Hagströmer & Qviberg nytecknar aktier i ReadSoft enligt emissionsavtal ingånget 2001

I enlighet med ett avtal tecknat 2001 om en emissionsgaranti med Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB nytecknas nu 425 000 aktier av ReadSoft serie B. Detta tillför ReadSoft 5 015 000 kronor.

I oktober 2001 träffade ReadSoft AB och Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB ett emissionsavtal som gav ReadSoft möjlighet att under en treårsperiod emittera aktier och/eller konvertibler under vissa betingelser. Emissionsavtalet bidrog under en osäker period till en tryggare finansiell ställning för ReadSoft. Avtalet behövde dock aldrig utnyttjas. Som vederlag för sina tjänster erhöll Hagströmer & Qviberg bland annat teckningsoptioner för nyteckning av aktier av serie B i ReadSoft AB. Teckningskursen bestämdes till 11 kronor och 80 öre per aktie. Hagströmer & Qviberg har nu utnyttjat samtliga optioner och tecknat sig för 425 000 aktier av serie B mot ett vederlag om 5 015 000 kronor. Nyteckningen är villkorad av att berörda myndigheter godkänner emissionen som medför en utspädning på 1.4 procent.

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Dokument & länkar