Bokslutskommuniké 2000

Bokslutskommuniké 2000 - REALIAS BÄSTA RESULTAT NÅGONSIN · Resultat före skatt uppgår till 155 Mkr (142), en ökning med 9 procent · Kassaflödet uppgår till 140 Mkr (105), en ökning med 33 procent · Hyresintäkterna ökade till 709 Mkr (662),en ökning med 7 procent · Redovisat eget kapital per aktie uppgår till 112,77 kr. Extern värdering visar ett övervärde i fastighets- beståndet på 401 Mkr jämfört med bokfört värde, vilket motsvarar 37,84 kr per aktie före skatt · Mot bakgrund av den goda utvecklingen av resultat och kassaflöde samt övervärdet på fastigheterna föreslår styrelsen att utdelningen höjs till 4,50 kronor per aktie, en ökning med 29 procent Realia AB är ett fastighetsbolag som sedan 12 år är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. Vårt fastighetsbestånd är idag ca 1,1 miljon kvadratmeter. Drygt hälften är kommersiella lokaler. Realias affärsidé är att förvärva, förvalta, utveckla och avyttra fastigheter inom regioner med tillväxtpotential och på långsiktigt stabila orter. För ytterligare information kontakta Sven-Ane Friberg, VD, tel 08-441 12 01 eller Erik Turai, ekonomichef, tel 08-441 12 05 Omsättning och resultat Koncernens totala hyresintäkter uppgick till 709 Mkr (662) och resultatet efter finansiella intäkter och kostnader till 155 Mkr (142). I resultatet ingår vinst vid försäljningar av fastigheter med 118 Mkr (58) samt nedskrivningar av fastigheter med 59 Mkr (0). Skattekostnaden uppgår till 4 Mkr (9). Hyresintäkterna ökade med 7,2 procent från 661,6 Mkr till 709,4 Mkr. Den viktigaste förklaringen är att det genomsnittliga fastighetsinnehavet under 2000 var större än 1999. Utvecklingen av hyresnivån för kommersiella lokaler har varit positiv vid omförhandling av hyreskontrakt i Stockholms- och Öresundsregionen. I övriga landet har omförhandlade kommersiella hyreskontrakt inneburit såväl höjningar som sänkningar beroende på när det ursprungliga kontraktet tecknades. På de flesta orter har bostadshyrorna legat stilla. Vakansnivån, mätt över hela året, ökade till 9,4 procent (8,3). Vakanserna har påverkats negativt av att de fastigheter som avyttrats till bostadsrätts-föreningar i princip varit fullt uthyrda. I Norrköping har vakanserna varit högre än föregående år men en förbättring har märkts mot slutet av 2000. Öresundregionen har fått minskade vakanser och i den norra regionen ökade vakanserna till följd av de avyttringar och förvärv som gjordes i slutet av 1999. Bostadsuthyrningen i Gävle har dock förbättrats markant. De direkta fastighetskostnaderna uppgick till 334,3 Mkr (320,7), en ökning med 4,2 procent. Värme-, el- och vattenkostnaderna har, mätt per kvadratmeter, sänkts jämfört med föregående år. Även om 2000 var ett varmare år än normalt skiljde det sig inte nämnvärt från 1999. Avtalet om elleveranser har omförhandlats med sänkta priser som följd. Riktade insatser för att sänka vattenförbrukningen har givit goda resultat. Övriga driftkostnader liksom underhålls-kostnaderna och kostnaderna för fastighetsskatt och tomträttsavgälder har i stort sett varit oförändrade räknat per kvadratmeter. Ökade hyresintäkter med 7,2 procent och ökade direkta fastighetskostnader med 4,2 procent har inneburit att driftnettot förbättrats med 10,0 procent eller från 340,9 Mkr till 375,1 Mkr. Därmed har direktavkastningen stigit med två tiondels procentenhet till 7,8 procent och överskottsgraden till 52,9 procent (51,5). Avskrivningarna uppgick till 50,4 Mkr (49,7). Fastigheterna avskrivs med 1 procent per år med undantag för specifika hyresgästanpassningar som avskrivs under hyreskontraktets längd vilket normalt innebär tre till fem år. Centrala administrationskostnader innefattar kostnader för bolagsstämma, styrelse, VD och centrala funktioner för marknadsföring, finansiering och ekonomi. Den centrala administrationen utgjordes av 13 anställda och kostnaderna uppgick till 27,1 Mkr (35,8). Minskningen är främst hänförlig till att de kostnader som nya fastighets- och ekonomisystem medförde under 1999 var av engångskaraktär samt att omfattningen av köp och försäljningar var lägre 2000. Fastigheter avyttrades för en total köpeskilling om 355 Mkr (848). Efter försäljningsomkostnader på 5,4 Mkr (3,6) uppgick reavinsten till 117,9 Mkr (58,0). Övriga intäkter, 1,8 Mkr (0), utgörs av åter-betalade medel från SPP. Räntebidragen har trappats ned planenligt och uppgick till 8,1 Mkr (19,1). Under året avyttrades även en ränteswap med en reavinst på 15,2 Mkr. Räntekostnaderna har ökat som en följd av en större genomsnittlig låneportfölj men även högre räntenivåer. Skattekostnaden uppgår till 4,2 Mkr (8,7) varav 2,7 Mkr (11,4) utgör betald skatt och återstoden förändring i uppskjuten skatt. Redovisningsrådets rekommendation nr 9 avseende inkomstskatter som träder i kraft 2001 tillämpas inte under 2000. Kvarvarande underskottsavdrag efter taxeringen 2001 beräknas vid en försiktig värdering uppgå till åtminstone 54 Mkr (37). Delar av underskotten är belastade med så kallade koncernspärrar vilket innebär att de för närvarande inte fritt kan utnyttjas inom koncernen. Fastigheterna avskrivs vid taxeringen med vad skattelagstiftningen maximalt tillåter vilket normalt innebär mellan 2 och 4 procent. Den skillnad som uppstår mellan bokförda värden och skattemässiga restvärden uppgår per årsskiftet till 230 Mkr (255). Räntan på de konvertibla vinstandelsbevisen motsvarar aktieutdelningen och beräknas på det antal B-aktier som de konvertibla vinstandels-bevisen kan omvandlas till. Med den föreslagna utdelningen på 4,50 kr per aktie innebär det en kostnad under 2000 på 10,0 Mkr och en utbetalning under 2001 på 12,0 Mkr. Förvärv och avyttringar Under året förvärvades fastigheter för en köpeskilling om 315 Mkr (1 777). I Tumba utanför Stockholm förvärvades Alfa Lavals anläggningar om 78 000 kvm kommersiella lokaler för 270 Mkr. I Sundsvall förvärvades två centralt belägna fastigheter för 45 Mkr med en uthyrningsbar yta på 6 700 kvm jämnt fördelad mellan bostäder och kommersiella lokaler. 20 fastigheter med en uthyrningsbar yta på 55 000 kvm har avyttrats under året för ett totalt försäljningspris om 355 Mkr (848). Försäljningarna har medfört en reavinst på 118 Mkr (58). På den starka bostadsrättsmarknaden i Stockholmsområdet har tolv fastigheter avyttrats till bostadsrättsföreningar. Totalt innebar dessa försäljningar reavinster på 102 Mkr. Försäljningspriserna motsvarade i genomsnitt en direktavkastning på 4,5 procent. Realia lämnade under året två mindre orter, Mariestad och Finspång. Avyttringen av fastigheterna, som förvärvades i maj 1999, medförde reavinster på 10 Mkr vilket innebär en värdeökning med 17 procent under innehavstiden. I december tecknades kontrakt avseende Realias fastigheter i Strängnäs. Denna försäljning ger en reavinst på 9 Mkr som resultatförs 2001 och innebär att fastigheterna, som också förvärvades i maj 1999, har ökat med 20 procent i värde. Övriga investeringar Investeringar i form av ny-, till- och ombyggnader samt hyresgästanpassningar av befintliga fastigheter har uppgått till 145 Mkr (45). De två största investeringarna är den pågående nybyggnationen om 4 750 kvm på fastigheten Hunnerup 1 i Lund, 59 Mkr, och tillbyggnaden av 60 lägenheter på fastigheten Tomteboda 1 i Solna, 30 Mkr. Den nya byggnaden i Lund beräknas färdigställas under våren 2001 och är fullt uthyrd. Övriga investeringar består framför allt av hyresgästanpassningar i samband med nytecknade eller omförhandlade lokalhyreskontrakt. De sammantaget största hyresgästanpassningarna görs inom S:t Larsområdet i Lund där 21 Mkr investerats under året. Fastighetsvärden En extern värdering har genomförts av samtliga fastigheter utom två som har värderats internt. De internt värderade fastigheterna utgörs av den kvarvarande fastigheten i Holland samt en rentingfastighet vilka tillsammans bedömts ha ett värde på 63 Mkr. Fastigheter vars värde under- stiger det bokförda värdet har skrivits ned om nedgången bedömts vara bestående. Den totala nedskrivningen uppgår till 59 Mkr. Fastigheternas värde enligt den genomförda värderingen uppgår till 5 447 Mkr och överstiger därmed det bokförda värdet, efter nedskrivningarna, med 401 Mkr, vilket motsvarar 37,84 kr per aktie före skatt. Redovisat eget kapital per aktie uppgår till 112,77 kr. Likviditet och finansiering Likvida medel uppgår till 150 Mkr (114) inklusive outnyttjad checkkredit om 50 Mkr (40). Av de likvida medlen är 18 Mkr (18) pantförskrivna. Förvärvet från Alfa Laval genomfördes delvis genom en apportemission vilken ökade det egna kapitalet med 36 Mkr. Utdelningen för 1999 uppgick till 26 Mkr och minskade således det egna kapitalet med samma belopp. Fastighetslånen har ökat med 35 Mkr från 3 773 Mkr till 3 808 Mkr. Den genomsnittliga räntan uppgick vid årsskiftet till 5,7 procent (5,5) och den genomsnittliga räntebindningstiden var 2,2 år (3,5). Amorteringar och egenfinansierade investeringar har inneburit att belåningsgraden har sjunkit till 75,5 procent (76,5). Soliditeten har stärkts och uppgår vid årsskiftet till 22,9 procent (20,4). Verksamhet och organisation Realias affärsidé är att förvärva, förvalta, utveckla och avyttra fastigheter inom regioner med tillväxtpotential och på långsiktigt stabila orter. Den uthyrningsbara ytan uppgår till 1 095 000 kvm (föregående år: 1 066 000) och består till 50,5 procent (45) av kommersiella lokaler och till 49,5 procent (55) av bostäder. De huvudsakliga verksamhetsorterna är Storstockholm, Lund/Malmö, Norrköping, Gävle, Sundsvall och Karlstad. Fastigheterna förvaltas av egen personal. Huvudkontoret, med VD och centrala funktioner för marknad, finans, ekonomi och personal, finns i Stockholm. Antalet anställda uppgick vid årsskiftet till 78 personer (82), varav 32 kvinnor (28). Förslag till utdelning Styrelsens förslag till utdelning är 4,50 kr per aktie (3,50) och till avstämningsdag för utdelning föreslås den 2 april 2001. Styrelsen kommer även att lägga ett förslag till bolagsstämman om bemyndigande att återköpa egna aktier. Framtida utveckling Arbetet med en koncentration av fastighets-beståndet har påbörjats och resulterar i att vi lämnar eller kommer att lämna ett antal för oss udda orter. Dessutom är bostadshyresgästernas intresse av att förvärva våra fastigheter inom de centrala delarna av Storstockholm oförändrat mycket stort, vilket också kan resultera i ytterligare försäljningar under år 2001. Utöver ovanstående är ambitionen för år 2001 en fokusering dels på vakansnivåns storlek, där vi förväntar oss positivt resultat, d v s en minskning av vakanserna med hänsyn till de resurser som prioriteras för uthyrningsverksamheten, dels på möjligheterna att gå vidare med förädlingspotentialen i våra byggrätter. Stockholm den 14 februari 2001 REALIA AB Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/14/20010214BIT00720/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/14/20010214BIT00720/bit0002.pdf

Om oss

Realias affärsidé är att äga och förvalta fastigheter. Företaget är främst inriktat på bostäder som geografiskt är belägna från Storstockholm i söder och norrut. (Källa: http://www.delphi.se )

Dokument & länkar