Kvartalsredogörelse Q3 Redsense Medical AB (publ)

Tredje kvartalet juli-september 2016
Koncernen

 • Intäkter under tredje kvartalet uppgick till 722 kSEK (968)
 • Resultat före skatt, -2 532 kSEK (-1 141).

Moderbolaget

 • Nettoomsättning under tredje kvartalet uppgick till 720 kSEK (391).
 • Resultat före skatt, -1 794 kSEK (-533).

Januari-september 2016
Koncernen

 • Intäkter under första nio månaderna 2016 uppgick till 2 157 kSEK.
 • Resultat före skatt, -5 310 kSEK.
 • Summa eget kapital uppgick till 4 589 kSEK vid periodens slut.
 • Likvida medel uppgick till 5 027 kSEK vid periodens slut.

Moderbolaget

 • Nettoomsättning under de första nio månaderna 2016 uppgick till 1 268 kSEK (1 980).
 • Resultat före skatt, -3 633 kSEK (-1 393).
 • Summa eget kapital uppgick till 43 003 kSEK vid periodens slut.
 • Likvida medel uppgick till 4 810 kSEK vid periodens slut.

Resultat och ställning
Resultat för koncernen var för årets första nio månader 2016 uppgick före skatt till -5 310 kSEK eller
-0,56 kr per aktie. Antal utestående aktie per den 30 september var 9 390 733 stycken. Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 5 027 kSEK. Bolaget har utvecklat en App för utbildning och support av klinikpersonal. Utvecklingen av Appen har kostat ca 700 000 SEK och är extraordinär kostnad som belastar resultatet.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Redsense Medical har utvecklat, efter förfrågan från sina största kunder, ett larmsystem för dialys som kan övervaka katetrar istället för nålar som blodaccess.  Produkten, kallad ”Redsense Catheter Sensor” lanseras nu för Europa och planeras att söka ”clearance” för försäljning i USA under vintern.
  Cirka 20% av dialyspatienterna i USA får sin dialys genom en kateter som placeras vid halsen och in i halsblodådrorna. Katetern kan sitta kvar i upp till ett år innan den ersätts med en fistel för nål access. Om fisteln efter en tid inte fungerar så sätts återigen en kateter in. Det är angeläget att ett blodläckage upptäcks direkt vid denna typ av blodaccess då blodmängderna är större. Larmet minskar den medicinska risken och dess konsekvenser avsevärt, inte minst vid akut dialys. Medicinska kostnader och eventuella skadestånd som en konsekvens av olyckan är andra motiv för att använda larmet.
  Den nya produkten är utvärderad i Sverige med goda resultat och är nu CE märkt. Produkten ger en klart ökad försäljningspotential och en förstärkt position på marknader där övervakning av blodläckage är viktigt. Produkten kommer att marknadsföras i samma säljkanaler som vennålslarmet.
 • Redsense Medical bryter nu in på den krävande tyska marknaden. Storsjukhuset Vivantes med en ledande dialysakut i Berlin påbörjat en studie med Redsense produkter efter ett långt och kvalificerat granskningsarbete. Vivantes ägs av staden Berlin. 
  Studien inkluderar även Redsense nya kateterprodukt och studien kommer att vara klar till mars 2017. Resultatet kommer att presenteras i en vetenskaplig artikel och eftersom Vivantes är ett prestigesjukhus även utanför Tyskland blir denna artikel en viktig del av vårt marknadsföringsarbete i Europa.
 • Bolaget har tillsammans med dialysspecialister och EDTNA/ERCA (European Dialysis Nurse Association) utvecklat en App för utbildning och support på våra produkter. Det kommer med tiden bli tusentals sjuksköterskor och hempatienter som dagligen behöver utbildning och support. Man kommer att kunna få de flesta svaren 24/7 på ett behändigt sätt. Vi ser även Appen som ett fantastiskt marknadsföringsinstrument mot klinisk personal.
 • Bolaget har en avsiktsförklaring med Spindial Spa. i Italien. Bolaget sköts av tidigare Gambro chefer. Spindial kommer bli vår agent och de representerar även Nikkiso dialysmaskiner vilket är den tillverkare som ligger längst fram i ambitionerna att sammankoppla sin maskin med vårt larm.

VD kommentar
Under kvartalet har vi fått bekräftelse från de två stora amerikanska dialyskedjorna att vi nu är ”prefererred supplier” i deras inköpssystem. Detta bekräftar att de accepterat produkten och vi öka användningen. Bättre referenser än detta kan vi inte få. Vi har börjat se en klar ökning av inköpsvolymerna och arbetar nu på att få till stånd distributionsavtal med deras respektive logistikpartners för att på så sätt underlätta säkra leveranser till deras respektive kliniker.

Vi är också stolta över att vi som enda larm uppfyller den nya standard som beslutades av den internationella standardiseringskommittén, IEC. Detta gör oss till ett självklart val att komplettera dialysmaskiner för att få en säkrare behandling. Vi har validerat ihop kopplingen med Nikkisos nya dialysmaskin och för fortlöpande diskussioner med flera dialysmaskintillverkare. Vi har också börjat samarbete med distributörer som ser ett starkt mervärde att kunna erbjuda en mer komplett säkerhetslösning till klinikerna.

Vi har också besökt en kongress under september i Valencia Spanien för europeiska sjuksköterskor och medicintekniker (EDTNA /ERCA) . Temat för kongressen i år var kvalitet och säkerhet inom dialysvård. Redsense’s monter var välbesökt och många var intresserade av att lära mer om Redsense larm system. Det fanns ett tydligt behov av ökad övervakning för varje dialyssjuksköterska har allt fler patienter att ansvara för under ett skift. Denna trend bedöms fortsätta. Tillsammans med EDTNA/ERCA lanserade Redsense en App och ett halvdagsutbildningspaket. Appen möjliggör online utbildning för användningen av Redsense blodläckagelarm. Likande utbildningar och introduktion av Appen göras i olika länder. Våra nyligen genomförda utbildningar av ett par hundra sjuksköterskor bevisar återigen Appens användbarhet. Vi ser sjuksköterskegruppen som viktiga ambassadörer och indirekta marknadsförare av Redsense produkter.

Tysklandstudien fortgår och allt tyder på att den ska kunna slutrapportera positiva resultat under kvartal 1. Studien är viktig dels för att den utvärderar även vår nya kateterprodukt. Resultaten kommer publiceras och artikeln kommer att läsas av många även utanför Tyskland. Studien kommer även förenkla vår FDA- ansökan för användning i USA.

Vi ser fram mot resten av 2016 med ökande volymer från fler länder. Våra marknadsaktiviteter och utökade produktprogram kommer ge en positiv utveckling av försäljningen under 2017. Vi räknar med en ökad användning av våra produkter inom hem-, natt- och akutdialys.

Patrik Byhmer
Verkställande direktör

Om företaget
Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolagets produkt Redsense är ett blodläckagelarm som löser ett av de huvudsakliga återstående säkerhetsproblemen inom hemodialys – att upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage. Redsense Medical gör detta med en patenterad fiberoptisk sensor som är kopplad till en larmenhet. Redsense Medical har utvecklat sin patenterade teknologi som svar till de krav som ställs av dialyspersonal.

Granskning av kvartalsredogörelsen
Denna kvartalsredogörelse har inte granskats av bolagets revisor.

Nästa rapporttillfälle
Datum för nästa rapporttillfälle, vilket innebär bokslutskommunikén för 2016, är den 22 februari 2017. 

För ytterligare information kontakta VD Patrik Byhmer, tel 070-357 21 64 
eller mail patrik.byhmer@redsensemedical.com

Redsense Medical AB (publ.)                                                                 Tel 035-10 60 30
Gyllenhammarsvägen 26                                                                           info@redsensemedical.com
302 92 HALMSTAD                                                                                   www.redsensemedical.com

Om oss

Redsense är ett blodläckagelarm som löser ett av de huvudsakliga återstående säkerhetsproblemen inom hemodialys - att upptäcka vennålsutdragning. Redsense Medical gör detta med en patenterad fiberoptisk sensor som är kopplad till en larmenhet. Redsense Medical har utvecklat sin patenterade teknologi som svar till de krav som ställts av dialyspersonal.

Prenumerera

Dokument & länkar