Delårsrapport 1 januari - 30 september 2001

REALIA DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2001 · Resultatet efter skatt och före ränta på konvertibla vinstandelsbevis uppgick för delårsperioden till 79,7 Mkr (114,4) · Hyresintäkterna ökade för delårsperioden med 3,1 procent till 542,2 Mkr (526,0) · Avyttringen av 11 (13) fastigheter under delårsperioden medförde realisationsvinster om 61,5 Mkr (76,4) · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för delårsperioden till 94,0 Mkr (123,4) · Under rapportperioden förvärvades tre bostadsfastigheter i Karlstad och ett markområde i Tumba för sammanlagt 23,7 Mkr · Årets resultat, inklusive resultat av bedömda fastighetsförsäljningar, efter skatt och före ränta på konvertibla vinstandelsbevis bedöms bli i nivå med föregående års resultat som var 112,3 Mkr I enlighet med intentionerna i Stockholmsbörsens nya anvisningar för delårsrapporter är denna rapport koncentrerad på det senaste kvartalets, "rapportperiodens", händelser och jämförelser sker med samma period föregående år. Det inledande stycket redovisar i sammandrag årets första nio månader, "delårsperioden". För ytterligare information om tidigare kvartal hänvisas till föregående delårsrapporter. DELÅRSPERIODEN Hyresintäkterna för årets första nio månader ökade med 3,1 procent från 526,0 Mkr till 542,2 Mkr. Driftöverskottet uppgick till 265,5 Mkr (282,1). Under delårsperioden avyttrades 11 (13) fastigheter med en realisationsvinst om 61,5 Mkr (76,4). Resultatet efter skatt och före ränta på konvertibla vinstandelsbevis uppgick till 79,7 Mkr (114,4). Minskningen beror främst på lägre realisationsvinster och att avyttringen av en ränteswap innebar en realisationsvinst föregående år. För ett jämförbart fastighetsbestånd ökade hyresvärdet med 1,2 procent och vakanserna minskade från 9,7 till 9,1 procent medan de direkta fastighetskostnaderna ökade med 11,4 procent till följd av högre värmekostnader och kostnader för hyresgästanpassningar. HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång. RAPPORTPERIODEN Marknad Vakansutvecklingen på bostadsmarknaden i Stockholms ytterområden är fortsatt positiv. Bolagets kommersiella bestånd i Storstockholm påverkades hittills inte av nedgången i konjunkturen. Utvecklingen av de kommersiella lokalerna inom i-parken i Lund fortlöper och intresset för området är alltjämt stabilt, liksom uthyrningen. Flera av de befintliga hyresgästerna valde att expandera inom området. Karlstad har en kontinuerligt gynnsam utveckling som universitetsort och uthyrningsgraden i Realias bestånd på orten var för september 97 procent. I Sundsvall har bolaget vakanser på bostäder i förortslägen. I centrala Gävle är efterfrågan på bostäder hög och de kontorslokaler som under sommaren byggdes om till lägenheter hyrdes omgående ut. Under rapportperioden avyttrades fastigheterna i Västerås och Kil. Därigenom har Realia lämnat fyra orter hittills under året. Hyresintäkter Jämfört med samma period föregående år ökade hyresintäkterna under tredje kvartalet med 3,3 procent från 174,4 Mkr till 180,2 Mkr. Ökningen förklaras av högre hyresintäkter för jämförbart bestånd, 2,8 Mkr, och av att förändringar i beståndet, netto av förvärv och avyttringar, ökade hyresintäkterna med 3,0 Mkr. Hyresvärdet för bostäder ökade med cirka 2 procent i Karlstad och Stockholm jämfört med samma period föregående år. På övriga orter var förändringarna av bostadshyrorna små. Hyresvärdet för lokaler ökade med 1-3 procent i Stockholm och Öresund. Övriga regioner hade ett oförändrat hyresvärde. Vakansgraden räknat i hyresvärde minskade till 8,9 procent (9,4). Minskningen var mest markant i Stockholm och Norrköping. En temporär ökning av vakanserna skedde i Lund under den tid som flera hyresgästanpassningar genomfördes. Inflyttningen i de färdigställda lokalerna beräknas ha skett fullt ut vid årsskiftet. Bolagets största hyresgäst Alfa Laval med dotterbolag minskade sin andel av det totala hyresvärdet med 2,8 procent från 7 procent till 4,2 procent. Minskningen beror på att bl.a. nya hyresgäster i Alfa Lavals lokaler under rapportperioden tog över flera av kontrakten i eget namn och är positiv eftersom bolaget därigenom blir mindre beroende av en stor hyresgäst. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/08/20011108BIT00620/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/08/20011108BIT00620/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Realias affärsidé är att äga och förvalta fastigheter. Företaget är främst inriktat på bostäder som geografiskt är belägna från Storstockholm i söder och norrut. (Källa: http://www.delphi.se )

Dokument & länkar