Kvartalsrapport 1, 1 januari - 31 mars 2017

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 64,0 KSEK
(409,0 KSEK), en minskning med 345 KSEK jämfört mot föregående år.

Resultatet efter skatt under perioden uppgick till -2 313,3 KSEK
(-1 074,2 KSEK), en försämring med 1 239,1 KSEK jämfört mot föregåede år.

Resultatet per aktie under perioden uppgick till -0,38 SEK (-0,20 SEK) och antalet aktier uppgick till 6,028 Milj aktier (5,428 Milj aktier).

Händelser under perioden

 •  SME Horizon 2020-ansökan

 •  Installation hos NetPort Science Center i Karlshamn

 •  Installation av belysningsstyrning för sjukhus

 •  Installation av Bravidaorder i Grästorps kommun

 •  Order av Västfastigheter som berör renovering av delar i ett sjukhus

Händelser efter periodens utgång 

 •  Etablering av Raybased på den heta Stockholmsmarknaden under Richard Blomstrands ledning
 •  Bemyndigande av bolagsstämman den 27 april att genomföra nyemission
 •  Styrelsebeslut om att genomföra en nyemission med syftet att snabba på bolagets expansion. Teckningsperiod för emissionen löper från den 29 maj till den 12 juni 2017
 •  Samarbetsavtal med Mutual Benefits
 •  Order gällande nybyggnation av fyra villor
 •  Order gällande stor villa i Sydfrankrike
 •  Order gällande villa i Göteborgsområdet
 •  Raybased får första ordern av Akademiska Hus

VD-kommentar

Under det första kvartalet 2017 har den höga aktivitetsnivån från föregående kvartal fortsatt. Stort fokus har legat på kundkontakter och utveckling av vår säljorganisation. Utveckling av mjukvara och funktioner har fortsatt i oförminskad takt.

Ett stort arbete görs för att systemet ska vara användarvänligt och funktionellt. Användargränssnitt, i form av appar för mobiltelefoner och läsplattor, utvecklas kontinuerligt. Vårt eget kontor är fullt uppkopplat och därmed interaktivt. Det utgör en utmärkt testplattform för upplevelse och funktionalitet.

På kontoret styr vi inte bara värme och kyla i syfte att minska energiförbrukningen. Vi styr även ventilation och belysningens intensitet och färg för att skapa en angenäm arbetsmiljö. Vi använder dessutom sensorer som känner av närvaro och anpassar belysningen. Givetvis har vi en scenarioknapp i appen som släcker hela kontoret när vi går hem och en för att tända förutbestämd grundbelysning när vi kommer på morgonen.

Genomförda installationer visar att systemet levererar enligt plan. Konfigurationsverktyget är klart och har visat sig fungera som förväntat. Verktyget är oerhört viktigt för att vi ska kunna erbjuda våra samarbetspartners att göra både installation och konfigurering. Raybased är beroende av att våra samarbetspartners kan göra konfigurering av systemet på plats.

Fokus på att upprätta nya kundkontakter under perioden har varit framgångsrikt och Raybased har nu ett antal långt gångna dialoger med fastighetsägare och andra intressanta aktörer. Dessa finns inom såväl privat som offentlig och institutionell sektor. Geografiskt för vi diskussioner över hela Sverige och det finns även ett intresse utanför Sveriges gränser. Speciellt fokus har lagts på region Stockholm där det byggs som aldrig förr.

Eftersom säljcykeln och beslutsprocessen i fastighetsbranschen är relativt lång krävs det att arbetet med försäljning är fokuserat och uthålligt.

Under perioden lämnade vi in en ansökan till EUs ramprogram ”Horizon 2020 SME-Instrumentet”. Programmet har som mål att stödja små och medelstora företag i syfte att överbrygga klyftan mellan FoU-insatser och marknaden. Ett mål är att nå ut på den europeiska marknaden genom samarbete med andra externa aktörer inom EU. Ett annat mål är att skapa en plattform för hur fastigheter ska projekteras i framtiden. Detta kommmer att resultera i sant disruptiv teknik för att göra rätt från början, nå högre kvalitet, reducerade kostnader, kortare projekteringstider och effektivare logistik.

Vid inlämnandet av vår ansökan kunde vi med glädje konstatera att Bravida AB, Serneke AB och Trollhättan Tomt AB visade ett stort intresse för att stödja vår ansökan.

Den digitalisering som Raybased erbjuder ger nya möjligheter där man inom en nära framtid kan samla alla discipliner runt en mjukvara som liknar hur dataspelet Mindcraft fungerar och låta dessa designa fastigheten i samma digitaliserade bas.

Under perioden genomförde vi den första installationen med serieproducerade enheter. Kunden var Netport Science Park i Karlshamn. Installationen ingår i ett större internationellt projekt ”Smart-FI”, som har som mål att skapa en plattform för datahantering i smarta städer. Projektet är viktigt för Raybased eftersom det finns flera andra intressenter i regionen. Dessa får nu möjlighet att på ett enkelt sätt se Raybaseds system i drift. Tekniken ger nya möjligheter till intelligent styrning baserat på insamlade data.

Tillsammans med Tuve bygg fick Raybased under perioden en order av Västfastigheter som berör renovering av delar i ett sjukhus där Raybased system skall användas för styrning och optimering av belysning för att spara energi och förbättra inomhusmiljön

Under perioden fick vi även en order från vår samarbetspartner Bravida. Ordern berör belysningsstyrning i en skola som ska byggas i Grästorps kommun. Installationen, som ger energioptimering och förbättrad inomhusmiljö, sker under hösten.

Vi har också beslutat att anställa Richard Blomstrand som säljare i Stockholmsregionen med ansvar för att bygga upp vår verksamhet där. Richard har ett gediget kunnande inom fastighetsautomation och erfarenheter av att bygga upp nya enheter. Med Richard på plats och Raybaseds system så har vi större potential att nå ut med vårt system på marknaden i Stockholm. Etableringen har inletts efter periodens utgång.

Sammantaget återigen ett intressant och framgångsrikt kvartal där vi fortsätter att förstärka Raybaseds varumärke och position inom affärsområdet för digitaliserade interaktiva fastigheter. Vi upplever ett fortsatt stort och ökande intresse från fastighetsägare och för diskussioner med flera av de stora samt många mindre fastighetsbolag i Sverige. Vi fortsätter att exekvera enligt vår fastlagda plan och ser stora möjligheter till ytterligare leveransavtal under kommande månader.

Efter periodens utgång har Raybased fått affärer gällande installation i sex villor, varav fyra nybyggen och två befintliga, där en av dem är en stor privatvilla i Cannes, Frankrike. Det intressanta med installationen i privatvillor är att det så tydligt illustrerar Raybaseds fördelar i tre olika perspektiv: fastighetsägarens, hyrestagarens och samhällsnyttan. Till skillnad från kommersiella fastigheter, där Raybaseds egentliga fokus ligger, är samtliga tre perspektiv intressant för en och samma person.

Vi har även efter periodens slut fått en första order av Akademiska Hus som är mycket intressant. Akademiska Hus är ett fastighetsbolag med fokus på universitet och högskolor och tanken med installationen av Raybaseds system är att genom digitalisering effektivisera utnyttjandet av fastigheter.

En annan viktig händelse efter periodens utgång är att vi har slutit ett återförsäljaravtal med teknikkonsultföretaget Mutual Benefits AB. Avtalet ger Mutual Benefits rätt att sälja Raybased system på den svenska fastighetsmarknaden.

Under året kommer vi att ytterligare expandera Raybaseds kommersiella ansträngningar i en internationell expansion där vi utvidgar vårt försäljningsområde och etablerar säljkontor i Öresundsregionen samt i Europa och USA.

Steget till en internationell lansering kommer ställa stora krav på bolagets organisation och anpassningsförmåga. Det kommer även att behövas kapital och vi har i dagarna presenterat erbjudandet i Raybaseds nyemission om strax över 19 miljoner kronor, i linje med mandatet från bolagsstämman den 27 april 2017.

Vi ser att vår marknad utvecklas snabbt och att det finns ett tydligt behov av den sortens lösning Raybased system kan skapa. Vi ser också att vårt system har unika fördelar jämfört med alternativa lösningar. Därför vill vi med hjälp av kapitalet från nyemissionen, utnyttja det fönster vi ser att snabbt etablera Raybased på flera marknader och dra nytta av det försprång vi har i vårt system. Jag hoppas och tror att våra aktieägare delar denna framtidssyn och att nyemissionen kommer att fulltecknas. Teckningsperiod för emissionen löper från den 29 maj till den 12 juni 2017.

Nästa steg kommer bli det mest spännande steget i Raybaseds historia. Jag ser fram emot att leda denna satsning.

Lennart Olving, VD

Övriga uppgifter

 •  Kvartalsrapporten avges av VD Lennart Olving efter bemyndigande från styrelsen

 •  Frågor beträffande rapporten besvaras av: VD, Lennart Olving, 0725 - 486 688 samt
  styrelseordförande, Lars Elmberg, 0708 - 237 004

 •  Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer

 •  Halvårsrapporten kommer att publiceras den 31 augusti 2017 på AktieTorgets hemsida;
  www.aktietorget.se samt på bolagets hemsida www.raybased.com

Om oss

Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.

Prenumerera

Dokument & länkar