Delårsrapport 1 januari - 30 september 2002

Report this content

REALIA DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2002 · Rörelseresultatet proforma för delårsperioden blev 243,8 Mkr (216,7). · Resultatet efter skatt uppgick till 152,3 Mkr (-10,1) motsvarande 10,08 kr per aktie (-1,04) huvudsakligen beroende på värdet av bolagets underskottsavdrag. · Synligt eget kapital per aktie uppgick till 53,40 kr. VERKSAMHET Realia AB är ett fastighetsbolag med koncentration till Storstockholm, Lund, Norrköping, Karlstad, Gävle och Sundsvall. Fastighetsbeståndet uppgår till cirka 1,1 miljon kvadratmeter och utgörs till 55 procent av kommersiella lokaler och till 45 procent av bostäder. Bolaget är noterat på NGM (Nordic Growth Market) och har 95 anställda. KONCERNEN - PROFORMA RESULTATRÄKNING JANUARI - SEPTEMBER 2002 Från och med den 19 juni 2002 är Realia Fastighets AB (tidigare Realia AB) ett dotterbolag till Realia AB (tidigare Columna Fastigheter AB). För att ge en bild av de sammanslagna bolagen redovisas nedan verksamheten som om sammanslagningen hade skett från årets början med jämförelsesiffror för föregående år. Realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar, nedskrivningar och andra jämförelsestörande poster har tagits bort för att öka jämförbarheten mellan åren. Hyresintäkter Jämfört med samma period föregående år ökade hyresintäkterna under årets första nio månader med 2,7 procent från 598,8 Mkr till 615,0 Mkr. Ökningen förklaras av högre hyresintäkter för jämförbart bestånd, 24,7 Mkr, och av förändringar i beståndet som minskade hyresintäkterna med 8,5 Mkr. Hyresvärdet ökade med 0,9 procent för det jämförbara beståndet. Vakansgraden räknat i hyresvärde minskade till 8,1 procent (10,0). Kostnaden för vakanser minskade därmed med 12,5 Mkr varav 11,1 Mkr avser ett jämförbart bestånd. Driftöverskott De direkta fastighetskostnaderna minskade med 3,2 Mkr till 292,6 Mkr (295,8). För jämförbart fastighetsbestånd ökade kostnaderna med 4,8 Mkr vilket förklaras av högre el- och administrationskostnader, lägre värme- och vattenkostnader samt en engångspost som påverkade de direkta fastighetskostnaderna positivt föregående år. För jämförbart fastighetsbestånd ökade driftöverskottet med 19,9 Mkr. Effekter av att fastigheter förvärvades och avyttrades försämrade driftöverskottet med 0,5 Mkr jämfört med samma period föregående år, vilket medförde att driftöverskottet totalt sett ökade med 19,4 Mkr till 322,4 Mkr (303,0). Rörelseresultat Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster ökade till 243,8 Mkr (216,7). De centrala administrationskostnaderna minskade till 35,1 Mkr (44,6), huvudsakligen till följd av minskade kostnader i Realia AB (f d Columna Fastigheter AB) och samordningsvinster vid sammanslagningen av verksamheterna. Resultatet för kvartal 3 före jämförelsestörande poster enligt proformaredovisningen ökar till 33,8 Mkr (23,7). Resultat före jämförelsestörande poster Resultatet före jämförelsestörande poster uppgick till 62,3 Mkr (36,6). Räntekostnaderna sjönk till 187,7 Mkr (200,3) till följd av en minskad genomsnittlig låneskuld. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/26/20021126BIT00620/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/26/20021126BIT00620/wkr0003.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar