ReadSoft kvartalsrapport januari - mars 2003

ReadSoft kvartalsrapport januari - mars 2003 · Omsättningen ökade med 11 procent till 69,8 (62,8) Mkr · Resultatet efter finansnetto förbättrades till 1,3 (-10,3) Mkr · Fortsatt positivt kassaflöde om 3,4 (7,7) Mkr · ReadSoft erhöll europeiskt patent för produkten INVOICES i 13 länder VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2003 Periodens största affär gjordes i England och involverar en omfattande leverans av programvara till ett ledande europeiskt finanshus. Programvaran FORMS valdes för att automatisera hanteringen av stora volymer av finansiella dokument och det initiala ordervärdet uppgår till 6 Mkr. En rad nya INVOICES-affärer har genomförts och bland de många kunderna återfinns företag som Thyssen Krupp, DaimlerChrysler och BASF. ReadSofts strategi gentemot globala SAP-kunder är framgångsrik och totalt har ett 50- tal affärer genomförts med SAP-användare. Hos det tyska industriföretaget Thyssen Krupp kommer INVOICES att kopplas samman med bolagets SAP R/3 system för att processa 300 000 fakturor varje år. Affären med BASF omfattar, utöver INVOICES, även ReadSofts nya produkt för elektronisk utväxling av fakturor, EZ-OUT. Ambitionen är att eliminera pappersfakturor vilket ökar såväl hastighet som tolkningsgrad i BASFs arbetsflöden med fakturor. Under perioden erhöll ReadSoft ett europeiskt patent som avser produkten INVOICES och som omfattar 13 länder. Sedan tidigare har ReadSoft ett svenskt patent för programvaran INVOICES. Patentet skyddar själva processen som gör det möjligt för programvaran att agera självlärande. Tillvägagångssättet som INVOICES arbetar efter kan liknas vid människans då man söker av ett okänt dokument och med en kunskapsbas i botten har förmågan att förstå hur fakturan ska läsas och tolkas. OMSÄTTNING OCH RESULTAT FÖRSTA KVARTALET Första kvartalets omsättning uppgick till 69,8 (62,8) Mkr, en ökning med 11 procent. Resultatet efter finansnetto för kvartalet blev 1,3 (-10,3) Mkr, vilket innebär en vinstmarginal på 1,9 (-16,4) procent. Bolagets försäljning på den skandinaviska marknaden uppgick till 18,2 (18,6) Mkr. På de övriga europeiska marknaderna uppgick försäljningen till 37,2 (29,4) Mkr. Försäljningen i USA och övriga världen uppgick till 14,4 (14,8) Mkr. Licensintäkterna, som utgör avgifter för rätten att använda vår programvara, uppgick under första kvartalet till 26,5 (25,3) Mkr, vilket utgör 38 (41) procent av de totala intäkterna. Av kvartalets licensintäkter svarade FORMS för 48 (70) procent och INVOICES för 52 (30) procent. Intäkter från serviceavtal uppgick till 19,4 (17,0) Mkr för kvartalet. Till detta kommer intäkter för utbildning och kundspecifik utveckling om 14,6 (8,2) Mkr. Försäljningen av hårdvara (huvudsakligen scannrar) uppgick under kvartalet till 6,0 (10,8) Mkr. Övriga intäkter uppgick till 3,3 (1,5) Mkr. PERSONALUTVECKLING Antalet anställda 31 mars 2003 var 263 (288) personer. INVESTERINGAR Första kvartalets investeringar uppgick till 0,2 (0,7) Mkr och utgjordes av anskaffning av dator- och kontorsutrustning Av kvartalets utgifter för produktutveckling har 5,1 (2,6) Mkr aktiverats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nr 15. FINANSIELL STÄLLNING Likvida medel uppgick per 31 mars till 46,1 (66,5) Mkr, inklusive befintlig checkkredit på 34,9 (35,2) Mkr. Soliditeten uppgick per 31 mars till 35,9 (48,6) procent. Vid årets ingång var soliditeten 36,0 procent. AKTIEÄGARINFORMATION Antalet aktieägare vid periodens slut var 6 618 (7 163). Av det totala aktiekapitalet ägde svenska och utländska institutioner 42 (45) procent, bolagets grundare 29 (29) procent och övriga, inklusive personal, 29 (26) procent. Vid periodens slut ägde svenska aktieägare 83 (82) procent och utländska aktieägare 17 (18) procent av det totala aktiekapitalet. MODERBOLAGET Moderbolagets nettoomsättning för året, inklusive koncerninterna poster, uppgick till 24,2 (20,8) Mkr. Resultat efter finansiella poster var -3,2 (-1,6) Mkr. Investeringar i moderbolaget har gjorts med 0 (0,1) Mkr. Vid periodens utgång uppgick likviditeten till 14,3 (26,5) Mkr, inklusive befintlig checkkredit på 27,0 (22,5) Mkr. Det egna kapitalet var 66,0 (99,9) Mkr, vilket ger en soliditet om 73,7 (84,9) procent. REDOVISNINGSPRINCIPER I enlighet med FAR´s Vägledning - om årsredovisning i aktiebolag har aktiverade utgifter för produktutveckling redovisats som en intäktspost i resultaträkningen. Denna post ingår dock inte i den redovisade nettoomsättningen och påverkar därmed inte omsättningsrelaterade nyckeltal. Från och med denna kvartalsrapport lämnas rapportering för geografiska segment i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR25 - Rapportering för segment. I rapporteringen för segmenten ingår intäkter, kostnader, tillgångar och skulder som är direkt hänförbara till den löpande verksamheten inom segmenten. Vidare ingår centrala intäkter och kostnader som är hänförliga till försäljning till externa kunder och som på ett rimligt och tillförlitligt sätt kan fördelas till segmenten. FRAMTID Försäljningen under inledningen av året har gått bättre än planerat. Detta beror till stor del på en ökad internationell försäljning av INVOICES. Marknaden har dock inte förbättrats utan är fortfarande svag, med långa säljcykler och återhållsamhet med investeringar. I brist på positiva tecken från marknaden kvarstår osäkerheten inför framtiden, men en bra start på året har ökat förutsättningarna för att nå ett positivt resultat för helåret. KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN · Delårsrapport för perioden januari - juni presenteras 7 augusti 2003 · Delårsrapport för perioden januari - september presenteras 23 oktober 2003 Denna kvartalsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. För ytterligare information kontakta VD Jan Andersson på 042-490 21 00, mobil 0708-37 66 00 eller informationschef Olof Engvall på 0708 - 37 66 70. Besök dessutom gärna www.readsoft.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT00920/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT00920/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Dokument & länkar