Rättelse: Bokslutskommuniké 2018 Redsense Medical AB (publ)

Rättelse: ”VD har ordet” är bilagt i detta pressmeddelande.

Redsense Medical publicerar idag den 26 februari 2019 Bolagets bokslutskommuniké för 2018. 

FJÄRDE KVARTALET 1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2018 

Koncernen 

 Nettoomsättningen fjärde kvartalet uppgick till 1 767 kSEK (437).

 Resultat före skatt, -1 027 kSEK (-1 027).

Moderbolaget 

 Nettoomsättning under fjärde kvartalet uppgick till 1 002 kSEK (232).

 Resultat före skatt, -2 770 kSEK (-853).

HELÅRET 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2018 

Koncernen 

 Intäkter under räkenskapsåret uppgick till 8 725 kSEK (2 077).

 Nettoomsättning under räkenskapsåret uppgick till 7 005 kSEK (1 486).

 Resultat före skatt, -6 939 kSEK (-8 768).

 Summa eget kapital uppgick till 4 038 kSEK vid periodens slut (3 113).

 Likvida medel uppgick till 3 123 kSEK vid periodens slut.

Moderbolaget 

 Nettoomsättning under räkenskapsåret uppgick till 5 037 kSEK (1 217).

 Resultat före skatt, -4 822 kSEK (-5 816).

 Summa eget kapital uppgick till 47 504 kSEK vid periodens slut.

 Likvida medel uppgick till 1 791 kSEK vid periodens slut.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG  

 Erhåller internationellt patenterkännande (PCT) för sensorplåster som detekterar kateterläckage.

 Redsense genomför kvittning av lån som upptogs i samband med riktad emission den 30 september 2018.

 Redsense utvecklar prototyp av innovativ sårvårdprodukt för optisk mätning av blod och sårvätskor.

 Redsense blodläckagealarm levererar patientsäkerhet enligt amerikansk pilotstudie hos ledande dialyskedja.

VD har ordet

Fortsatt omsättningstillväxt 

Vi ser glädjande en fortsatt försäljningsökning, vilket är ett kvitto på att vår produkt håller mycket hög standard och att vi valt rätt försäljningsstrategi. 

Vi ser fortsatt stor efterfrågan på vår produkt från de två stora dialyskedjorna i USA, Fresenius och DaVita, där vi återkommande får mycket god respons. Efterfrågan ökar från såväl sjukhus och dialyscenter med behandling i egna faciliteter som från aktörer med en betydande andel hemdialysvård.

Vi ser en allt större efterfrågan i Europa av dialysmaskiner där man kan koppla ihop Redsense blockläckagealarm med dialysmaskiner, så som är möjligt med Nikkisos dialysmaskiner. Vi har under året börjat leverera till Spindial på den upphandling som vi tillsammans vann i Italien. Vidare har vår distributör, Dirinco, kommit igång bra och levererat snabbare än planerat i Holland och Belgien, vilket är en positiv signal. Slutsatsen är att vår försäljningsstrategi med bundling är ett attraktivt erbjudande på marknaden och att det är rätt väg framåt.

Förutom att det är positivt att vi får en allt bredare kundbas, särskilt med hänsyn till vår affärsmodell, så är denna utveckling nödvändig om det ska bli möjligt att i framtiden eliminera allvarliga blodläckage i samband med hemodialys och därmed skapa bättre patientsäkerhet.

100 % funktionalitet 

Vi har genomfört en pilotstudie vid 26 medicinska centra i USA, vilket totalt resulterade i 15 000 behandlingar, studien visar på att vår produkt kunde uppvisa 100 % funktionalitet. Resultaten skall nu vidare utvärderas för implementering. 

I takt med att allt fler tongivande sjukhus och dialyscenter ser Redsense som en nödvändighet, underlättas även vårt säljarbete gentemot de aktörer som ännu inte har infört systemet. Utvecklingen är glädjande då en av de största utmaningarna för oss är att sjukvården kan vara långsam med att införa uppgraderingar som medför nya rutiner för vanliga behandlingar. 

Större fokus på hemdialys 

Under året så har det blivit större fokus på utvecklande av hemdialys i USA, det vill säga dialys i hemmet på natten. Vi är rätt positionerade på denna marknad, med bra distributörer, där vår produkt kan kopplas ihop med marknadens dialysmaskiner. Marknaden förväntas drivas på av de två största dialysbolagen, Fresenius och DaVita, där Fresenius har ett uttalat mål att 2020 skall 20 % av deras dialyspatienter behandlas i hemmet. Vi menar att förändringsarbetet är självförstärkande, när en ny innovation väl har införts av tillräckligt många ledande aktörer, blir den snabbt branschstandard, vilket vi ser allt fler tecken på att så är fallet för Redsense blodläckagealarm.

Redsense Clamp 

Det är även glädjande att studien med Redsense Clamp, ett tillbehör som gör det möjligt att automatisk stänga av blodflödet vid larm oberoende av typ av dialysmaskin, kunde slutföras med positivt resultat vid University Health Network i Toronto. Studien kunde konstatera att tillbehöret fungerar som avsett och bidrar till ökad patientsäkerhet. Detaljerade resultat kommer framöver att publiceras i två vetenskapliga artiklar. Redsense Clamp är idag en Klass 1-produkt, vilket i princip innebär att kraven för CE-märkning är uppfyllda. Vi håller nu på att gå igenom detaljer för att ta Redsense Clamp till produktionsfärdig produkt, vilket vi hoppas kan ske under året.

Sårvård – ny marknad 

Vi har i år presenterat en ny teknolog inom sårvård för noggrann och kostnadseffektiv kontinuerlig mätning av fysiska och biologiska parametrar, utan att man behöver ta av patientens bandage eller plåster, vilket har tagits emot med mycket stort intresse av tongivande globala branschaktörer. Vi fortsätter nu enligt plan med pågående diskussioner gällande samarbeten inom teknologi- och produktutveckling, också patentprocessen går enligt plan. Vi för fortsatta diskussioner gällande finansiering samt eventuell separat notering.

Marknaden för sårvårdsprodukter omsatte ca 18 miljarder dollar under 2016, och den förväntas växa med en CAGR om 5,3 % fram till 2023. Marknadstillväxten drivs bland annat av en allt äldre befolkning, fler diabetiker samt ökande investeringar inom forskning och utveckling, vilket även förväntas leda till fler innovationer inom området. Kroniska sår väntas utgöra merparten av sårvårdsmarknaden fram till 2022.

Framtid 

Med en fortsatt mycket stark försäljningsutveckling för Redsense blodläckagealarm och utveckling av den nya produkten Redsense Clamp, samt en ny innovativ lösning inom sårvård, så ser framtiden för Redsense Medical mer spännande ut än någonsin tidigare. Jag som VD, och största aktieägare, ser med tillförsikt fram emot den resa som bara börjat för Redsense Medical.

Patrik Byhmer

VD Redsense Medical 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Byhmer, vd Redsense Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0) 35 - 10 60 30
E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com
Hemsida: 
www.redsensemedical.com  

Om Redsense Medical
Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolagets teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.

Redsense Medicals aktie är noterad på Nasdaq First North med förkortningen REDS. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 8 463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Redsense Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2019, kl. 09.15 CET. 

Om oss

Redsense är ett blodläckagelarm som löser ett av de huvudsakliga återstående säkerhetsproblemen inom hemodialys - att upptäcka vennålsutdragning. Redsense Medical gör detta med en patenterad fiberoptisk sensor som är kopplad till en larmenhet. Redsense Medical har utvecklat sin patenterade teknologi som svar till de krav som ställts av dialyspersonal.

Prenumerera

Dokument & länkar