Delårsrapport Januari-September 2000

Report this content

DELÅRSRAPPORT ReadSoft i fortsatt tillväxt Delårsrapport Januari-September 2000 * Omsättningen ökade med 63 procent till 179,7 (110,0) Mkr. * Resultat efter finansnetto -10,4 (-11,5) Mkr. * ReadSoft genomför rekordaffär värd ca 35 Mkr. * Chevron Corporation, ett av världens största oljeföretag, installerar Eyes & Hands INVOICES. * CDW, en betydande datorleverantörer i USA, tecknar avtal med ReadSoft om köp av Eyes & Hands INVOICES. * ReadSoft etablerar dotterbolag i Brasilien. VIKTIGA HÄNDELSER ReadSoft genomförde en affär värd ca 35 Mkr på den amerikanska kontinenten för att processa skattedeklarationer för både individer och företag. Affären vanns i samarbete med en multinationell partner och är en av ReadSofts största affärer hitintills. Chevron Corporation, ett av världens största oljeföretag, valde att implementera ReadSofts nya produkt för automatisk fakturahantering, Eyes & Hands INVOICES. Ordern är värd över 3 Mkr i första fasen, men kommer troligen att växa efter hand som projektet utvecklas. Genom att välja Eyes & Hands INVOICES blir datorleverantören CDW en av de första amerikanska organisationer som installerar ett automatiskt fakturafångstsystem. Affären uppskattas till ca 6 Mkr och betraktas, tillsammans med Chevron affären, som ett genombrott för INVOICES på den amerikanska marknaden. ReadSoft etablerade ett nytt dotterbolag i Brasilien, Sydamerikas enskilt mest intressanta marknad för automatisk datafångst. Tidigare har den brasilianska marknaden bearbetats från ReadSofts dotterbolag i Chile, vilket bland annat lett till ett avtal om leverans av programvara till Avon Brazil. OMSÄTTNING OCH RESULTAT Verksamheten har under årets tre första kvartal utvecklat sig väl med en tillväxt på 63 procent jämfört med samma period i fjol. Omsättningen uppgick till 179,7 (110,0) Mkr och resultatet efter finansnetto till -10,4 (-11,5) Mkr. Rörelsemarginalen för perioden var -6,9 (-10,2) procent. Mätt på rullande 12 månader uppgick rörelsemarginalen till -5,1 (-1,6) procent. I periodens resultat ingår ej återbetalning från SPP. Återbetalningen uppgår till 0,5 Mkr VERKSAMHETSMÅL Vårt tillväxtmål för år 2000 och framåt är en organisk tillväxt på 40-50 procent per år. Under årets första nio månader har vårt tillväxtmål överträffats och räknat på rullande 12 månader är vår tillväxt 53 procent. Resultatmålet är att nå ett positivt resultat för helåret 2000 och att på lång sikt nå 20 procents vinstmarginal. Vi kan konstatera att resultatet efter de tre första kvartalen är något bättre än förväntat och vi räknar med att nå vårt resultatmål för helåret. MARKNADSUTVECKLING Bolagets försäljning har ökat kraftigt på de stora exportmarknaderna utanför Skandinavien. Under perioden januari - september ökade försäljningen på dessa marknader med 91 procent, till 145,3 (76,0) Mkr. I Skandinavien har vår försäljning varit stabil, 34,4 (34,0) Mkr. Licensintäkterna för perioden uppgår till 82,6 (54,1) Mkr och utgör 46 procent av de totala intäkterna. Licenserna är den största och viktigaste källan till intäkter och utgör engångsintäkter för rätten att använda vår programvara. Serviceintäkterna är årligen återkommande intäkter från serviceavtal och uppgår till 29,2 (18,7) Mkr för perioden. Till detta kommer intäkter för utbildning och kundspecifik utveckling om 28,0 (8,9) Mkr. Försäljningen av hårdvara (huvudsakligen scannrar) uppgick under perioden till 26,7 (21,0) Mkr. Övriga intäkter uppgår till 13,2 (7,3) Mkr. PERSONALUTVECKLING Antalet anställda 30 september 2000 var 241 (174) personer, vilket innebär en ökning med 39 procent jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. INVESTERINGAR Periodens investeringar uppgår till 6,0 (3,5) Mkr och utgörs av anskaffning av dator-, kontors- och mässutrustning. Samtliga kostnader för produktutveckling har löpande belastat periodens resultat. FINANSIELL STÄLLNING Likvida medel uppgick per 30 september till 104,9 (19,3) Mkr, exklusive outnyttjad checkkredit. Soliditeten uppgick per 30 september till 57,5 (22,6) procent. Vid årets ingång var soliditeten 61,9 procent. AKTIEÄGARINFORMATION Antalet aktieägare uppgick vid periodens slut till 5 118. Av det totala aktiekapitalet ägde svenska och utländska institutioner 49 procent, bolagets grundare 31 procent och övriga, inklusive personal, 20 procent. Vid periodens slut ägde svenska aktieägare 75 procent och utländska aktieägare 25 procent av det totala aktiekapitalet. MODERBOLAGET Moderbolagets nettoomsättning inklusive koncerninterna poster uppgick för perioden till 64,9 (57,5) Mkr. Resultat efter finansiella poster var -8,6 (- 2,1) Mkr. Det skall noteras att i moderbolagets siffror för 1999 ingick den totala försäljningen på den svenska marknaden. Denna ligger nu i ett helägt dotterbolag, vilket gör att siffrorna mellan åren inte fullt ut kan jämföras. Investeringar i moderbolaget har gjorts med 3,1 (1,2) Mkr. Vid periodens utgång uppgick likviditeten till 85,0 (10,0) Mkr, exklusive outnyttjad checkkredit. Det egna kapitalet var 132,6 (29,6) Mkr, vilket ger en soliditet om 74,2 (40,9) procent. PRODUKTER Vårt produktkoncept e-capture erbjuder en totallösning för automatiserad datafångst från papper, via fax eller över Internet. Datafångsten på företag och myndigheter världen över sker i huvudsak fortfarande manuellt och information transporteras på papper i mycket stor utsträckning. I takt med att informationssamhället utvecklas transporteras alltmer information över Internet och volymerna växer. Våra produkter är väl positionerade mot bakgrund av denna utveckling. De ger våra kunder möjligheter att minska kostnaderna och automatisera sin datafångst oavsett om informationen finns på ett pappersdokument eller ett elektroniskt dokument. Våra kunder behöver inte bygga upp och underhålla parallella system för att hantera sina olika informationsflöden, utan kan bygga upp ett enhetligt system med ett gemensamt regelverk för hur informationen skall fångas och hanteras. Våra produkter är ett effektivt redskap för att sänka kostnaderna för den informationshantering som blir allt mer viktig världen över. FRAMTIDSUTSIKTER Den goda utvecklingen under årets första nio månader talar för att vi skall överträffa vårt helårsmål på 40 - 50 procents omsättningstillväxt och samtidigt nå ett positivt resultat. Historiskt sett är fjärde kvartalet försäljningsmässigt störst och förra året gjorde vi ungefär en tredjedel av vår helårsomsättning under sista kvartalet. Sannolikt bör vi klara ett liknande utfall även i år. Planeringen inför nästa år går mot sitt slutskede och vi räknar med att utvecklas i linje med våra mål även år 2001. Försäljningen av FORMS på de stora marknaderna utomlands fortsätter att växa med oförminskad kraft och vi har lanserat INVOICES utomlands med ett antal viktiga affärer i Europa och USA. Det bevisar att den nya produkten fungerar internationellt och med etablerade referensinstallationer på flera viktiga marknader så tror vi att INVOICES kommer att utvecklas kraftfullt nästa år. NÄSTA INFORMATIONSTILLFÄLLEN * Bokslutskommuniké 2000, 26 februari 2001 * Årsredovisning 2000, 25 april 2001 Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. För ytterligare information kontakta VD Jan Andersson på 042-490 21 00, mobil 0708-37 66 00. Koncernens resultat i sammandrag Belopp i Mkr. Jan - sep 2000 Jan - sep 1999 Rullande 12 mån. 9910 - Helår 199 Där ej annat 0009 anges Nettoomsättning 179,7 110,0 238,9 169,2 Handelsvaror -30,3 -20,6 -39,8 -30,1 Övriga externa -63,9 -36,6 -83,0 -55,7 kostnader Personalkostna -94,5 -61,7 -123,2 -90,4 der Avskrivningar -3,4 -2,3 -5,0 -3,9 på anläggningstil lgångar Rörelseresulta -12,4 -11,2 -12,1 -10,9 t Finansiella intäkter och kostnader Finansnetto 2,0 -0,3 3,0 0,7 Resultat efter -10,4 -11,5 -9,1 -10,2 finansiella poster Resultat i koncern- företag -0,4 0,0 -0,4 0,0 hänförbara till period före förvärv Minoritetens -0,0 -0,4 0,2 -0,2 andel Resultat före -10,8 -11,9 -9,3 -10,4 skatt Skatt -1,2 -1,0 -1,5 -1,3 Resultat efter -12,0 -12,9 -10,8 -11,7 skatt Koncernens balansräkning i sammandrag Belopp i Mkr. där ej annat anges 00-09-30 99-09-30 99-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar 11,4 9,5 9,2 Omsättningstillgångar 213,8 81,3 217,3 Summa tillgångar 225,2 90,8 226,5 Eget Kapital och Skulder Eget Kapital 129,6 20,5 140,2 Avsättningar för skatter 0,4 0,4 0,4 Minoritetens andel av eget kapital 0,0 0,7 0,4 Långfristiga skulder 27,0 29,0 27,9 Kortfristiga skulder 68,2 40,2 57,6 Summa eget kapital och skulder 225,2 90,8 226,5 Kassaflödesanalys i sammandrag Belopp i Mkr. där ej annat Jan - sep 2000 Jan - sep 1999 Helår 1999 anges Kassaflöde före förändringar -10,1 -11,1 -8,2 av rörelsekapital Förändringar av -13,8 -6,8 -12,6 rörelsekapital Kassaflöde från den löpande -23,9 -17,7 -20,8 verksamheten Kassaflöde från -5,6 -3,5 -5,0 investeringsverksamheten Kassaflöde från finans- 1,5 25,3 143,5 ieringsverksamheten Förändring av likvida medel -28,0 4,1 117,7 Nyckeltal för koncernen Belopp i Mkr där ej annat Jan - sep 2000 Jan - sep 1999 Helår 1999 anges Nettoomsättning 179,7 110,0 169,2 Omsättningstillväxt % 63,4 105,6 70,4 Rörelseresultat -12,4 -11,2 -10,9 Resultat efter finansiella -10,4 -11,5 -10,2 poster Rörelsemarginal % -6,9 -10,2 -6,5 Vinstmarginal % -5,8 -10,5 -6,0 Soliditet % 57,5 22,6 61,9 Sysselsatt kapital 156,6 50,2 168,0 Nettoskuldsättningsgrad, -0,60 0,45 -0,75 ggr. Netto räntebärande skulder -77,9 9,7 -105,2 Antal anställda vid 241 174 181 periodens slut Antal aktier vid periodens 28.063 23.562 *) 28.063 *) slut (tusental) Eget Kapital per aktie (kr) 4,62 0,87 *) 5,00 *) Resultat per aktie, (kr) -0,37 -0,50 *) -0,36 *) Börskurs vid periodens slut 61 28 *) 51 *) (kr) *) Jämförande värden är omräknade med hänsyn till genomförd fondemission under andra kvartalet 2000. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00590/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00590/bit0002.pdf

Dokument & länkar