• news.cision.com/
  • RhoVac/
  • Den globala utrullningen av Covid-19 Vaccinering försenar RhoVacs fas IIb-studie

Den globala utrullningen av Covid-19 Vaccinering försenar RhoVacs fas IIb-studie

Report this content

Lund den 8 mars, 2021. RhoVac AB ("RhoVac"), ett svenskt cancerimmunterapiföretag, meddelar idag att dess kliniska fas IIb-studie, "BRaVac", i prostatacancer, kommer att försenas ytterligare något på grund av pågående Covid-19-vaccinering av patienterna i studien.   

Eftersom Covid-19-vaccinationer för närvarande rullas ut i åldersgrupperna i vår studie, kommer vissa patienter att få sin RV001-behandlingsstart uppskjuten till efter vaccination. Effekterna av detta är svåra att skatta för närvarande. Den tidigare målsättningen att ha full rekrytering i Q2 verkar dock inte längre realistisk och detta innebär att målet för full rekrytering preliminärt skjuts fram till Q3. RhoVac kommer att kommunicera en mer exakt rekryteringsprognos senare under våren då mer erfarenhet av vaccinationshanteringen finns att tillgå. Bolaget förutspår för närvarande inte ytterligare finansiering som en konsekvens av denna försening. RhoVac gör allt för att säkerställa att studien fortskrider så snabbt som möjligt, samtidigt som bolaget respekterar att åtgärder relaterade till pandemin är högsta prioritet.  Nyligen initierades den första av fyra nya amerikanska kliniker i studien, vilket ytterligare ökar rekryteringskapaciteten vilket kompenserar i möjligaste mån för förseningar relaterade till pandemin.

RhoVac VD, Anders Månsson, kommenterar: “Den oväntat snabba utrullningen av högeffektiva Covid-19-vacciner är en stor vinst för folkhälsan och en välsignelse genom att den avsevärt kommer att minska de förödande effekterna av pandemin. Det faktum att utrullningen av vaccinationerna förorsakar förseningar i studien måste ses i detta ljus. Vårt fokus är att se till att varje patient i vår studie hanteras professionellt och att individuella överväganden för planeringen av både RV001- och Covid-19-vaccinationer möjliggörs. Vår första prioritet är alltid patientens säkerhet.”

Denna information är sådan som RhoVac är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-03-08 19:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Månsson – VD, RhoVac AB

Telefon: +46 73-751 72 78

E-post: info@rhovac.com

Om BRaVac

BRaVac är en randomiserad, placebokontrollerad och dubbelblindad studie, med det primära studiemålet att utvärdera om behandling med läkemedelskandidaten RV001 kan förhindra eller begränsa utvecklingen av avancerad prostatacancer efter kurativt syftande behandling. Den kliniska fas IIb-studien är en internationell, multicenter-studie, som ska rekrytera över 175 patienter i sex europeiska länder (Danmark, Finland, Sverige, Belgien, Tyskland och Storbritannien) samt i USA.

 

Om RhoVac AB

RhoVac bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för läkemedelskandidaten RV001. 2015 bildades det svenska RhoVac AB som nu är huvudkontor och 2016 listades bolaget på dåvarande Aktietorget i Sverige (numera Spotlight Stock Market). RhoVac har nu passerat de tidiga stadierna av utveckling. Under 2018 slutfördes den första kliniska studien (fas I/II) i prostatacancer som visade på att RV001 har god säkerhet och är väl tolererat samt att läkemedlet ger det förväntade immunsvar som ska utöva effekten på cancercellerna. Det starka immunsvaret har också visat sig hålla över tiden. Därför startar RhoVac omgående en större klinisk fas IIb studie som kommer att inkludera minst 175 patienter med prostatacancer. Studien, som beräknas slutföras 2021, är designad för att med statistisk signifikans visa på effekten av RV001 i att förhindra sjukdomsutveckling i prostatacancer efter kirurgi eller strålning mot primärtumören. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com.

Prenumerera

Dokument & länkar