Tvångsinlösenprocess inledd

Tvångsinlösenprocess inledd Idag har följande kungörelse som också publicerats i dagens exemplar av Svenska Dagbladet samt Post- och Inrikes Tidningar kommit kvarvarande minoritetsaktieägare i Realia ABs dotterbolag Realia Fastighets AB som avnoterades från Stockholmsbörsens O-lista den 26 augusti 2002 tillhanda: KUNGÖRELSE Realia AB (publ) (med tidigare firma Columna Fastigheter AB), nedan kallat "Realia", äger 387 684 A-aktier och 10 072 475 B-aktier i Realia Fastighets AB (publ) (med tidigare firma Realia AB), nedan kallat "RFAB". Realias aktiein nehav i RFAB utgör därmed ca 98,7 % av samtliga aktier i bolaget representerande ca 98,5 % av rösterna för samtliga aktier i bolaget. Enligt 14 kap 31 § aktiebolagslagen äger Realia rätt att av övriga aktieägare i RFAB inlösa återstående aktier. Realia har beslutat använda sig av denna rätt. Då överenskommelse om inlösen inte kunnat träffas med samtliga övriga aktieägare, har Realia, enligt 14 kap 32 § aktiebolagslagen, hos styrelsen för RFAB begärt att tvisten skall hänskjutas till skiljemän. Realia har till skiljeman utsett advokaten Karl-Erik Danielsson, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå AB, Box 5747, 114 87 Stockholm. Övriga aktieägare i RFAB anmodas härigenom att inom två veckor från denna dag hos styrelsen för Realia Fastighets AB, Box 22523, 104 22 Stockholm, skriftligen uppge sin skiljeman. Om aktieägarna inte uppger en gemensam skiljeman kommer RFABs styrelse med stöd av 14 kap 32 § aktiebolagslagen att hos Stockholms tingsrätt ansöka om förordnande av god man. Denne kommer därefter att ansöka om förordnande av skiljeman och i tvisten bevaka frånvarande aktieägares rätt. Lösenbeloppet för aktierna kommer att utbetalas till aktieägarna via VPC AB efter det att domen vunnit laga kraft, utan att aktieägarna behöver vidta några särskilda åtgärder. Stockholm den 6 september 2002 Styrelsen för Realia Fastighets AB (publ) Realia AB (publ) är ett fastighetsbolag med koncentration till Storstockholm, Lund, Norrköping, Karlstad och Gävle. Fastighetsbeståndet uppgår till cirka 1,1 miljon kvm. Drygt hälften består av kommersiella lokaler. Bolaget är noterat på NGM (Nordic Growth Market) och har 90 anställda. För ytterligare information kontakta Sven-Ane Friberg, VD i Realia AB samt Styrelseordförande i Realia Fastighets AB, tel 08-441 12 01 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/06/20020906BIT00470/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/06/20020906BIT00470/wkr0002.pdf

Om oss

Realias affärsidé är att äga och förvalta fastigheter. Företaget är främst inriktat på bostäder som geografiskt är belägna från Storstockholm i söder och norrut. (Källa: http://www.delphi.se )

Dokument & länkar