Beslut tagna vid extra bolagsstämma i ReadSoft den 12 november

Beslut tagna vid extra bolagsstämma i ReadSoft den 12 november Med anledning av ett tidigare aviserat finansieringsavtal mellan ReadSoft AB och Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB, fattade idag extra bolagsstämma i ReadSoft AB följande beslut. Bolagsstämman godkände styrelsens beslut om emission av skuldebrev förenat med avskiljbara optionsrätter. Vidare beslutade bolagsstämman om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner. Genom finansieringsavtalet med Hagströmer & Qviberg ges ReadSoft möjlighet att emittera aktier och/eller konvertibla skuldebrev till ett sammanlagt värde av 50 Mkr. Extra bolagsstämma beslutade idag om godkännande av styrelsens beslut den 25 oktober 2001 om emission av ett skuldebrev om nominellt 100 kronor förenat med 425.000 optionsrätter till nyteckning av aktier av serie B. Varje optionsrätt berättigar till teckning av en ny aktie i ReadSoft om nominellt 10 öre. Skuldebrevet, som löper med fem procents årlig ränta, emitterades till nominellt belopp och tecknades av H&Q, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Anmälan om teckning av aktier kan äga rum under tiden från och med dagen för registrering av emissionen hos Patent- och registreringsverket till och med dagen tre år efter detta datum. Teckningskursen per aktie skall motsvara 110 procent av det aritmetiska medelvärdet av de volymviktade genomsnittspriserna för ReadSofts aktie av serie B på Stockholmsbörsen under de tre handelsdagar som följde omedelbart efter offentliggörandet av finansieringsavtalet. Bolagsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier av serie B, envar aktie om nominellt 10 öre, emission av konvertibla skuldebrev samt om emission av skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning av aktier av serie B. Emission skall kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. ReadSofts aktiekapital får genom utnyttjande av emissionsbemyndigandet ökas med högst 600.000 kronor. Med det föreslagna bemyndigandet upphävs styrelsens tidigare beviljade emissionsbemyndigande. De nya aktierna, konvertibla skuldebreven och skuldebreven förenade med optionsrätter till nyteckning skall emitteras på marknadsmässiga villkor. Skälen till att styrelsen skall kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är bl.a. att ReadSoft skall kunna utnyttja sin rätt enligt avtalet med Hagströmer & Qviberg och att ReadSoft med hänsyn till dess utveckling kan behöva tillföras externt kapital. För mer information kontakta: ReadSoft AB Jan Andersson, VD ReadSoft, Tel: 0708 - 37 66 00 eller Olof Engvall, Informationschef Tel: 0708 - 37 66 70 E-mail: olof.engvall@readsoft.com www.readsoft.com ReadSoft är världsledande på automatisk datafångst. Vi tillverkar programvara för automatisk registrering och tolkning av data på blanketter, formulär och fakturor. Sedan grundandet 1991 har ReadSoft utvecklats till en världsomspännande koncern med tretton dotterbolag i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien, England, USA, Mexico, Chile, Brasilien och Australien. Under de senaste fem åren har företaget i genomsnitt växt med 70%. Under år 2000 omsatte ReadSoft 292 MSEK. I maj månad utsåg tidningen Veckans Affärer ReadSoft till "Årets IT-Företag 2001". ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/12/20011112BIT00420/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/12/20011112BIT00420/bit0002.pdf

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Dokument & länkar