ReadSofts delårsrapport juli - september 2002

Report this content

ReadSofts delårsrapport juli - september 2002 · Omsättningen för årets första nio månader uppgick till 196,9 (204,7) Mkr · Resultatet efter finansnetto för årets första nio månader blev -39,1 (-72,1) Mkr · Omsättningen för tredje kvartalet blev 59,3 (59,8) Mkr · Resultatet efter finansnetto för tredje kvartalet blev -21,9 (- 33,1) Mkr · Likvida medel uppgick till 35,6 (47,5) Mkr, inklusive outnyttjad checkkredit · Ett besparingsprogram beslutades med syfte att minska kostnaderna med 28-36 Mkr på årsbasis · ReadSoft sålde system till bl a Ebel Cosmetics, Judicial Systems och DFDS Transport · ReadSoft tecknade partneravtal med IBS VIKTIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET 2002 Årets hittills största order togs under perioden av ReadSofts chilenska dotterbolag. Kunden är den latinamerikanska kosmetikaleverantören Ebel Cosmetics som ska använda FORMS för att automatisera arbetsflödet kring stora mängder beställningsformulär i elva länder. Projektet löper över en tvåårsperiod och är värt ca 15 Mkr för ReadSoft. Under perioden gjordes ett antal viktiga FORMS-affärer. En rad av dessa har gjorts i samverkan med partners såsom amerikanska Judicial Systems Inc som installerar FORMS inom det amerikanska rättsväsendet. Ett antal installationer har redan genomförts i amerikanska domstolar. ReadSoft tecknade det tredje samarbetsavtalet med en större, svensk leverantör av affärssystem, IBS. IBS återfinns nu bland de partners som integrerar INVOICES med sina egna erbjudanden. IBS kommer att sälja INVOICES som en kompletterande del av sin helhetslösning IBS Attest. Den danska transportkoncernen DFDS Transport har efter flera års användning av FORMS nu tagit steget vidare och investerat i INVOICES för att läsa, tolka och verifiera ett stort antal fakturor inom DFDS Transport. Ordern är värd ca 4 Mkr. Under perioden beslutades om ett omfattande besparingsprogram. Neddragningarna berör totalt 45-50 tjänster, varav drygt 20 i Sverige. Sänkta personalkostnader och andra besparingar förväntas ge 7-9 Mkr i minskade kostnader per kvartal från och med början av nästa år. Kostnaden för att genomföra besparingsprogrammet beräknas uppgå till 4-6 Mkr och kommer att belasta fjärde kvartalet i år. OMSÄTTNING OCH RESULTAT TREDJE KVARTALET 2002 Tredje kvartalets omsättning uppgick till 59,3 (59,8) Mkr. Resultatet efter finansnetto för kvartalet blev -21,9 (-33,1) Mkr, vilket innebär en vinstmarginal på -36,9 (-55,4) procent. Kvartalets resultat har påverkats av valutakursdifferenser med -2,5 (1,2) Mkr. Bolagets försäljning på den skandinaviska marknaden var 20,5 (16,8) Mkr, vilket motsvarar en ökning med 22 procent jämfört med tredje kvartalet 2001. På de övriga europeiska marknaderna uppgick försäljningen till 28,5 (28,3) Mkr och i USA och övriga världen 10,3 (14,7) Mkr. Licensintäkterna, som utgör avgifter för rätten att använda vår programvara, uppgick under tredje kvartalet till 19,0 (20,3) Mkr, vilket utgör 32 (34) procent av de totala intäkterna. Av kvartalets licensintäkter svarade FORMS för 56 (63) procent och INVOICES för 44 (37) procent. Serviceintäkterna är årligen återkommande intäkter från serviceavtal och uppgick till 16,4 (14,6) Mkr för kvartalet. Till detta kommer intäkter för utbildning och kundspecifik utveckling om 10,2 (10,8) Mkr. Försäljningen av hårdvara (huvudsakligen scannrar) uppgick under kvartalet till 11,9 (8,4) Mkr. Övriga intäkter uppgick till 1,8 (5,7) Mkr. OMSÄTTNING OCH RESULTAT JANUARI - SEPTEMBER 2002 Omsättningen för årets tre första kvartal var 196,9 (204,7) Mkr och resultatet efter finansnetto -39,1 (-72,1) Mkr, vilket innebär en vinstmarginal på -19,9 (-35,2) procent. Resultat för perioden har påverkats av valutakursdifferenser med -5,0 (2,0) Mkr. Försäljningen på den skandinaviska marknaden var 60,1 (51,8) Mkr, vilket motsvarar en ökning med 16 procent jämfört med motsvarande period 2001. På de övriga europeiska marknaderna uppgick försäljningen till 95,0 (103,1) Mkr och i USA och övriga världen 41,8 (49,8) Mkr. Licensintäkterna under de nio första månaderna uppgick till 74,8 (87,0) Mkr, vilket utgör 38 (42) procent av de totala intäkterna. Av dessa licensintäkter svarade FORMS för 62 (73) procent och INVOICES för 38 (27) procent. Serviceintäkterna för perioden uppgick till 51,3 (44,6) Mkr. Intäkterna för utbildning och kundspecifik utveckling var 33,0 (28,0) Mkr. Försäljningen av hårdvara (huvudsakligen scannrar) uppgick till 30,7 (31,2) Mkr. Övriga intäkter var 7,1 (13,1) Mkr. PERSONALUTVECKLING Antalet anställda 30 september 2002 uppgick till 294 (348) personer. INVESTERINGAR Investeringar för årets tre första kvartal uppgick till 2,7 (11,4) Mkr och utgjordes av anskaffning av dator-, kontors- och mässutrustning. Investeringarna under tredje kvartalet uppgick till 1,2 (2,8) Mkr. Av de första tre kvartalens produktutvecklingskostnader har 8,2 (0) Mkr aktiverats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nr 15. Under tredje kvartalet uppgick aktiveringen till 2,7 (0) Mkr. FINANSIELL STÄLLNING Likvida medel uppgick per 30 september till 35,6 (47,5) Mkr, inklusive befintlig checkkredit på 35,2 (36,0) Mkr. Soliditeten uppgick per 30 september till 38,8 (49,3) procent. Vid årets ingång var soliditeten 47,3 procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten har förbättrats och blev -20,7 (-68,8) Mkr. AKTIEÄGARINFORMATION Antalet aktieägare vid periodens slut var 6 890 (7 168). Av det totala aktiekapitalet ägde svenska och utländska institutioner 46 (47) procent, bolagets grundare 29 (30) procent och övriga, inklusive personal, 25 (23) procent. Vid periodens slut ägde svenska aktieägare 83 (81) procent och utländska aktieägare 17 (19) procent av det totala aktiekapitalet. MODERBOLAGET Moderbolagets nettoomsättning för perioden januari-september, inklusive koncerninterna poster, uppgick till 61,6 (66,7) Mkr. Resultat efter finansiella poster var -22,4 (-34,4) Mkr. Investeringar i moderbolaget har gjorts med 0,2 (6,4) Mkr. Vid periodens utgång uppgick likviditeten till 20,6 (24,3) Mkr, inklusive befintlig checkkredit på 30,0 (30,0) Mkr. Det egna kapitalet var 81,7 (130,6) Mkr, vilket ger en soliditet om 71,3 (82,1) procent. FRAMTID Mot bakgrund av utvecklingen under årets tre första kvartal så kommer försäljningen för helåret att bli svagare än planerat. Kostnaderna för året blir lägre än planerat på grund av genomförda besparingsprogram. Bolagets resultat kommer sannolikt att förbättras något fram till årsskiftet. Kassaflödet beräknas bli positivt under första kvartalet 2003. Målsättningen för nästa år är att generera vinst. Intresset för bolagets produkter är bra, men försäljningscyklerna är långa och det går inte att skönja en tydlig förbättring i marknaden. Bolaget har nu anpassats till det rådande marknadsklimatet och bör kunna utvecklas gynnsamt under det kommande året. KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLE · Bokslutskommuniké för 2002 presenteras den 13 februari 2003 · Ordinarie bolagsstämma arrangeras den 24 april 2003 då även kvartalsrapport för första kvartalet 2003 presenteras För ytterligare information kontakta VD Jan Andersson på 042-490 21 00, mobil 0708-37 66 00 eller informationschef Olof Engvall på 0708 - 37 66 70. Besök dessutom gärna www.readsoft.com. Koncernens resultat i sammandrag Belopp i Mkr, där ej annat anges Rullan Juli- Juli- Jan- Jan- de 12 Helår sep sep sep sep mån 2001 2002 2001 2002 2001 0110- 0209 *) Nettoomsättning 59,3 59,8 196,9 204,7 288,0 295,8 Kostnad sålda varor och - -11,1 -35,7 -37,1 -52,6 -54,1 tjänster 12,3 Övriga externa kostnader - -27,6 -67,4 -84,2 -86,0 - 24,4 114,8 Personalkostnader - -51,9 - -150,6 -174,0 - 42,2 126,9 208,6 Avskrivningar på -2,1 -2,3 -6,0 -5,8 -8,7 -8,5 anläggningstillgångar Rörelseresultat - -33,1 -39,1 -73,0 -33,3 -90,2 21,7 Finansiella intäkter och kostnader Finansnetto -0,2 0 0 0,9 0 0,9 Resultat efter finansiella - -33,1 -39,1 -72,1 -33,3 -89,3 poster 21,9 Skatt 0,2 0 -0,1 -0,8 5,9 5,2 Resultat efter skatt - -33,1 -39,2 -72,9 -27,4 -84,1 21,7 *) Resultaträkning för rullande 12 månader är justerad för engångskostnader under 2001. Koncernens balansräkning i sammandrag Belopp i Mkr, där ej annat 2002-09- 2001-09- 2001-12- anges 30 30 31 Tillgångar Anläggningstillgångar 24,7 20,2 19,9 Omsättningstillgångar 135,3 175,1 195,5 Summa tillgångar 160,0 195,3 215,4 Eget kapital och skulder Eget Kapital 62,0 95,5 101,9 Avsättningar för skatter - 0,7 - Långfristiga skulder 1,7 0,8 0,8 Kortfristiga skulder 96,3 98,3 112,7 Summa eget kapital och 160,0 195,3 215,4 skulder Förändring av eget kapital Belopp i Mkr, där ej annat 2002-09- 2001-09- 2001-12- anges 30 30 31 Ingående balans 101,9 168,3 168,3 Nyemission - - 18,2 Optionsprogram - - 0,4 Omräkningsdifferens -0,7 0,1 -0,9 Periodens resultat -39,2 -72,9 -84,1 Eget kapital vid periodens 62,0 95,5 101,9 slut Kassaflödesanalys i sammandrag Belopp i Mkr, där ej annat anges 2002-09- 2001-09- 2001-12- 30 30 31 Kassaflöde före förändringar av -42,1 -67,0 -85,5 rörelsekapital Förändringar av rörelsekapital 21,4 -1,8 14,8 Kassaflöde från den löpande -20,7 -68,8 -70,7 verksamheten Kassaflöde från -2,5 -11,5 -14,0 investeringsverksamheten Kassaflöde från 0 0 16,5 finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel -23,2 -80,3 -68,2 Nyckeltal för koncernen Belopp i Mkr, där ej annat anges 2002-09- 2001-09- 2001-12- 30 30 31 Nettoomsättning 196,9 204,7 295,8 Omsättningstillväxt % -3,8 13,9 1,4 Rörelseresultat -39,1 -73,0 -90,2 Resultat efter finansiella poster -39,1 -72,1 -89,3 Rörelsemarginal % -19,9 -35,7 -30,5 Vinstmarginal % -19,9 -35,2 -30,2 Soliditet % 38,8 49,3 47,3 Sysselsatt kapital 62,9 96,3 102,7 Nettoskuldsättningsgrad, ggr. 0,01 -0,11 -0,22 Netto räntebärande skulder 0,4 -10,7 -22,8 Antal anställda vid periodens slut 294 348 285 Antal aktier vid periodens slut 30467 29063 30467 (tusental) Eget Kapital per aktie (kr) 2,03 3,29 3,34 Resultat efter finansnetto per -1,28 -2,48 -2,93 aktie, (kr) Resultat efter skatt per aktie, -1,29 -2,51 -2,76 (kr) Börskurs vid periodens slut (kr) 5 11 16 Om ReadSoft ReadSofts verksamhet bygger på e-capture-konceptet, som omfattar läsning, tolkning, validering och överföring av all sorts information från e-brev, webb, fax och papper, med ett minimum av manuell hantering. Efter starten 1991 har ReadSoft, som var först med lösningar för ostrukturerad information på fakturor och för behandling av dokument i färg, utvecklats till världsledande, med dotterbolag i 12 länder och partners i ytterligare 70. Vi är stolta över branschens största, mest innovativa utvecklingsavdelning och en supportorganisation av samma kaliber. För mer information besök www.readsoft.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/25/20021025BIT00830/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/25/20021025BIT00830/wkr0002.pdf

Dokument & länkar