Bokslutskommuniké 2000 - ReadSoft överträffar målen för år 2000

Bokslutskommuniké 2000 ReadSoft överträffar målen för år 2000 · Omsättningen ökade med 72 procent till 291,6 (169,2) Mkr. · Resultat efter finansnetto uppgick till 10,6 (-10,2) Mkr. · ReadSoft tecknade rekordorder värd ca 35 Mkr. · Genombrott för Eyes & Hands INVOICES på den amerikanska marknaden · Ny programversion lanserades på framtidskonferensen Read The Future · Fondemission 2:1 genomfördes under året · ReadSoft etablerade dotterbolag i Brasilien · ReadSoft genomförde återköp av konvertibelt lån från Industrifonden samt genomförde en nyemission om 1 000 000 aktier av serie B VIKTIGA HÄNDELSER ReadSoft tecknade flera viktiga order på den amerikanska kontinenten under året. Den hitintills enskilt största affären, 35 Mkr, vanns i samarbete med en multinationell partner och avsåg läsning av skattedeklarationer för både individer och företag. Chevron Corporation, ett av världens största oljeföretag, valde ReadSofts nya produkt för automatisk fakturahantering, Eyes & Hands INVOICES. Ordern är värd över 3 Mkr i första fasen, men kommer troligen att växa efter hand som projektet utvecklas. Tillsammans med ett avtal på 6 Mkr om att leverera INVOICES till datorleverantören CDW betraktas ordern som ett genombrott för INVOICES på den amerikanska marknaden. Mot slutet av året tecknades ännu ett mångmiljonavtal med ett globalt företag, systemintegratören BancTec. Företaget kommer att sälja ReadSofts produkter till bl.a. den finansiella sektorn och uppskattar att de kommer att köpa programvaror till ett årligt värde av 15-30 Mkr. Även på hemmamarknaden Sverige blev året en framgång med flera prestigefyllda avtal. Posten Sverige AB tecknade ett avtal som under en treårsperiod uppskattas till 10 Mkr och Nordens största finansiella koncern, Nordea väljer att strömlinjeforma sin pappershantering med hjälp av ReadSoft till ett värde av 4 Mkr årligen. Under år 2000 fortsatte ReadSofts internationella expansion. I Brasilien etablerades företagets 11:e dotterbolag och därmed öppnas nya möjligheter att bearbeta Sydamerikas enskilt mest intressanta marknad för automatisk datafångst. ReadSoft genomförde under året återköp av det konvertibla förlagslån som 1998 tecknades med Industrifonden ("konverteringslån 1998/2001"). Återköpet har skett genom utnyttjande av en option och till en kurs väsentligen understigande marknadsvärdet och medförde ingen resultatpåverkan för ReadSoft. En nyemission om 1 000 000 aktier av serie B ägde rum för att kunna genomföra återköpet. OMSÄTTNING OCH RESULTAT Verksamheten utvecklades väl under året med en omsättningstillväxt på 72 procent jämfört med föregående år. Tillväxten var helt organisk under året. Omsättningen uppgick till 291,6 (169,2) Mkr och resultatet efter finansnetto till 10,6 (-10,2) Mkr vilket ger en vinstmarginal för året på 3,6 (-6,0) procent. Bolaget har erhållit återbetalning av SPP medel med 0,5 Mkr, varav 0,3 Mkr intäktsförts under året. Resterande 0,2 Mkr utnyttjas under år 2001. VERKSAMHETSMÅL ReadSofts tillväxtmål är en organisk tillväxt på 40-50 procent per år, vilket klart överträffades under år 2000. Även målsättningen om ett positivt resultat infriades och på lång sikt är målet att nå 20 procents vinstmarginal. MARKNADSUTVECKLING Bolagets försäljning har ökat kraftigt på exportmarknaderna utanför Skandinavien. Under året ökade försäljningen på dessa marknader med 99 procent, till 226,6 (114,0) Mkr. Försäljningen i Skandinavien ökade med 18 procent och uppgick till 65,0 (55,2) Mkr. Licensintäkterna för perioden uppgår till 142,4 (83,0) Mkr och utgör 49 procent av de totala intäkterna. Licenserna är den största och viktigaste källan till intäkter och utgör avgifter för rätten att använda programvarorna. Serviceintäkterna är årligen återkommande intäkter från serviceavtal och uppgår till 44,5 (29,2) Mkr för perioden. Till detta kommer intäkter för utbildning och kundspecifik utveckling om 41,0 (15,2) Mkr. Försäljningen av hårdvara (huvudsakligen scannrar) uppgick under perioden till 46,3 (30,7) Mkr. Övriga intäkter uppgår till 17,5 (11,1) Mkr. PERSONALUTVECKLING Antalet anställda den 31 december 2000 var 282 (181) personer, vilket innebär en ökning med 56 procent jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. INVESTERINGAR Periodens investeringar uppgår till 10,6 (4,8) Mkr och utgörs av anskaffning av dator-, kontors- och mässutrustning. Samtliga kostnader för produktutveckling har löpande belastat periodens resultat. FINANSIELL STÄLLNING Likvida medel uppgick den 31 december till 91,8 (132,9) Mkr exklusive outnyttjad checkkredit. Soliditeten uppgick den 31 december till 60,1 procent. Vid årets ingång var soliditeten 61,9 procent. AKTIEÄGARINFORMATION Antalet aktieägare uppgick vid periodens slut till 5 552. Av det totala aktiekapitalet ägde svenska och utländska institutioner 50 procent, bolagets grundare 30 procent och övriga, inklusive personal 20 procent. Vid periodens slut ägde svenska aktieägare 76 procent och utländska aktieägare 24 procent av det totala aktiekapitalet. MODERBOLAGET Moderbolagets nettoomsättning inklusive koncerninterna poster uppgick för perioden till 108,7 (89,2) Mkr. Resultat efter finansiella poster var -6,4 (-13,3) Mkr. Det skall noteras att i moderbolagets siffror för 1999 ingick den totala försäljningen på den svenska marknaden. Denna ligger från år 2000 i ett helägt dotterbolag, vilket gör att siffrorna mellan åren inte fullt ut kan jämföras. Investeringar i moderbolaget har gjorts med 5,4 (1,5) Mkr. Vid periodens utgång uppgick likviditeten till 58,4 (118,5) Mkr, exklusive outnyttjad checkkredit. Det egna kapitalet var 162,1 (136,2) Mkr, vilket ger en soliditet om 88,0 (74,2) procent. FRAMTIDSUTSIKTER ReadSofts mycket kraftiga utveckling under år 2000 borgar gott för framtiden. Styrelse och ledning strävar efter att maximera bolagets tillväxt under förutsättning att utsatta resultatmål kan nås. Då försäljningen ökade kraftigare under 2000 än vad som planerats har bolaget även kunnat bära större kostnader för nyanställningar och andra investeringar. Detta förväntas få positiva effekter för året som följer. För år 2001 är målet att förbättra bolagets resultat ytterligare ett steg mot vårt långsiktiga mål på 20 procent vinstmarginal och samtidigt behålla en hög tillväxttakt på 40 - 50 procent under året. Den säsongsmässiga fördelningen av intäkterna innebär att vi förväntar oss en relativt kraftig förlust under första kvartalet, därefter följer två kvartal med mer balanserade resultat varefter årets vinst kommer att genereras under fjärde kvartalet, som normalt står för mer än en tredjedel av intäkterna under året. Vi bedömer att försäljningen av Eyes & Hands FORMS på de stora marknaderna fortsätter att växa stabilt under året. Eyes & Hands INVOICES har fått sitt internationella genombrott under år 2000 och vi räknar med att försäljningen kommer att öka kraftigt på samtliga etablerade marknader under 2001. Under ReadSofts framtidskonferens i Malaga släpptes nyligen version 5-2 med utökad och förbättrad funktionalitet i både FORMS och INVOICES. Ytterligare två nya versioner av programvarorna planeras att släppas under året. I början av år 2001 etablerades ReadSofts tolfte dotterbolag i Norge och etableringen av ett dotterbolag i Mexico pågår. Start av ytterligare minst ett nytt dotterbolag planeras att ske under året och detta startas troligen i Asien. Även någon annan marknad kan bli aktuell beroende på de affärsmässiga förutsättningar som kan komma att utvecklas under året. Sammantaget ser framtiden ljus ut för ReadSoft och vi förväntar oss en stark utveckling under året i linje med våra utsatta mål. PRODUKTER & FÖRETAGET Produktkoncept e-capture erbjuder en totallösning för automatiserad datafångst. Med e-capture avses den teknologi där information från papper, fax, webb, e-mail, och andra media automatiskt fångas, tolkas och presenteras som enhetlig information avsedd för en kunds mottagande datasystem. ReadSofts programvaror heter Eyes & Hands FORMS och INVOICES och de underlättar i allt högre utsträckning datafångsten på företag och myndigheter över hela världen. Programvarorna ger kunderna möjligheter att minska kostnaderna och automatisera sin datafångst oavsett om informationen finns på ett pappersdokument eller ett elektroniskt dokument. Med ReadSofts lösningar kan kunderna bygga upp ett enhetligt system med ett gemensamt regelverk för hur informationen skall fångas och hanteras. ReadSoft är marknadsledande och har etablerat egna dotterbolag på de viktigaste internationella marknaderna. Sedan grundandet 1991 har ReadSoft utvecklats till en världsomspännande koncern med tolv dotterbolag i ett flertal europeiska länder, i Nord- och Sydamerika och Australien. KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN · Årsredovisning för 2000 sänds till aktieägare i mitten av april · Delårsrapport Januari-Mars, 25 april 2001 · Ordinarie Bolagsstämma i Helsingborg, 25 april 2001 · Delårsrapport Januari-Juni, 27 augusti 2001 · Delårsrapport Januari-September, 25 oktober 2001 För ytterligare information kontakta VD Jan Andersson på 042-490 21 00, mobil 0708-37 66 00 eller Informationschef Olof Engvall på 042-490 21 00, mobil 0708-37 66 70 Koncernens resultat i sammandrag Belopp i Mkr, där ej annat anges 2000 1999 Nettoomsättning 291,6 169,2 Kostnader för sålda varor och tjänster -50,4 -30,1 Övriga externa kostnader -88,2 -55,7 Personalkostnader - -90,4 140,1 Avskrivningar på anläggningstillgångar -5,8 -3,9 Rörelseresultat 7,1 -10,9 Finansiella intäkter och kostnader Finansnetto 3,5 0,7 Resultat efter finansiella poster 10,6 -10,2 Resultat i koncern-företag hänförbara till period före förvärv 0,1 0,0 Minoritetens andel 0,0 -0,2 Resultat före skatt 10,7 -10,4 Skatt -5,4 -1,3 Resultat efter skatt 5,3 -11,7 Koncernens balansräkning i sammandrag Belopp i Mkr, där ej annat 2000-12- 1999-12- anges 31 31 Tillgångar Anläggningstillgångar 14,4 9,2 Omsättningstillgångar 265,5 217,3 Summa tillgångar 279,9 226,5 Eget kapital och skulder Eget kapital 168,3 140,2 Avsättningar för latenta 0,7 0,4 skatter Minoritetens andel av eget 0,0 0,4 kapital Långfristiga skulder 0,8 27,9 Kortfristiga skulder 110,1 57,6 Summa eget kapital och 279,9 226,5 skulder Kassaflödesanalys i sammandrag Belopp i Mkr, där ej annat anges 2000 1999 Kassaflöde före förändringar av 10,6 -8,2 rörelsekapital Förändringar av rörelsekapital -35,9 -12,6 Kassaflöde från den löpande -25,3 -20,8 verksamheten Kassaflöde från -11,0 -5,0 investeringsverksamheten Kassaflöde från finans- -4,8 143,5 ieringsverksamheten Förändring av likvida medel -41,1 117,7 Nyckeltal för koncernen Belopp i Mkr där ej annat anges 2000 1999 Nettoomsättning 291,6 169,2 Omsättningstillväxt, % 72,3 70,4 Rörelseresultat 7,1 -10,9 Resultat efter finansiella poster 10,6 -10,2 Rörelsemarginal, % 2,4 -6,5 Vinstmarginal, % 3,6 -6,0 Soliditet, % 60,1 61,9 Sysselsatt kapital 169,1 168,0 Nettoskuldsättningsgrad, ggr. -0,54 -0,75 Netto räntebärande skulder -91,0 -105,2 Antal anställda vid periodens slut 282 181 Eget kapital per aktie, kr 5,79 5,00 *) Resultat efter finansnetto per aktie, 0,37 -0,43 *) kr Resultat efter skatt per aktie, kr 0,18 -0,50 *) Antal aktier vid periodens slut, st 29 063 28 063 260 260 *) Genomsnittligt antal aktier under 28 563 23 655 725 perioden, st 260 *) Börskurs vid periodens slut, kr 53 51 *) *) Jämförande värden är omräknade med hänsyn till genomförd fondemission under andra kvartalet 2000. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/26/20010226BIT00250/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/26/20010226BIT00250/bit0001.pdf

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Dokument & länkar