och företaget har arbetat enligt plan. I Raybaseds senaste årsredovisning skrev jag att huvudfokus 2019 är försäljning och marknadsföring. För oss handlar det om att ta bolaget från att vara ett litet bolag fokuserat på en teknisk lösning till att ta steget och bli en tjänsteleverantör som levererar tydliga lösningar till tydligt definierade kundutmaningar. Klarar vi av denna utmaning så har vi lagt grunden för stor volymtillväxt, goda marginaler och god lönsamhet för Raybased.

När vi under kvartal 1 arbetat med försäljning och paketering av våra produkter och tjänster har vi delat in dessa i två huvudspår: Services och Partners.

SERVICES

I vårt arbete att skapa och paketera attraktiva tjänster började vi med att identifiera tydliga utmaningar inom fastighetssektorn. Målet har varit att skapa Proptech-lösningar, som bygger på Raybaseds unika trådlösa teknologi och som löser konkreta behov och utmaningar hos världens fastighetsägare. Lösningarna skall vara obegränsat skalbara. Samtidigt skall lösningen tillföra kunden ett konkret mervärde och vara kostnadseffektiv. Alla tjänster skall kunna erbjudas till en månadskostnad med en minimiavtalslängd.

Jag kan stolt presentera de första resultaten av teamets arbete genom de nyligen offentliggjorda affärerna med Castellum och Corem. Dessa bolag blev därmed Raybaseds första kunder av Proptechtjänsterna ”METERING as a Service” och ”AIR QUALITY as a Service”.

Med ”METERING as a Service” digitaliserar Raybased en dyr, resurskrävande manuell arbetsprocess där dessutom den mänskliga faktorn ökar risken för fel i såväl avläsning som rapportering och fakturering.

Behovet av effektiv avläsning av undermätare i fastigheter är näst intill oändligt. För kunden innebär vår tjänst ”METERING as a Service” att allt arbete med inhämtning och hantering av olika typer av mätardata digitaliseras. I dagsläget åker personal ut till varje enskild fastighet för att manuellt läsa av alla de undermätare som registrerar hyresgästernas förbrukning av el, vatten, värme och kyla. Därefter måste även mätarställningarna registreras manuellt i de olika system som behövs, för att kunna fakturera hyresgästerna, arbeta med energiuppföljning etc. Med Raybaseds trådlösa avläsningsteknik och med en integration mot kundens energi- och faktureringssystem digitaliseras hela processen.

Genom tjänsten ”AIR QUALITY as a Service” övervakas luftkvaliteten digitalt i realtid, helt automatiskt. Samtidigt styrs ventilationsspjällen trådlöst och den friska luften styrs dit den behövs, när den behövs. Luftflödet minimeras till rum där syrenivån är hög och ingen befinner sig medan luftflödet maximeras där människor befinner sig och syreförbrukningen är hög. Detta leder till rätt inomhusklimat och låg energiförbrukning samt att man undviker en stor investering i ett nytt kraftigare fläktaggregat.

Raybased arbetar nu intensivt tillsammans med en rad fastighetsägare med att paketera ytterligare Proptech-tjänster och därmed skapa flera generiska tjänster som löser kritiska utmaningar för fastighetssektorn såsom CO2 minskning, kostnadsbesparing och förbättrad inomhusmiljö.

PARTNERS

Partners, vårt andra fokusområde. Här har vi under kvartal 1 påbörjat många dialoger med styr- och reglerföretag samt med flera av de större systemintegratörerna. Det under kvartal 1 lanserade konfigurationsverktyget ”Raybased Config-tool 2.0” har varit en förutsättning för att få access till detta viktiga marknadssegment. Detta arbete bedömer vi ge de första resultaten under Q3 – Q4.

Internt har ”Raybased Config-tool” inneburit en stor besparing och effektivitetsvinst då projektering och konfigurering av Raybaseds kundprojekt går väsentligt fortare att genomföra.

Samtliga i Raybased-teamet gör en fantastisk insats och vi har tagit stora steg framåt i kvartal 1, både marknadsmässigt och mjukvarumässigt. Vi är på rätt spår och på rätt plats. Proptech-sektorn växer och vi ska bli sektorns stjärna.

Övriga uppgifter

Kvartalsrapporten avges av VD Jonas Almquist
Frågor beträffande rapporten besvaras av: VD, Jonas Almquist, Tel: 0702 - 583 888
samt styrelseordförande, Lennart Olving, Tel: 0703 – 194 800.

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Halvårsrapporten kommer att publiceras den 31 augusti 2019 på Spotlights hemsida;
www.spotlightstockmarket.com samt på Bolagets hemsida www.raybased.com.

Denna information är sådan information som Raybased AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2019.
 

Prenumerera

Dokument & länkar