Kvartalsredogörelse Redsense Medical AB (publ), första kvartalet 2016

Första kvartalet januari-mars 2016[1]

Koncernen

  • Intäkter under första kvartalet uppgick till 643 kSEK, (949 kSEK).
  • Resultat före skatt, -1 108 kSEK, (30 360 kSEK).

Moderbolaget

  • Nettoomsättning under första kvartalet uppgick till 346 kSEK, (895 kSEK).
  • Resultat före skatt, -756 kSEK, (408 kSEK).

[1] Föregående års siffror inom parentes.

Resultat och ställning

Resultat för koncernen var för första kvartalet 2016 uppgick före skatt till -1 108 kSEK eller -0,133 kr per aktie, vid full utspädning -0,117 kr per aktie.

Antal utestående aktie var per den 31 mars 2016 var 8 328 533 stycken, samt 1 100 000 teckningsoptioner TO 1.

Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 114 kSEK.

Väsentliga händelser under perioden

  • I januari anställdes Bredan Kane som ny försäljningschef för Redsense USA-verksamhet. Brendan har 25 års erfarenhet av dialysbranschen i USA och har jobbat både med att utveckla dialyskliniker och försäljning av dialysutrustning.
  • Som en följd av att myndigheterna i Tjeckien beslutat att öka andelen hemdialyspatienter erhöll Redsense en ny order från dialyskedjan BBraun. Den initiala ordern uppgick till cirka 210 000 SEK. I samband med ordern skrevs även ett exklusivt distributörsavtal med BBraun av Redsense Medicals produkter i Tjeckien och Slovakien. BBraun är sedan tidigare distributör av Redsense produkter i Nederländerna.

Väsentliga händelser efter perioden

  • Lösenperioden för Redsense Medical TO 1 avslutades den 15 april 2016. Lösenkursen för Redsense teckningsoption TO 1 med lösen i april fastställdes till 10 kronor. Totalt utnyttjades 1 059 200 teckningsoptioner TO 1 vilket innebär cirka 96 procent av samtliga TO 1. Det innebär att Redsense Medical tillförs cirka 10,6 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,6 MSEK.
  • En stor USA-baserad vårdgivare har lagt en order på Redsense utrustning för användning av natthemhemodialyspatienter i USA. Ordern är värd drygt 200 000 kr. På företagets kliniker i USA får cirka 200 000 patienter dialys.

VD kommentar

Genom det kapital som tillförts bolaget under april månad genom optionslösen kan bolaget ytterligare satsa på försäljning av vårt blodläckagelarm dessutom på fler länder. inledningsvis kommer bolaget att prioritera marknadsbearbetning i USA där vi nyss anställt försäljningschef. Därutöver kommer vi att satsa på att utveckla ett internationellt distributörsnätverk.

I USA så samarbetar vi med de stora dialyskedjorna DaVita och Fresenius. I samband med initierandet av natthemdialys har försäkringsbolagen i USA uppdaterat sina försäkringsvillkor för att även omfatta denna dialysform. Det innebär att troligtvis kan dialysklinikerna få extra kostnadsersättning för att de använder Redsense. Fler dialyskedjor tittar på att börja med natthemdialys och vi är i diskussioner med samtliga av de största kedjorna.

Vårt samarbete med BBraun utvecklas bra. Den nya ordern vi fick av dem för den tjeckiska marknaden visar att Redsense larm mot blodläckage är en viktig komponent i utvecklingen av antalet patienter för hemdialysbehandling. Genom samarbeten med de stora dialysaktörerna har vi fått de nationella myndigheternas godkännande av våra larm vilka underlättar ambitionen att öka andelen hemdialys. Genom övervakning med Redsense ökar säkerheten och tryggheten för patienterna som får sin dialysbehandling i hemmen. Att kunna erbjuda hemdialys underlättar för dialyspatienterna och är kostnadseffektivt för vårdgivaren.

Redsense och Nikkiso har validerat att Redsense går att koppla till deras nya dialysmaskin enligt den nya standarden (IEC PAS 63023) som vi var med och utvecklade. Dessa är de två första maskinerna som följer den nya standarden.

För att underlätta identifiera riskpatienter och hur de kan skyddas mot nålutdragning samarbetar vi i ett projekt med den Europeiska sjuksköterske- och medicintekniska föreningen EDTNA. Materialet har haft ett bra genomslag, exempelvis har det skickats till samtliga klinikchefer av NHS chefsläkare med ansvar för patientsäkerhet i Storbritannien.

Genom det kapital som tillförts bolaget under april månad genom optionslösen kan bolaget ytterligare satsa på försäljning av vårt blodläckagelarm dessutom på fler länder. inledningsvis kommer bolaget att prioritera marknadsbearbetning i USA där försäljningschefen nyss tillträtt. Därutöver kommer vi att satsa på att utveckla ett internationellt distributörsnätverk.

Patrik Byhmer

Verkställande direktör

Om företaget

Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Sverige och USA. Bolagets produkt Redsense är ett blodläckagelarm som löser ett av de huvudsakliga återstående säkerhetsproblemen inom hemodialys – att upptäcka vennålsutdragning. Redsense Medical gör detta med en patenterad fiberoptisk sensor som är kopplad till en larmenhet. Redsense Medical har utvecklat sin patenterade teknologi som svar till de krav som ställs av dialyspersonal.

Granskning av kvartalsredogörelsen

Denna kvartalsredogörelse har inte granskats av bolagets revisor.

Nästa rapporttillfälle

Datum för nästa rapporttillfälle, vilket innebär halvårsrapporten 2016, är den 25 augusti 2016.

För ytterligare information kontakta VD Patrik Byhmer, tel 070-357 21 64   eller mail patrik.byhmer@redsensemedical.com

Redsense Medical AB (publ.)                                                                 Tel 035-10 60 30

Gyllenhammarsvägen 26                                                                                          info@redsensemedical.com

302 92 HALMSTAD                                                                                                     www.redsensemedical.com

Om oss

Redsense är ett blodläckagelarm som löser ett av de huvudsakliga återstående säkerhetsproblemen inom hemodialys - att upptäcka vennålsutdragning. Redsense Medical gör detta med en patenterad fiberoptisk sensor som är kopplad till en larmenhet. Redsense Medical har utvecklat sin patenterade teknologi som svar till de krav som ställts av dialyspersonal.

Prenumerera

Dokument & länkar