Delårsrapport Januari – september 2017

Sammanfattning av delårsrapport koncernen

Nio månader 2017-01-01 – 2017-09-30

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 137 359 (1 006 669) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -14 306 542 (-11 792 195) SEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,60 (-0,74) SEK.
 • Soliditeten uppgick per den 30 september 2017 till 57 (52) %.

Tredje kvartalet 2017-07-01 – 2017-09-30

 • Nettoomsättningen uppgick till 509 306 (123 741) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 489 707 (-3 910 712) SEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,19 (-0,25) SEK.

Definitioner

 • Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med 23 821 435 utestående aktier
  (varav 600 000 aktier är A-aktier) per den 30 september 2017.
 • Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
 • Med ”Bolaget” eller ”Recyctec” avses Recyctec Holding AB med organisationsnummer 556890-0111.
 • Belopp inom parentes ovan avser motsvarande period föregående år.

VD Niklas Ekman kommenterar

Årets tredje kvartal har nu avslutats och jag tar därför tillfället i akt att kommentera några av kvartalets mest väsentliga händelser. I juli 2017 tillträdde jag rollen som VD efter att under en tid bearbetat marknaden i rollen som marknadsdirektör. Att arbeta med Recyctecs unika metod för återvinning av glykol känns meningsfullt och jag ser fram emot att se resultat av de aktiviteter vi har initierat och de löpande diskussioner vi för med såväl potentiella som befintliga återförsäljare.

En av kvartalets viktigaste händelser var tryggandet av Bolagets finansiella situation. För att snabbt få in kapital i Bolaget beslutades på extra bolagsstämma den 22 september 2017 att godkänna styrelsens beslut om att uppta ett konvertibelt lån om högst 5 000 000 SEK genom emission av högst 20 konvertibler, envar om nominellt 250 000 SEK. Emissionen av konvertibler möjliggör att Recyctec kan fortsätta sina marknadsaktiviteter och med kraft utveckla verksamheten mot de uppsatta målen. Vi har fortsatt fullt fokus på försäljning av vår egen produkt EarthCare och anskaffning av glykol.

Försäljningen under det gångna kvartalet har varit sämre än våra förhoppningar. Merparten av glykolen som renats har kommit från offshoreindustrin i Norge och denna glykol har hög salthalt, vilket komplicerar reningsprocessen. Att få tag på bra glykol har under kvartalet varit svårt, ofta blandas glykolen med andra ämnen, vilket ställer till det i reningsprocessen. För att hantera detta har vi nu satt upp nya kravspecifikationer och gjort en strukturomläggning för att säkerställa att vi framgent erhåller glykol som vi kan rena utan komplicerade sidoprocesser. Vi ser nu en positiv trend i detta arbete med att säkerställa inleveranser av vår råvara.

Vidare tar införsäljning av vår egen produkt EarthCare längre tid än vi räknat med, vilket har påverkat resultatet negativt. Införsäljning till större distributionsnätverk är en lång process eftersom nya produkter ska kvalitetstestas. Vår glykol är det gröna alternativet på marknaden och kvaliteten är av hög klass, därför är vi förhoppningsfulla att försäljningen av EarthCare ska ta fart under de kommande månaderna. Vi har under kvartalet exempelvis omförhandlat våra avtal med ChemiClean och Ahlsell och dessa avtal innefattar både försäljning av EarthCare och mottagande av använd glykol. För att frigöra mer tid till försäljning har vi dessutom nyligen anställt en ny säljare med lång erfarenhet av industriförsäljning, vilket vi bedömer kommer att ge god avkastning. Härutöver har vi omstrukturerat säljorganisationen, vilket vi också bedömer ska ge ökad försäljning. Vi har löpande kontakt med exempelvis fastighetsbolag och VVS-operatörer, dessa har emellertid ofta inköpsrutiner och interna policys som behöver justeras innan avtal kan tecknas med nya aktörer. Som exempel på att branschen har insett vikten av miljövänlig glykolhantering kan nämnas att fastighetsbolaget Wihlborgs nu rekommenderar återvunnen glykol i sina kyl/värme-system, samt i vi nu finns med i Sunda Hus. Detta är till vår fördel i framtida inköpsprocesser.

Recyctec har potential att förändra glykolhantering inom flera industrier. Vår produkt är unik inom branschen eftersom vi är den enda aktören som kan återvinna glykol. Jag har därför förhoppningar om att våra försäljningsaktiviteter ska resultera i en branschförändring. I en tid av klimatförändringar är det viktigt att vi bidrar till ett mer hållbart samhälle. Jag är stolt över att vara en del av den resan i rollen som VD för Recyctec.

Niklas Ekman

VD, Recyctec Holding AB (publ)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Recyctec publicerar en statusuppdatering avseende Bolagets finansiella målsättningar och meddelar att Bolagets styrelse räknar med att kunna nå break-even på månadsbasis under Q4 2017. Styrelsen kvarstår vid sin långsiktiga målsättning att Bolaget under 2020 i årstakt omsätta över 100 miljoner SEK med en rörelsemarginal som överstiger 30 procent.
 • Recyctec meddelar att styrelsen beslutat, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att genomföra en konvertibelemission om cirka 5 MSEK riktat till högst tio på förhand vidtalade investerare. Två av dessa vidtalade investerare är styrelseordförande Sau Suen Tse och dennes delägda bolag Richy Ocean International Ltd.
 • Recyctec korrigerar datum för teckning och betalning av den riktade konvertibelemissionen.
 • Recyctec publicerar en kommersiell uppdatering rörande avtal och försäljning. Bolaget genomför omförhandlingar och marknadsbearbetning med syfte att säkerställa en stabil ström av inkommande använd glykol och för att generera försäljning av Bolagets egen produkt EarthCare™. Avtalen med Chemi Clean och Ahlsell har exempelvis omförhandlats.
 • Recyctec håller den 22 september 2017 extra bolagsstämma där beslut fattas om riktad konvertibelemission. Kommuniké från extra bolagsstämma finns tillgänglig på Recyctecs (www.recyctec.com) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Recyctec meddelar att styrelseledamot Göran Ahlquist avgår ur styrelsen på egen begäran. Bolaget kommer löpande att utvärdera möjligheterna att tillsätta en ny styrelseledamot.
 • Recyctec meddelar att inbetalning till fullo har skett av den riktade konvertibelemissionen som beslutades på extra bolagsstämma den 22 september 2017.
 • Recyctec reviderar tidigare finansiell målsättning med anledning av att försäljningen inte har utvecklats enligt styrelsens förväntan. Bolaget har tidigare förmedlat en målsättning om att nå positivt kassaflöde på månadsbasis under det fjärde kvartalet 2017. Styrelsen väjer nu att inte lämna någon ny tidpunkt avseende beräknad break-even. Bolaget har i samband med detta också meddelat att med nuvarande intäktsnivå beräknas kapitalbehov uppstå under december månad 2017.

Recyctec Holding AB

Bolagsstruktur

Recyctec Holding AB har genom sitt helägda dotterbolag Recyctec AB utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas. Samtliga rättigheter för den utvecklade metoden ägs av Recyctec. Under 2013 bildades (tillsammans med delägare Richy Ocean International Ltd.) Recyctec Asia Ltd., med säte i Hong Kong. Recyctec Asia Ltd. ska vara en sammanhållande länk för framtida etableringar i Sydostasien. Recyctec Holding äger 50 procent av Recyctec Asia Ltd.

Använd glykol och Recyctecs metod

Glykol är en miljöfarlig men användbar produkt som framställs ur råolja och är således, precis som råolja, en ändlig resurs. Glykol används i många olika applikationer, både i koncentrerad och i utspädd form. Exempel på applikationer är polyesterframställning, frost- och korrosionsskydd i motordrivna fordon, avisning av flygplan och kylmedium i kyl- och värmeanläggningar. I brist på andra alternativ förbränns glykol – den del som inte hamnar i avloppet – efter användning, trots att den energimängd som erhålls vid förbränning är väldigt liten. I många fall beror det på att glykolen är utblandad med vatten. Det miljömässiga förbättringsbehovet är därför stort inom området.

Med Recyctecs metod kan all glykol efter insamling, renas vid Bolagets reningsanläggning. Därefter kan glykolen säljas till kemiföretag eller som färdig produkt (Recyctecs produkt Earthcare Glycol) för återanvändning och sedan återföring till marknaden.

Såvitt styrelsen känner till finns det inga konkurrerande metoder eller tekniker som kan rena använd glykol till samma ursprungliga funktionalitet och låga kostnad som Recyctec kan uppnå. Däremot finns det verksamheter som kan materialåtervinna använd glykol. I försäljarledet finns ett antal konkurrerande aktörer som importerar, tillverkar och säljer glykolprodukter. Dessa aktörer levererar dock glykolprodukter utvunna ur råolja. Recyctecs metod möjliggör däremot ett kretslopp av kemiskt ren glykol och bidrar därmed till minskad negativ miljöpåverkan.

Recyctecs affärsidé

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt.

Affärsmodell

Recyctec ska, via dotterbolaget Recyctec AB, genom egen reningsanläggning generera intäkter såväl genom att ta emot använd glykol som att sälja tillbaka renad glykol till den svenska marknaden.

Dotterbolaget Recyctec AB innehar försäljningsrätt avseende Norden för att bedriva rening i enlighet med den reningsmetod som Recyctec äger.

I Norden kan nya anläggningar komma att byggas upp i framtiden. För marknader utanför Norden inkluderar Recyctecs affärsmodell utlicensiering av rättigheter till Bolagets metod. Överlåtelse- och utlicensieringsförfarandet skall ske i moderbolaget som äger rättigheterna till reningsmetoden.

(se bild i bifogad pdf)

Aktien

B-aktien i Recyctec noterades den 2 januari 2013 på AktieTorget. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Den 30 september 2017 uppgick antalet aktier i Bolaget till 23 821 435 stycken (varav 600 000 stycken är A-aktier). Recyctec har två aktieslag. Varje A-aktie ger 10 röster per aktie och varje B-aktie ger 1 röst per aktie. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.

Teckningsoptioner

Den 20 september 2013 ingick Recyctec ett avtal om finansiering med Global Emerging Markets (GEM). Maximalt värde av teckningsoptionerna för GEM att nyttja uppgick vid ingången av avtalet till 12,25 MSEK. Totalt innefattades från start 1 000 000 teckningsoptioner, berättigande till teckning av 1 000 000 nya B-aktier i Recyctec. Löptiden fastställdes till fem år. GEM kan påkalla inlösen av teckningsoptioner med rätt för GEM att teckna nya B-aktier till ett fast pris om 12,25 SEK per B-aktie. Per dateringen av denna rapport uppgick antalet återstående optioner för GEM att nyttja inom ramen för avtalet till 15 225 stycken.

För ytterligare information avseende avtalet och teckningsoptionerna hänvisas till pressmeddelande publicerat
2013-09-20.

Emission av konvertibler

Den 22 september 2017 beslutade extra bolagsstämma i Recyctec Holding AB att godkänna styrelsens beslut från den 31 augusti 2017 att uppta konvertibelt lån om högst 5 000 000 SEK genom emission av högst 20 konvertibler, envar om nominellt 250 000 SEK. Lånet förfaller till betalning den 31 mars 2019 i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum. Innehavaren av konvertibel får påkalla konvertering, av hela eller delar av den konvertibla fordran, till nya B-aktier i Bolaget: (i) under tiden från och med den 21 december 2017 till och med den 31 december 2017, till en konverteringskurs om 1,25 SEK per aktie; (ii) under tiden från och med den 20 juni 2018 till och med den 30 juni 2018, till en konverteringskurs om 1,50 SEK per aktie; och (iii) under tiden från och med den 20 mars 2019 till och med den 30 mars 2019, till en konverteringskurs om 3,00 SEK per aktie. Vardera aktie har ett kvotvärde om 0,05 SEK. Genom emissionen kan Bolagets registrerade aktiekapital komma att öka med högst 200 000 SEK. Konvertiblerna ska löpa med en årlig ränta om sex (6) procent. Konvertiblerna kommer inte att noteras eller vara föremål för handel vid någon marknadsplats. Emissionskursen för konvertiblerna har fastställts marknadsmässigt med beaktande av aktiens vid beslutets dåvarande börsvärde och aktiens dåvarande volatilitet.

Finansiell utveckling

Omsättningen för det tredje kvartalet 2017 uppgick till 0,5 (0,1) MSEK med ett resultat på -4,5 (-3,9) MSEK och omsättningen för årets första nio månader 2017 uppgick till 2,1 (1,0) MSEK med ett resultat på -14,3 (-11,8) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten för det tredje kvartalet 2017 uppgick till – 3,2 (-5,5) MSEK och –13,2 (-12,7) MSEK under de första nio månaderna 2017.

Produktionsanläggningen har under det tredje kvartalet fungerat väl, med tillägget att en betydande del av mottagningen av använd glykol kommit från offshoreindustrin i Norge, där denna glykol tar mer resurser att rena. Som beskrivits ovan i VD:s kommentarer så är försäljningen under kvartalet lägre än beräknat, vilket har påverkat resultatet negativt. Bolaget har haft kostnader för avgående VD och för tidigare försäljningsansvarige tom september månad, vilket också påverkat resultatet negativt.

Av den ovan beskriva konvertibelemissionen om 5 MSEK har 0,9 MSEK inbetalts efter den 30 september, och ingår således inte i kassan om 1,7 MSEK per den 30 september. Som tidigare meddelats så har styrelsen reviderat de finansiella målsättningarna, med anledning av att försäljningen inte har utvecklats enligt styrelsens förväntan. Bolaget har utifrån nuvarande bedömning ett kapitalbehov under december månad 2017. Styrelsen utvärderar löpande finansieringsmöjligheter för att finansiera bolagets fortsatta marknadsaktiviteter och expansion.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Principer för delårsrapportens upprättande

Räkenskaperna i delårsrapporten har upprättats i enlighet med samma redovisningsprinciper som i Bolagets senaste årsredovisning, det vill säga i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR 2012:1 (K3-regelverket).

Kommande finansiella rapporter
Bokslutskommuniké, 2017                 16 februari 2018
Årsstämma                                             Ännu ej fastlagd

Avlämnande av delårsrapport

Lund, den 27 oktober 2017
Recyctec Holding AB (publ)
Styrelsen

För mer information om Recyctec, vänligen kontakta:

Niklas Ekman, VD Recyctec Holding AB
Telefon: 0731-477 280
E-post: niklas.ekman@recyctec.com


Carl Knutsson, CFO Recyctec Holding AB
Telefon: 0708-557 912
E-post: carl.knutsson@recyctec.se


Denna information är sådan information som Recyctec Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2017.

Om oss

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar