Delårsrapport januari - september 2000

Report this content

Delårsrapport januari - september 2000 Stark tillväxt, lönsamhet i fokus * Omsättningen för nio månader ökade med 8 procent till 228,4 (211,6) Mkr. För tredje kvartalet ökade omsättningen med 54 procent till 78,2 (50,9) Mkr. * Proforma ökade omsättningen för nio månader med 37 procent till 290 (211,6) Mkr. * Rörelseresultatet uppgick till -59,7 (-7,4) Mkr. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till - 51,2 (-6,2) Mkr. För tredje kvartalet uppgick rörelseresultatet (EBITA) till -28,4 (-13,0) Mkr. * Reserverade kostnader för avvecklad personal samt kostnader av väsentlig karaktär direkt hänförliga till den avbrutna transaktionen med Fi System har starkt bidragit till det negativa resultatet tredje kvartalet. * Den sedan första kvartalet påbörjade omstruktureringen av Resco leder till kostnadseffektiviseringar på 40 Mkr på helårsbasis, vilka bedöms få full effekt från första kvartalet 2001. * För fjärde kvartalet förutspås en relativt hög omsättningstillväxt och goda förutsättningar att uppnå ett rörelseresultat i nivå med break-even (EBITA). * Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 516 (343), en ökning med 50 procent. Personalomsättningen under en rullande 12-månaders period uppgick till 14 (17) procent. * Ett antal strategiska kundavtal tecknades tredje kvartalet, bland annat utsågs Resco till webbleverantör åt British Airways i norra Europa. * I oktober tecknade Resco avtal om förvärv av två internetkonsultföretag i Finland - Dataform Oy och Toneco Oy - med tillsammans 42 medarbetare. Resco har därmed mer än 150 anställda i Finland. I Tyskland sysselsätter Resco närmare 60 medarbetare sedan den 1 oktober. * E-learningbolaget Involve Learning, resultatet av fusionen mellan norska in2win A/S och Resco Learning, uppvisar en fortsatt mycket god tillväxt. Resco har en ägarandel motsvarande 45 procent i Involve Learning som vid utgången av tredje kvartalet sysselsatte 115 medarbetare. Resco planerar en avyttring av andelen i Involve Learning inom nio månader. KOMMENTAR @ Omvandlingen av Resco ger påtaglig omsättningsökning, stark tillväxt tredje kvartalet. @ Resultatutveckling ej tillfredsställande, men goda förutsättningar finns för ett rörelseresultat i nivå med break-even (EBITA) under fjärde kvartalet. @ Den sedan årsskiftet påbörjade omstruktureringen av Resco leder till kostnadseffektiviseringar på omkring 40 Mkr på helårsbasis från och med första kvartalet 2001. Resco uppvisar en tillväxt på 54 procent för tredje kvartalet, jämfört med motsvarande period under föregående år. Tillväxttakten för årets första nio månader överstiger tillika jämförbar period i fjol. Det ger en substantiell bekräftelse på att nya strategin, organisationsmodellen och marknadsprofilen i Resco successivt börjar ge märkbar effekt. Särskilt tillfredsställande är att en ansenlig del av tillväxten genereras utanför Sverige och på organisk väg. Vid utgången av niomånadersperioden så återfanns närmare 35 procent av Rescos anställda i Tyskland och Finland, relativt en obetydligt utlandsandel vid samma tidpunkt 1999. En fortsatt metodisk expansion i strategiskt valda områden i Europa är prioriterad framöver. Den lönsamhetsmässiga utvecklingen under tredje kvartalet motsvarar inte riktigt de internt ställda förväntningarna. Det som framförallt gett upphov till det negativa resultatet är en generellt alltför låg konsultbeläggning, betydande kostnader för internationalisering, reserverade strukturkostnader för avvecklad personal samt omkostnader av väsentlig karaktär som är direkt hänförliga till den avbrutna transaktionen med Fi System*. För helåret 2000 nedrevideras prognosen om en samlad omsättnings-tillväxt, inberäknat andelen i Involve Learning, från 50 till 40 procent. Beaktat ett genomgripande samt krävande förändringsarbete i Resco samtidigt som marknadsläget var relativt svagt första halvåret så framstår emellertid nedjusteringen som acceptabel. Ur ett branschperspektiv kan den prognostiserade helårstillväxten betraktas som konkurrenskraftig. Resco arbetar målinriktat mot förbättrad lönsamhet. Dels genom ett nära och verkningsfullt samspel mellan sälj- och leveransprocessen, dels via ideliga ansträngningar för att varaktigt sänka den övergripande kostnadsmassan. Den fasta bedömningen är att det interna lönsamhetsarbetet ger märkbar inverkan från och med sista kvartalet och framåt. Parallellt åstadkoms en successivt lönsamhetshöjande effekt av att Resco onekligen avancerar i värdekedjan hos kund till följd av ompositioneringen som inleddes för 12 månader sedan. Vid en analys av omstruktureringsarbetet i Resco, som aktivt pågått under drygt tre kvartal, synliggörs en total kostnadseffektivisering som beräknas ge en positiv resultateffekt på i storleksordningen 40 Mkr på årsbasis med början första kvartalet år 2001. Nya Resco har strukturerat ett marknadserbjudande som främst är inriktad på integrerade spets-lösningar inom e-business, ERP och CRM. Och huvudspåret är att fortsätta på den inslagna vägen - med lönsamhet som given nyckelfaktor. Resco träffade ett antal strategiska kundavtal, under tredje kvartalet, som utgör tecken på en hittills mycket framgångsrik ompositionering, exempelvis valdes Resco till vidsträckt webbpartner åt British Airways i norra Europa. Sammantaget står Resco med ett väldigt lovande orderläge inför avslutningen av år 2000. Ett flertal av branschkollegorna till Resco har under tredje kvartalet mött svårigheter sedan dot.com-marknaden drabbats av en akut finansieringskris. Resco påverkas marginellt av nedgången på dot.com- marknaden eftersom mindre än 5 procent av den samlade omsättningen är exponerad mot dot.com-sektorn. Framtidsutsikter Ett uppåtgående efterfrågeläge i september i kombination med ett relativt stort antal potentiella order medför att Resco ser på fjärde kvartalet med optimism. Bedömningen är att Resco uppnår en relativt hög tillväxt och att förutsättningar finns för ett rörelseresultat (EBITA) i nivå med break- even under fjärde kvartalet. Den största efterfrågeökningen bedöms de relativt etablerade industri- och tjänsteföretagen representera genom uppdrag kopplade till integrationen av affärssystem och Internet. Resco står med starka referenser och inarbetade marknadskanaler vad gäller sammansmältningen av underliggande databaser och Internet, vilket talar för en mycket positiv marknadsrespons. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT00230/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT00230/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar