Delårsrapport Rejlers AB januari – juni 2016

Plattform för ökad lönsamhet

Andra kvartalet
» Omsättningen ökade med 33 procent till 608,2 MSEK (456,5)
» Rörelseresultatet blev 22,6 MSEK (20,1), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 3,7 procent (4,4)
» Rörelseresultatet justerat för omstruktureringskostnader blev 26,2 MSEK vilket ger en rörelsemarginal på 4,3 procent
» Resultat efter skatt blev 18,4 MSEK (14,9)
» Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10,7 MSEK (33,8)
» Resultat per aktie blev 1,39 kr (1,21)

Första halvåret
» Omsättningen ökade med 28 procent till 1 167,4 MSEK (908,7)
» Rörelseresultatet blev 16,6 MSEK (43,0), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 1,4 procent (4,7)
» Rörelseresultatet justerat för omstruktureringskostnader blev 26,3 MSEK vilket ger en rörelsemarginal på 2,3 procent
» Resultat efter skatt blev 12,9 MSEK (32,1)
» Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,6 MSEK (44,7)
» Resultat per aktie blev 0,93 kr (2,61)

Kommentar av vd och koncernchef Peter Rejler
Under kvartalet har vi skapat en plattform för fortsatt positiv utveckling där vi också ser en förbättring av debiteringsgraden i Sverige, Finland och Norge jämfört med föregående kvartal. Omställningen av verksamheten, där vi avvecklar olönsamma områden och där vi främst växer inom digitalisering av processer och IT-lösningar, börjar nu ge effekt.

Tillväxten är fortsatt god med en omsättningsökning på 33 procent i koncernen varav 5 procent är organisk.

Rörelseresultatet för andra kvartalet på 22,6 MSEK är något bättre än föregående års resultat och har påverkats positivt av en förbättrad debiteringsgrad jämfört med första kvartalet samt av en positiv kalendereffekt.

Rejlers Sveriges åtgärdsprogram pågår enligt plan och omstruktureringskostnaderna uppgick till 3,6 MSEK under kvartalet och till 9,7 MSEK under det första halvåret.

För att möta marknadsförutsättningarna har Rejlers Finland anpassat sin verksamhet och erbjuder nu också tjänster inom produktionseffektivitet, processdesign samt säkerhet och digitaliseringsprocesser.

Rejlers Norge fortsätter att effektivisera organisationen och genomför ett antal kostnadsbesparingar för att förbättra lönsamheten. Verksamheten växte med 30 procent organiskt i kvartalet.

IT Solutions andra kvartal har präglats av en stark tillväxt för våra IT-lösningar inom energisektorn. Under varumärket Rejlers Embriq samlar vi all kompetens inom IT Solutions, vilket kommer att skapa skalfördelar när det gäller våra digitala erbjudanden och Smart Metering Operations.

Under kvartalet har vi noterat en positiv trend på efterfrågan av våra tjänster i samtliga segment. I Sverige ska cirka 1 100 av landets största företag enligt lag göra en kartläggning av energiförbrukningen och föreslå åtgärder för att minska energianvändningen. Rejlers är bland de första i landet med certifierade energikartläggare och vi har under kvartalet tecknat större avtal med till exempel Statnett, Hafslund, Scania och Trafikverket.

Vi stärker vår position på marknaden och fortsätter omställningen till en mer effektiv organisation och verksamhet. Målsättningen är att förbättra rörelsemarginalen till 8 procent över tid och att uppnå vårt tillväxtmål 2020-3030-4040. 

För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler, vd och koncernchef, tel. 070-602 34 24, e-post: peter.rejler@rejlers.se
Mats Åström, finanschef, tel. 072-050 22 40, e-post: mats.astrom@rejlers.se

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att växa snabbt och finns idag på 80 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2015 omsatte Rejlers 1,9 miljarder kronor och B-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2016 kl. 08.00 CET. Denna rapport finns även på engelska. Den engelska rapporten är en översättning av den svenska. Om avvikelser skulle förekomma är det den svenska rapporten som gäller.

Om oss

Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med vår vision “Home of the learning minds” som riktmärke, skapar vi en plattform för kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Ett ökat lärande som skapar mervärden både för kunder och medarbetare. Hos oss finns 2200 engagerade experter med spetskompetens inom teknikområden som energi, industri, infrastruktur, fastigheter och telekom. Vi finns nära våra kunder och är verksamma i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten. År 2019 omsatte Rejlers 2,6 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar