Delår mars 2000

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2000 * Periodens vinst före skatt uppgår till 11,7 Mkr (10,0), en ökning med 17 procent. * Hyresintäkterna uppgår till 177,0 Mkr (141,6), en ökning med 25 procent. * Driftnettot uppgår till 80,7 Mkr (67,0), vilket är en ökning med 20 procent. * Fortsatta satsningar sker i Stockholm, Lund och Landskrona. * Årets resultat efter finansiella poster men före skatt beräknas överstiga föregående års resultat. För ytterligare information kontakta Sven-Ane Friberg, VD, tel 08-441 12 01 eller Erik Turai, ekonomichef, tel 08-441 12 05 Resultat Periodens vinst före skatt uppgår till 11,7 Mkr (föregående år: 10,0). Skattekostnaden uppgår till 0,8 Mkr (0,2) och består av förändring av uppskjuten skatt. Ingen aktuell skatt beräknas uppkomma under året som en följd av de omstruktureringar som sker i syfte att minska antalet bolag i koncernen. Hyresintäkterna ökade till 177,0 Mkr (141,6) och driftnettot till 80,7 Mkr (67,0). Driftnettot har påverkats av att vissa bostadshyresförhandlingar i Stockholms-området ännu inte är färdiga, vilket bedöms medföra retroaktiva hyresintäkter senare under året. Som vanligt medför de säsongsbundna svängningarna i framför allt värmeförbrukningen att det första kvartalet på året är det resultatmässigt sämsta. De centrala administrationskostnaderna har ökat beroende på bolagets tillväxt och höga transaktionstakt men beräknas för helåret bli lägre än föregående år. Fastighets-försäljningen avser slutlig avräkning på de affärer som genomfördes i december 1999. Finansnettot försämrades på grund av en ökad låneskuld, minskande räntebidrag och stigande räntenivåer. Fastighetsbeståndet Fastigheterna Fliten 10 och 11 i centrala Sundsvall förvärvades med tillträde den 4 januari. Fastigheterna har en uthyrningsbar yta på 6 700 kvm som är jämnt fördelad mellan bostäder och kontor. Köpeskillingen uppgick till 45 Mkr. Tillbyggnaden av fastigheten Tomteboda 1 i Stockholm startades i mars. Projektet omfattar 60 nya lägenheter med en total yta på drygt 2 000 kvm som byggs ovanpå befintliga byggnader. I samband med tillbyggnaden förses fastigheterna med hissar och platta tak ersätts av brutna. Lägenheterna beräknas kunna hyras ut från och med augusti 2000. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT00600/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT00600/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Realias affärsidé är att äga och förvalta fastigheter. Företaget är främst inriktat på bostäder som geografiskt är belägna från Storstockholm i söder och norrut. (Källa: http://www.delphi.se )

Dokument & länkar