Kallelse till årsstämma i Redsense Medical AB (publ)

Aktieägarna i Redsense Medical AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 5 april 2017 klockan 16.30 på Halmstad Lasarett, Sal: Ankaret, Ingång 19 A (gamla huvudentrén), Lasarettsvägen, Halmstad. Inregistrering sker från klockan 16.15. Före bolagsstämman serveras enklare förtäring och bolagets produkter visas upp.

Anmälan m m

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken senast torsdagen den 30 mars 2017.

- dels göra anmälan till bolaget om sitt deltagande senast onsdagen den 29 mars 2017 klockan 17.00.

Anmälan om deltagande till stämman kan göras på följande sätt:

via e-post till: info@redsensemedical.com;
per telefon: 035 - 10 60 30; eller
per brev till: Redsense Medical AB, Gyllenhammars väg 26, 302 92 Halmstad.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud.

Aktieägare som har sina aktier i depå hos banks notariatavdelning, fondkommissionär eller annan förvaltare, måste för att få delta i årsstämman tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear senast torsdagen den 30 mars 2017. Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare och begära att aktierna omregistreras.

Ombud m m

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakts giltighet får anges till som längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angiven postadress.

Förslag till dagordning

1) Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.

2) Upprättande och godkännande av röstlängd.

3) Val av en eller två justeringsmän, tillika rösträknare.

4) Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.

5) Godkännande av dagordning.

6) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2016.

7) Beslut om:

a) fastställande av framlagd resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisning och koncernbalansräkning;

b) dispositioner beträffande aktiebolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

9) Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter, alternativt auktoriserat revisionsbolag med huvudansvarig revisor.

10) Val av styrelse inklusive styrelseordförande samt val av revisor.

11) Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.

12) Annat ärende, som ankommer på stämman, bolagsordningen eller aktiebolagslagen.

13) Avslutande av stämman.

______________

Årsredovisning, revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt övriga handlingar enligt Aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget från och med måndagen den 15 mars 2017. Handlingarna kommer även att läggas fram på årsstämman. Kopior av handlingarna skickas utan kostnad till aktieägare som begär det hos bolaget (se kontaktuppgifter ovan) och uppger sin postadress alternativt e-postadress.

Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att på bolagsstämman begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten avser även dotterbolag, bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Upplysningar ska lämnas om det kan ska utan väsentlig skada för Bolaget.

Halmstad, Onsdag den 1 mars  2017

Styrelsen i Redsense Medical AB (publ)

För mer information: Patrik Byhmer, verkställande direktör, Redsense Medical AB, telefon 035 - 10 60 30, e-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com

Om oss

Redsense är ett blodläckagelarm som löser ett av de huvudsakliga återstående säkerhetsproblemen inom hemodialys - att upptäcka vennålsutdragning. Redsense Medical gör detta med en patenterad fiberoptisk sensor som är kopplad till en larmenhet. Redsense Medical har utvecklat sin patenterade teknologi som svar till de krav som ställts av dialyspersonal.

Prenumerera

Dokument & länkar